Svenska Teaterfonden

  • År:
  • Grundkapital:
    24 000 mark

I början av 1930-talet bildades två fonder till förmån för svensk scenkonst i Finland. Först ute var en anonym donator, som i september 1930 till SLS överlämnade en skuldsedel på 24 000 mark (7 400 euro) med två förbehåll. Fonden skulle växa till 100 000 mark innan den fick användas för sitt ändamål, dock så att 20 procent av räntan även i fortsättningen skulle läggas till kapitalet. Senare ändrades bestämmelsen så att kapitalet skulle växa till 300 000 mark innan 50 procent av årsräntan fick användas för scenkonsten, medan den andra hälften lades till kapitalet. I det andra förbehållet bestämde donator att hela årsräntan skulle utbetalas till hans närmaste anhöriga – maka, dotter eller syster – ifall någon av dem råkade i ekonomiskt trångmål.

Fonden utökades med nya donationer under tre år mellan 1931–36, av vilka den största på 190 000 mark tillkom sistnämnda år. Även om donator officiellt önskade vara anonym inskrevs hans namn redan 1931 i SLS:s »Minnesbok«. Bakom donationerna stod professor Alexander Bernhard »Bernt« Lönnqvist (1869–1937), en framstående läkare och engagerad teatervän. Hans närmaste anhöriga kom under drygt två decennier i åtnjutande av 75 procent av den årliga ränteavkastningen. En långvarig förmånstagare blev från början av 1940-talet systern Anna Gustafva Lönnqvist (1862–1954). Syskonen Lönnqvist svarade 1932 för en stordonation till SLS och presenteras nedan i samband med donationen som gav upphov till fond nr 261. Svenska Teaterfonden överfördes till Svenska kulturfonden den 1 januari 1970.