Årsmöte

Ordförandeklubba

Svenska litteratursällskapet i Finland r.f:s medlemmar sammankallas till årsmöte tisdagen den 4 april 2023 kl. 16.00.

Vid mötet behandlas val av medlemmar i sällskapets finansråd och vetenskapliga råd, val av revisor, fastställande av bokslut och beviljande av ansvarsfrihet samt övriga på årsmötet ankommande stadgeenliga ärenden. Därtill behandlas nomineringskommitténs förslag om arvodering av de förtroendevalda och revisor samt val av medlemmar i nomineringskommittén.

I tur att avgå är medlemmarna i vetenskapliga rådet Pauline von Bonsdorff, Mona Forsskåhl, Ruth Illman och Fredrik Nilsson samt  medlemmen i finansrådet Robert Andersson. Medlemmen i vetenskapliga rådet Henrik Meinander har meddelat att han önskar avgå. Medlemmen i finansrådet Björn Teir avsade sig sitt uppdrag per 31.10.2022.

Nomineringskommittén föreslår att Pauline von Bonsdorff, Mona Forsskåhl, Ruth Illman och Fredrik Nilsson skulle återväljas som medlemmar i vetenskapliga rådet. Vidare föreslår kommittén att Marcus Norrgård skulle väljas in i vetenskapliga rådet  i stället för Henrik Meinander.

Nomineringskommittén föreslår att Robert Andersson skulle återväljas och att Heidi Schauman skulle väljas in som medlem i finansrådet i stället för Björn Teir.

Till revisor föreslår nomineringskommittén revisionssamfundet KPMG med Marcus Tötterman CGR som huvudansvarig revisor.

Den medlem som önskar delta och utöva sin rösträtt vid mötet ska anmäla sig senast torsdagen  den 30 mars 2022 kl. 16.00 till SLS  kundtjänst, vasb@fyf.svif.sls@ofni   eller 09 618 777.