Framtida utmaningar i Norden – människan, kulturen och samhället

Programmet finansierar humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning inom områden som innebär stora utmaningar, både socialt och kulturellt, för människor i Norden under det 21:a århundradet.

Ansökan till forskningsprogrammet avslutades under våren 2021. Ansökningarna utvärderas av en expertpanel som ger programmets styrgrupp ett förslag till vilka projekt som kunde få finansiering. Styrgruppen ger det slutliga förslaget till de medverkande finansiärerna, som i november 2021 fattar beslut om vilka projekt som finansieras.

Villkor för forskningsprojekten

Projekten ska beröra framtidens stora samhällsutmaningar och förhållandena i Norden, gärna så att minst två nordiska länder inkluderas i undersökningen. Forskningen ska ha relevans för flera nordiska länder och åtminstone beröra förhållandena i Finland eller Sverige.

Projektansökningarna kan vara inomvetenskapliga, men mångdisciplinära projekt uppmuntras.  Forskningsprojekten kan vara högst fyraåriga. Den högsta summan som kan sökas för ett projekt är 1 miljon euro.

Projektledaren ska representera ett humanistiskt eller samhällsvetenskapligt ämne och vara anställd vid ett universitet, en högskola eller ett forskningsinstitut i Finland eller Sverige. Projektdeltagare behöver inte ha denna anknytning.

Forskarna i projektet kan representera andra områden än humaniora och samhällsvetenskaper, men forskningsfrågorna ska vara knutna till dessa.

Det är endast möjligt att medverka som projektledare i en projektansökan och som projektdeltagare i maximalt två projektansökningar.

Doktorander, som inte har finansiering från annat håll, kan finansieras inom ramen för programmet. Doktorander med redan befintlig finansiering kan vara knutna till projekt.

Beslutsfattande

Ansökan har skett genom en tvåstegsprocess. De 28 utvalda projekten från steg ett bjöds in att lämna in en fullständig ansökan i steg två.

Ansökningarna från steg två utvärderas av en panel som ger programmets styrgrupp ett förslag till vilka projekt som kunde få finansiering. Styrgruppen ger det slutliga förslaget till de medverkande finansiärerna i september 2021. I november 2021 fattar finansiärerna beslut om vilka projekt som finansieras. Projekten kan starta 2022.

Ingen feedback gällande ansökningar ges till sökande.

Läs mer på futurenordics.org.

För närmare information, kontakta:

Christer Kuvaja
Forskningschef,
Svenska litteratursällskapet i Finland
 +358 40 152 2314
puevfgre.xhinwn@fyf.svif.sls@ajavuk.retsirhc