Förvaltningsprinciper

 

Dag Wallgren och Kristian Gerkman. Foto: SLS/Janne Rentola

SLS förvaltar en förmögenhet som vid slutet av 2019 värderades till cirka 1,8 miljarder euro. Förmögenheten utgörs av SLS och Svenska kulturfondens fonder.

Målsättningen för SLS förmögenhetsförvaltning är en stabil och förutsägbar direktavkastning. Med direktavkastningen finansieras SLS verksamhet, pris och stipendier samt Svenska kulturfondens utdelning. Vår förmögenhetsförvaltning eftersträvar en god totalavkastning på kapitalet för att trygga förmögenhetens realvärde och de disponibla medlens köpkraft på lång sikt.

SLS placeringspolitik

SLS placerar i huvudsak i börsnoterade finländska och svenska, internationellt verksamma bolag. Vi föredrar stabila och etablerade bolag som ger god utdelning med potential att växa, som har en stark marknadsposition, är väl kapitaliserade samt uppvisar god lönsamhet. De direkta aktieinnehaven kompletteras med placeringar i aktieplaceringsfonder och andra aktierelaterade instrument, fastigheter och ränteinstrument.

SLS placeringspolitik

SLS principer för ansvarsfulla placeringar

SLS ekonomi och placeringsportfölj 2018

SLS tillämpar god stiftelsepraxis

Svenska litteratursällskapet i Finland (SLS) är medlem i Stiftelser och fonder rf. I vår verksamhet följer vi det direktiv om god stiftelsepraxis som föreningen godkänt.

Utgående från SLS roll som en central aktör med omfattande egen verksamhet och som mötesplats för alla som arbetar inom svenskspråkig humaniora och samhällsvetenskap i Finland, samt stipulationerna i de donationer SLS erhållit, tillämpar vi i vår stipendie- och prisutdelning direktivet enligt följande:

Personliga stipendier beviljas inte medlemmar i sällskapets vetenskapliga råd, finansråd eller ledningsgrupp, eller SLS personal. Till SLS övriga förtroendevalda och andra närstående kan stipendier utdelas. Dessa kan då givetvis inte delta i behandlingen av saken på något sätt.

Eftersom medel för forskningsprojekt beviljas högskola, universitet eller annan institution och inte enskilda personer, så utgör inte det faktum att en medlem i sällskapets vetenskapliga råd eller annan förtroendevald som anställd vid högskola, universitet eller annan institution deltar i forskningsprojektet i fråga något hinder för beviljande av medel. Personen i fråga kan givetvis inte delta i behandlingen av saken på något sätt.

Pris delas inte ut till en medlem i sällskapets vetenskapliga råd, finansråd eller ledningsgrupp eller prisnämnder.

Utdelningen ur Svenska kulturfonden, som ägs och förvaltas av SLS, sköts av en helt separat utdelningsorganisation.