Forskningsprojekt

SLS finansierar och bedriver forskning som har en koppling till det svenska i Finland och som relaterar till sällskapets vetenskapliga intresseområden.

Nedan presenterar vi våra forskningsprojekt.

Läs projektrapporter och andra publikationer i Doria

Kim Ramstedt och Johannes Brusila forskar inom projektet Digitaliseringens inverkan på minoritetsmusik: Finlandssvensk musikkultur som fallstudie. Foto: SLS/Janne Rentola 2018
Kim Ramstedt och Johannes Brusila forskar inom projektet Digitaliseringens inverkan på minoritetsmusik. Foto: SLS/Janne Rentola

 

 • Fokus på uttalsinlärningen med svenska som mål- och källspråk (2015–2019)

  Kunskapen om hur man effektivt kan lära sig ett bra uttal och undervisa i uttal är bristfällig både i Finland och internationellt. Forskningsprojektet Fokus på uttalsinlärningen med svenska som mål- och källspråk, förkortat Fokus, har som mål att öka denna kunskap.

  Ett bra uttal är en viktig del av muntlig kommunikation, men har trots detta ofta en undanskymd roll i språkundervisningen. Projektet har som övergripande mål att lyfta fram uttalets allt större betydelse i en globaliserad värld.

  Projektet fokuserar på det svenska språket som mål- och källspråk. De övriga språken i projektet är finska, engelska och ryska.

  Till projektets webbplats

  Projektet bedrivs vid Jyväskylä universitet.

  Projektgrupp:

  FD, universitetslektor Mikko Kuronen (projektledare)
  professor Hannele Dufva
  FD Elina Tergujeff
  forskardoktor Riikka Ullakonoja
  FM Maria Kautonen

 • Statsnatten i ny belysning: Politisk kultur i Finland ur ett transnationellt perspektiv 1809–1863 (2015–2019)

  Perioden från Borgå lantdag 1809 till lantdagen 1863 har kallats ”statsnatt”. Begreppet myntades av fennomanen Yrjö Koskinen för att beskriva en period av politisk stagnation.

  Metaforen har befästs i den finländska historieskrivningen, bland annat genom ett starkt fokus på det finska språkets utveckling, vilket har gjort att den politiska debatten på svenska under denna tid fått väldigt lite uppmärksamhet.

  Projektforskarna studerar dels politiska diskussioner på svenska, dels alternativa former av politisk aktivitet som uppstod i avsaknaden av en fungerande ståndsrepresentation. Forskarna granskar hur finländska tidningar rapporterade om utländska politiska händelser och idéer, och undersöker de idéer och begrepp som florerade i Finlands Riddarhus och under de allmänna finska lantbruksmötena.

  Projektet är förlagt till Helsingfors universitet.

  Till projektets webbplats

  Projektgrupp:

  docent Jussi Kurunmäki, (projektledare)
  FM Maren Jonasson
  FD Jani Marjanen

   

 • Marginaliserade eller privilegierade? Språkgruppsskillnader i hälsa och ohälsa i Finland (2016–2019)

  Det mångvetenskapliga projektet undersöker vilka ekonomiska och sociala faktorer som främjar hälsan och hur de här faktorerna hänger samman med vilken språkgrupp man tillhör. Med hjälp av resultaten vill forskarna ge beslutsfattare och andra som ansvarar för hälsofrågor förutsättningar att förebygga hälsorisker och skapa sociala resurser för både marginaliserade och mer privilegierade grupper i samhället.

  Forskarna utgår från tidigare forskningsresultat som visar att svenskspråkiga i Finland i genomsnitt lever längre och mår bättre än sina finskspråkiga landsmän. Forskningen tyder på att det är något i den svenskspråkiga befolkningens livsstil som främjar välmågan och hälsan. Tillsvidare har ändå ingen entydigt kunnat förklara vad skillnaderna beror på. Syftet med projektet är att hitta de ekonomiska och sociala faktorer som ligger bakom det här särdraget i den finländska folkhälsan.

  Projektgruppen analyserar registerdata från Statistikcentralen, regionala hälso- och välfärdsundersökningar, enkätundersökningar om äldres livsvillkor och hälsa och en uppföljande enkätstudie om hälsa bland personer i arbetsför ålder.

  Forskarna kommer från Finland, Sverige och Norge. Projektet genomförs vid Åbo Akademi.

  Projektgrupp:

  professor Jan Saarela (projektledare)
  FD Miia Bask
  professor Fjalar Finnäs
  PM Camilla Härtull
  PM Julia Klein
  professor Seppo Koskinen
  docent Fredrica Nyqvist
  PM Marina Näsman
  FD Kaarina Reini
  professor Mikael Rostila
  professor Sakari Suominen
  FD Laszlo Vincze
  FD Salla-Maarit Volanen
  FM Ana Vrbnik

 • Samverkan mellan språklig praxis, flerspråkig identitet och språkideologi (2016–2019)

  Hur utformas den språkliga identiteten i språkbadsklassrum och hur förhåller sig samhället till språkbad? Det är två av frågorna som forskarna i projektet söker svar på genom att undersöka svenskt språkbad i Finland.

