Akademiska Bokhandelns jubileumsfond för bildning och forskning

  • År:
  • Fondkapital:
    0,00 €
  • Grundkapital:
    108 000 mark

Akademiska Bokhandelns jubileumsfond för bildning och forskning inrättades med anledning av att bokhandeln fyllde 100 år våren 1993. Oy Stockmann Ab fattade året innan ett principbeslut om att donera en del av jubileumsårets vinstmedel till fonden. Samtidigt uttryckte man önskemålet att eventuella födelsedagspresenter till Akademiska Bokhandeln (»Akademen«) skulle kanaliseras till jubileumsfonden, varvid noterades att penningdonationer över 5 000 mark var avdragsgilla i samfundsbeskattningen. Saldot på jubileumsfondens konto uppgick i december 1993 till 108 000 mark (23 000 euro) efter inbetalningar av Akademen på 100 000 mark och av SLS på 5 000 mark.

»En betydande del av Akademiska Bokhandelns framgång baserar sig på dess kulturella profil«, konstaterade bokhandelns direktör Doris Stockmann i donationsbrevet. Preliminärt gav hon uttryck för att fonden skulle grundas i anslutning till SLS och Finska Litteratursällskapet.

Inom det finska litteratursällskapet tillsattes en arbetsgrupp med uppgift att planera en finskspråkig litteraturhistoria i tre delar. Som svenska representanter i planeringsgruppen medverkade SLS:s dåvarande ordförande, professor Johan Wrede och professorn i litteraturvetenskap vid Åbo Akademi, Clas Zilliacus. Tanken på att åstadkomma också en finlandssvensk litteraturhistoria infann sig osökt och inför sin 60-årsdag hösten 1995 meddelade Johan Wrede att han instiftat Fonden för litteraturforskning (se nr 649 nedan). Detta resulterade i verket Finlands svenska litteraturhistoria i två delar, utgivna 1999 och 2000. Medlen ur Akademiska Bokhandelns jubileumsfond användes i sin helhet i samband med tryckningen av den första delen.

Akademiska Bokhandeln grundades 1893 av Alvar Renqvist (senare Reenpää) och Gösta Branders, som snart övertog ledningen av företaget, där flera dåtida kulturpersoner verkade. I slutet av 1920-talet följde Stockmann en allmäneuropeisk trend med utvidgning mot böcker, och förvärvade därmed Akademiska Bokhandeln. Bokhuset i hörnet av Centralgatan och Norra Esplanden ritades av Alvar Aalto och stod färdigt 1969. Med varuhuset Stockmanns utvidgning till sju nya orter i Finland tillkom också nya boklådor i anslutning till varuhusen. Antalet anställda i bokhandlarna steg därmed till drygt 300 personer.

Akademen har som mål att vara den mest högklassiga bokhandeln i Finland. Bokhandeln hade 2009 ett produktsortiment på ca 100 000 titlar i lager och ett produktregister på över fyra miljoner titlar från över 10 000 olika förlag, på 30 olika språk. Lösnummerförsäljningen av tidningar och tidskrifter omfattade ca 2 500 titlar, allt från stora utländska tidningar och tidskrifter till många finländska opinionstidskrifter i liten upplaga. Akademen är därmed överlägset störst på bokmarknaden i Finland. Detta gäller speciellt försäljningen av svenskspråkig litteratur, som i jämförelse med Sverige skulle ge en plats bland de fyra största bokhandlarna.