Information om insamlingsarvoden

När du beviljats ett arvode skriver vi ett avtal om ditt uppdrag. Du får en kontaktperson vid arkivet som kan hjälpa dig med praktiska frågor om insamlingen och arkiveringen. Arvodet betalas ut i två rater: halva summan när du undertecknat ditt avtal och halva summan efter att du lämnat in materialet. Arvodet är skattepliktigt. Lämna in ditt skattekort till din kontaktperson i god tid innan utbetalningen.

 • Arbetets mängd

  Mängden material som förutsätts för ett arvode beror på materialets karaktär och på typen av studie. Du kommer överens med arkivet om vad som är en lämplig mängd eller hur materialet renskrivs,  men som exempel kan nämnas:

  • Om du gör intervjuer: Ca  8 korta intervjuer (minst 30 minuter) eller 4 längre (ca 60 minuter) med utskrifter, alternativt 5–6 korta intervjuer (minst 30 minuter) eller 3–4 långa (ca 60 minuter) om du gör ljudenliga utskrifter.
  • Om du enbart gör fotodokumentation, ca 100 bilder med fotoförteckning.
  • Om du gör inspelningar eller videofilmning av musik- och dansframträdanden diskuteras mängden inspelningar från fall till fall.
  • Fältdagbok eller annan dokumentation över hur materialet samlats in.
  • Övriga insamlingsmetoder eller materialtyper kan diskuteras från fall till fall.
 • Insamlingen
  • Berätta för personer som deltar i din insamling att materialet kommer att arkiveras i SLS arkiv och där bli tillgängligt för användning i enlighet med arkivets regler.
  • Varje person som deltar i en insamling ska ge sitt medgivande till att materialet arkiveras. För personer som deltar i en inspelning finns en särskild blankett som ska användas. På den antecknas den inspelades namn, intervjuarens namn, den inspelades ålder och yrke samt datum och ort för inspelningen och informeras om hur inspelningen och uppgifter om den får användas.
  • Digitala fotografier bör vara tillräckligt stora filer och sparade i tiff- eller jpegformat. Gallra själv dina digitala fotografier före inlämnandet.
  • Skriv en insamlingsdagbok där insamlingsprojektets uppläggning och genomförande beskrivs utförligt. I dagboken ska också ingå en redogörelse för hur kontakten med inspelade etablerades, hur intervjuer eller inspelningar lades upp (bifoga ett eventuellt frågeschema) och förlöpte. Beskriv också eventuella svårigheter och andra omständigheter kring arbetet.
 • Efterarbete

  Din kontaktperson vid arkivet ger dig närmare instruktioner om hur du ska renskriva och förteckna materialet före du lämnar in det. Allmänna direktiv är:

  • Varje digitalt objekt, t.ex. varje foto eller varje inspelning får ett eget unikt nummer. Din kontaktperson ger närmare anvisningar om hur ditt material ska numreras.
  • Numrera dina inspelningar och gör en förteckning med uppgifter om de inspelades namn, inspelningsdatum och -ort, inspelningens innehåll och inspelarens namn.
  • Numrera dina fotografier och gör en utförlig förteckning med uppgifter om plats, motiv, personer, datum, fotograf.
 • Inlämnande av material
  •  Det insamlade materialet tillfaller arkivet och lämnas in tillsammans med överenskomna förteckningar och eventuella transkriberingar senast den 1 december det år då arvode beviljats.
 • Kopior av materialet
  • Materialet får inte föras in i andra arkiv och inte ges åt andra personer.
  • När du använder materialet för egen forskning, uppsats eller avhandling använd det samlingsnummer din samling fått vid SLS arkiv och vid behov eventuella  närmare inspelnings och fotografisignum som källhänvisning.