  Projektet beskriver de faktorer och värderingar inom samhället, inom familjer, bland elever och bland lärare som ligger bakom efterfrågan och utbud av språkbad. Medan tidigare forskning om språkbad främst har undersökt elevernas färdigheter i svenska som andraspråk, tar projektet avstamp i språkbadselevernas olika sociala miljöer – hemmet, skolan, samhället – och studerar språkets betydelse och funktion i olika situationer.

  Forskarna analyserar intervjuer och enkäter med elever, föräldrar och lärare, gruppdiskussioner, dagböcker, teckningar och fotografier. Forskarna gör också deltagande observation i klassrum. Dessutom används tidningsmaterial för analys av den samhälleliga debatten om språk och språkbad. Materialet samlas i huvudsak in från och om svenskt språkbad i Finland.

  Projektet genomförs vid Åbo Akademi.

  Projektgrupp:

  professor Siv Björklund (projektledare)
  docent Karita Mård-Miettinen
  FM Pia Hirvonen
  FM Sanna Pakarinen
  PeM Annika Peltoniemi
  FM Sannina Sjöberg

 • Kommunicerande konsumtion: kringvandrande försäljare och kulturmöten i Finland 1800–1940 (2016–2019)

  Påsaryssar, arkangeliter, lösdriverskor, månglerskor, krämare – de har många namn dessa gårdfarihandlare och marknadsförsäljare, alla mer eller mindre nedsättande. De levde i samhällets utkant men var närvarande överallt i byar och städer där de sålde sina varor. Vilka var de? Vad sålde de och vem köpte deras varor? Vad hände i mötet mellan dem och deras kunder?

  Forskarna i det mångvetenskapliga projektet studerar den ökande konsumtionens kulturella, sociala och samhälleliga betydelse och sätter speciellt fokus på relationerna mellan språkliga och etniska grupper i 1800-talets och det tidiga 1900-talets Finland, särskilt i svenskspråkiga regioner.

  Projektet genomförs vid Åbo Akademi.

  Till projektets webbplats och blogg          Följ projektet på Facebook

  Projektgrupp:

  akademilektor, docent Ann-Catrin Östman (projektledare)
  PD Jutta Ahlbeck
  FD Hanna Lindberg
  FD Eija Stark
  FM Anna Sundelin
  FD Johanna Wassholm

 • Digitaliseringens inverkan på minoritetsmusik: Finlandssvensk musikkultur som fallstudie (2018–2020)

  I den digitala världen kan i princip vem som helst producera musik billigt och distribuera den enkelt. Musikvetare vid Åbo Akademi undersöker hur digitaliseringen inverkar på minoritetsmusik, närmare bestämt på den finlandssvenska musikkulturen. Hur har digitaliseringen förändrat musiklivet bland de svenskspråkiga i Finland?

  Projektet genomförs vid Åbo Akademi.

  Till projektets webbplats          Följ projektet på Facebook

  Projektgrupp:
  professor Johannes Brusila (projektledare)
  docent, PD Kaarina Kilpiö
  FM Inka-Maria Nyman
  FD Kim Ramstedt

 • Den finlandssvenska antifascismen (2019–2022)

  Projektet undersöker de krafter som aktivt motarbetade fascismen under 1920–1940-talen. Projektgruppen konstaterar att fascismen har intresserat forskningen i hög grad, men att närmare studier behövs om vilken betydelse fascismen som hotbild fick för andra politiska positioner och identiteter.

  Forskarna undersöker hur antifascism konstruerades av svenskspråkiga aktörer och grupper samt antifascismens förhållande till olika konstruktioner av finlandssvenskhet i 1920–1940-talens Finland. Syftet är dels att bredda bilden av motståndet mot fascismen som politiskt och kulturellt fenomen, dels att genom en analys av den finlandssvenska antifascismen granska de sammanförande och splittrande krafterna bland Finlands svenskspråkiga befolkning.

  Projektet genomförs vid Åbo Akademi.

  Projektgrupp:

  docent Anders Ahlbäck (projektledare)
  FD Kasper Braskén
  FD Matias Kaihovirta
  FM Ylva Perera
  FD Mats Wickström

 • Konkurrerande tidsordningar (KOTI) – Krononormativitet i 2000-talets finlandssvenska litteratur och kultur för barn och ungdomar (2019–2022)

  Projektet undersöker tidslighet i barn- och ungdomslitteratur och ungdomskulturella genrer. Syftet är att utforska nya och annorlunda uppfattningar om tid, med utgångspunkt i ett varierat och tvärvetenskapligt urval av svenskspråkig barn- och ungdomslitteratur och kulturella praktiker i Finland. Projektet kommer att utmana rådande tidsordningar, eller kronologier, och syftet är ekokritiskt och tvärvetenskapligt motiverat.

