Fonden för litteraturforskning

  • År:
  • Fondkapital:
    0,00 €
  • Grundkapital:
    25 710 mark

SLS:s styrelseordförande Johan Wredes meddelande om instiftandet av Fonden för litteraturforskning mottogs med tacksamhet av styrelsen. Fonden bildades officiellt i samband med initiativtagarens 60-årsdag den 18 oktober 1995, varvid jubilaren uppmanade gratulanter att i stället för blommor och presenter tänka på fondens förkovran. I slutet av år 1995 uppgick fondens behållning till 25 710 mark (5 300 euro). Fondens kapital användes 1999 i samband med tryckningen av den första delen av Finlands svenska litteraturhistoria.

Johan Wrede beviljades av hälsoskäl sommaren 1995 begärd förtidspension från sin långvariga professorstjänst i svensk litteratur vid Helsingfors universitet. Efter sitt avsked kunde Wrede, oavlönad men med driftsanslag och arbetsutrymmen som Helsingfors universitet ställde till förfogande, konkret gå vidare med arbetet på och ledningen av det projekt han under medverkan av ett stort antal litteraturforskare vid olika universitet i Finland och Sverige hade planerat: ett översiktsverk över den svenska litteraturen i Finland. Andra bidragsgivare var Föreningen Konstsamfundet och Kulturfonden för Sverige och Finland. Två ansökningar om eu-bidrag avslogs däremot, den första 1995 med hänvisning till att ansökan inlämnats i ett för tidigt skede, den senare – följande år – med hänvisning till att arbetsprocessen redan igångsatts. Huvudfinansiär för projektet blev under dessa omständigheter SLS, vars styrelse fortlöpande hölls underrättad om arbetets framskridande.

Verket Finlands svenska litteraturhistoria uppdelades på två delar. Den första delen, som gick från medeltiden fram till 1990-talets början, utgavs av Johan Wrede med fil.lic. Rainer Knapas som redaktör, och den senare utgavs av professor Clas Zilliacus med fil.lic Michel Ekman som redaktör. Till den senare delen fogades en biografisk uppslagsdel och bibliografier för hela verket. Den första delen utkom 1999 och den andra 2000 hos Svenska litteratursällskapet i Finland och i Sverige hos Bokförlaget Atlantis.

Litteraturhistorieverket strävade efter att sätta in litterära genrer i historiska sammanhang och presenterar litteraturens miljöer, institutioner och läsare genom århundradena. Det ger överblickar och närbilder av epoker, författare och verk, och behandlar såväl de stora klassikerna som Runeberg och Södergran samt många mindre uppburna men på sin tid mycket lästa författare. Den andra delen av litteraturhistorien kunde avslutas med beskrivningen av en livskraftig 1990-talslitteratur och med ett kraftigt ökat inslag av kvinnliga prosaförfattare som särprägel.

Johan Wrede, som alltså var den drivande kraften vid litteraturhistorieverkets tillkomst, har en lång akademisk bana bakom sig. Efter studier vid universiteten i Helsingfors och Uppsala samt Univeristy of Chicago disputerade han 1965 på en avhandling, Sången om Aniara, om Harry Martinsons rymdepos. Han verkade därefter under tre år som forskare vid Statens humanistiska kommission innan han 1968 knöts till Helsingfors universitet som docent i svensk litteratur och upprätthöll den vakanta professorstjänsten i samma ämne. År 1969 utnämndes han till ordinarie professor. Han hann tjänstgöra som prodekanus och dekanus vid universitetet innan han 26 år senare avgick. Han bedrev forskning i finlandssvensk och svensk litteratur från 1900-talets början och gav ut flera arbeten om Fänrik Ståls sägner, till vilken han också utarbetade största delen av kommentarerna i SLS:s och Svenska Vitterhetssamfundets editionsfilologiska utgåva av verket (1983–84).

För sin forskning belönades han 1969 och 1989 med Tollanderska priset samt 1997 med Harry Martinson-priset. Svenska Akademien tilldelade honom 1991 sitt Finlandspris och 2006 Axel Hirschs-pris, efter att han 2005 på uppdrag av SLS publicerat det biografisk-idéhistoriska verket Världen enligt Runeberg i samband med Runebergs 200-årsminne.

Under åren 1960–62 arbetade Wrede som dramaturg och regissör vid Finlands Rundradio. År 1956 hade han publicerat en uppmärksammad kritisk skildring av de missförhållanden han upplevt under sin värnplikt vid Nylands Brigad i Dragsvik.

Wrede invaldes i SLS:s styrelse 1967 och var sedan under en följd av år dess arkivarie, viceordförande 1990–92 och ordförande 1992–2000.