Seminarium: Det Svenska i Finland och 1918

Kriget och dess händelser har behandlats i stor utsträckning och hör till ett av de mest utforskade och populära områdena i finländsk historieskrivning. Men i vilken utsträckning har inbördeskriget behandlats på finlandssvenskt håll och vilken betydelse har inbördeskriget för det svenska i Finland? Seminariets utgångspunkt är att kriget 1918 var också de finländska svenskarnas inbördeskrig. Vilken betydelse har det här för finlandssvenskheten?

På Svenska litteratursällskapets seminarium ”Det svenska i Finland och 1918” behandlar forskare och författare tematiken dels mer specifikt som inbördeskriget 1918 och det svenska Finland, dels mer allmänt som minoritet och inbördeskrig. Har 1918 en plats i det finlandssvenska historiemedvetandet och hur har det i sådana fall sett ut? Hur kan de svenskspråkiga finländarnas erfarenheter av 1918 förstås utifrån ett bredare europeiskt perspektiv och i komparation med andra nationella minoriteter som drabbats av inbördeskrig? Finns det skillnader i hur kriget behandlats lokalt och regionalt inom det svenskspråkiga Finland och hur skiljer sig de finlandssvenska erfarenheterna från de finska? Vilka nya förståelser kan man skapa utifrån ett genushistoriskt perspektiv på inbördeskriget och det svenska i Finland?

Seminariet är uppbyggt kring presentationer av framstående forskare som på olika sätt närmat sig problematiken rörande inbördeskriget och det svenska i Finland. Dagen avrundas med en panel bestående av både forskare och författare som diskuterar vilken betydelse inbördeskriget kan sägas ha för vår tids historiekultur och -medvetande.

Seminariet arrangeras av Historiska nämnden vid Svenska litteratursällskapet.

Seminariet är gratis och öppet för alla, anmälningstiden har gått ut den 27.4 men du kan höra dej för om lediga platser i SLS reception tel. 09 618 777 eller info@sls.fi.

Vi direktsänder programmet på sls.fi.