  Forskningen resulterar i en dokumentation av varierade, alternativa, kompletterande och ersättande förståelser av och uppfattningar om tid, som kan bli betydelsefulla på såväl samhällsnivån som ett vetenskapligt metaplan. Projektet förser både litteraturvetenskap och kulturstudier med nya metodologiska redskap för analyser av tid.

  Projektet genomförs vid Åbo Akademi.

  Projektgrupp:

  docent Mia Österlund, projektledare
  FD Pia Maria Ahlbäck
  FD Ann-Charlotte Palmgren

 • Politiskt beteende i den finlandssvenska diasporan (2019–2022)

  Projektet undersöker samhälleliga värderingar, politisk identitet och politiskt deltagande hos svenskspråkiga finländare bosatta utomlands. Projektet har sin bakgrund i det faktum att en stor andel av finlandssvenskarna inte bor i Finland och att vi vet väldigt lite om deras politiska liv.

  Forskningens syfte är att bidra till djupare insikter om den finlandssvenska diasporans politiska beteende. Projektet omfattar tre nyckelbegrepp inom den politiska beteendeforskningen: identitet, värderingar och aktivitet, och avser att bidra till den växande internationella forskningen om politiskt beteende hos emigranter. Projektet strävar även till att kartlägga hur identitet, värderingar och politisk aktivitet påverkas av olika emigrationsmönster, det vill säga i vilken utsträckning finlandssvenska emigranter skiljer sig från finlandssvenskar som bor kvar i Finland och hur de relaterar till befolkningen i det land de emigrerat till.

  Projektet genomförs vid Helsingfors universitet.

  Besök projektets webbplats och blogg

  Projektgrupp:

  docent Staffan Himmelroos (projektledare)
  PM Mikael Harjula
  Professor Åsa von Schoultz
  PM Isak Vento
  PD Johanna Peltoniemi

 • Informationsflöden över Östersjön: Svenskspråkig press som kulturförmedlare 1771–1918 (2020–2022)

  Projektet undersöker hur den svenskspråkiga pressen fungerade som kulturförmedlare mellan Finland och Sverige från slutet av 1700-talet till början av 1900-talet. Forskarna kommer att utnyttja digitala tidningsarkiv för att undersöka hur pressen i de båda länderna återanvände varandras nyhetsartiklar och annat material.

  Dagspressen för den här perioden har digitaliserats i både Finland och Sverige, vilket gör det möjligt för projektforskarna att studera överlappningar i textmassorna och därigenom se hur informationen spreds över Östersjön.

  Forskarna utreder vilka teman och händelser som dominerade informationsflödet och vad det här säger om pressens roll som kulturförmedlare mellan länderna. Samtidigt producerar projektet ny kunskap om 1800-talets kulturhistoria och studerar hur relationerna mellan Finland och Sverige utvecklades från slutet av 1700-talet fram till Finlands självständighet.

  Projektet är banbrytande genom att det kombinerar digitala resurser från två länder. Det kommer också att bidra till att utveckla de digitala metoderna inom den humanistiska forskningen. 

  Projektet är placerat vid Åbo universitet. I projektet medverkar forskare från fyra universitet i Finland och Sverige.

  Till projektets webbplats

  Projektgrupp:

  akademiprofessor Hannu Salmi (Åbo universitet, projektledare)
  FD Erik Edoff  (Umeå universitet)
  docent Johan Jarlbrink (Umeå universitet)
  professor Patrik Lundell (Örebro universitet)
  FD Jani Marjanen (Helsingfors universitet)
  docent Petri Paju (Åbo universitet)
  FD Heli Rantala (Åbo universitet)

 • Svenskfinlands nya konturer – identitet, disidentifikation och solidaritet i möten med intima ”andra” (2020–2022)

  Projektet undersöker finlandssvenskhet som en process av identitetsskapande gränsdragningar och öppningar som avslöjas med särskild tydlighet i nära relationer med nya ”andra”. I tre delprojekt studerar forskarna hur finlandssvenskhet skapas och vilka betydelser finlandssvenskheten ges i möten med invandrare, i alternativ queeraktivism och i samarbetsprojekt i Afrika. Via finlandssvenskhet söker projektet generaliserbara angreppssätt för framtida forskning  om identitet och skillnad där praktiker av solidaritet snarare än uteslutning står i fokus. 

  I delprojektet om invandring undersöker PD Liu Xin möten med det finlandssvenska i Österbotten och i Helsingforsregionen. Det här delprojektet studerar bland annat begreppen disidentifikation och framväxande, föränderlig relationalitet. I delprojektet om alternativ queeraktivism undersöker doktoranden, MA Ali Ali solidaritetsyttringar mellan kollektiv som identifierar sig som olika slag av privilegierade och utsatta minoriteter, till exempel gällande sexualitet. I det tredje delprojektet undersöker professor Elina Oinas meningsskapandet för det specifikt finlandssvenska hos globalt orienterade finlandssvenska föreningar som är aktiva inom projekt i Afrika. 

   Projektet genomförs vid Svenska social- och kommunalhögskolan vid Helsingfors universitet.

  Projektgrupp:
  professor Elina Oinas, projektledare
  PD Liu Xin
  MA Ali Ali