Fonden för litteraturforskning

  • År:
  • Fondkapital:
    0,00 €
  • Grundkapital:
    25 710 mark
Johan Wrede. (Svenska litteratursällskapet i Finland)
Johan Wrede. (Svenska litteratursällskapet i Finland)

Fondens kapital användes 1999 i samband med tryckningen av den första delen av Finlands svenska litteraturhistoria.


Johan Wrede (1935–), som var den drivande kraften vid litteraturhistorieverkets tillkomst, har en lång akademisk bana bakom sig. Han studerade vid universiteten i Helsingfors och Uppsala samt Univeristy of Chicago. År 1965 disputerade han med en avhandling, Sången om Aniara, om Harry Martinsons rymdepos. Han verkade därefter tre år som forskare vid Statens humanistiska kommission.

År 1968 knöts Wrede till Helsingfors universitet som docent i svensk litteratur och upprätthöll den vakanta professorstjänsten i samma ämne. År 1969 utnämndes han till ordinarie professor. Han hann tjänstgöra som prodekanus och dekanus vid universitetet innan han 26 år senare avgick.

Wrede bedrev forskning i finlandssvensk och svensk litteratur från 1900-talets början. Han gav ut flera arbeten om Fänrik Ståls sägner, till vilken han också utarbetade största delen av kommentarerna i SLS och Svenska Vitterhetssamfundets editionsfilologiska utgåva av verket (1983–1984). Under åren 1960–1962 arbetade Wrede som dramaturg och regissör vid Finlands Rundradio. År 1956 hade han publicerat en uppmärksammad kritisk skildring av de missförhållanden han upplevt under sin värnplikt vid Nylands Brigad i Dragsvik.

Fonden bildades officiellt i samband med Johan Wredes 60-årsdag den 18 oktober 1995, då jubilaren uppmanade gratulanter att i stället för blommor och presenter tänka på fondens förkovran.

Denna text är baserad på Donatorernas bok (SLS, 2010) av Bo Finne. Här kan du läsa boken i dess helhet.