Donera arkivmaterial

Kontakta oss om du, din släkt, din förening eller ditt samfund har material som är intressanta att bevara för eftervärlden. Vi tar gärna emot arkivmaterial som donation.

SLS arkiv bevarar material som har anknytning till det svenska i Finland för framtiden och gör det tillgängligt för forskare och för allmänheten.

Våra samlingar är belägna i Helsingfors och i Vasa. I Helsingfors bevarar vi privatpersoners arkiv, släkt- och föreningsarkiv på riksomfattande nivå samt material som belyser traditioner, dialekter och ortnamn i hela det svenska Finland. I Vasa bevarar vi material med anknytning till privatpersoners och föreningars historia på lokal och regionalnivå och till traditioner i svenska Österbotten, samt material om folkliga musik- och danstraditioner i hela det svenska Finland. 

En donation innebär att äganderätten till materialet överförs till Svenska litteratursällskapet. Vi tar endast i undantagsfall emot depositioner. Om materialet du vill donera faller utanför vår samlingsprofil ger vi råd om hur du kan hitta en lämplig förvaringsplats.

Den som överlämnar ett arkiv är alltid välkommen att ta del av materialet på plats i SLS forskarsal.

OBS! Nya donationer av arkivmaterial tas inte emot under perioden 1.9.2023-29.2.2024.
Uppehållet gäller inte det pågående uppropet om historiska recept.

SLS arkiv mottog 2018 en donation med över 400 stereofotografier och nitratnegativ som tillhört syskonen Ivan Falin (1878–1951) och Olga Nikolajeff (född Falin, 1876–1946). Foto: SLS/Janne Rentola

Kontakta oss

SLS arkiv

Petra Hakala, förste arkivarie, Samlingarna i Helsingfors (tfn +35840 7274030, petra.hakala@sls.fi )

Pia Uppgård, arkivarie, Samlingarna i Vasa (tfn + 35840 864 1001, pia.uppgard@sls.fi )

Bokdonationer

Martin Ginström, bibliotekarie, SLS bibliotek (tfn +35840727 2910,  martin.ginstrom@sls.fi )

OBS! Nya donationer av arkivmaterial tas inte emot under perioden 1.9.2023-29.2.2024.
Uppehållet gäller inte det pågående uppropet om historiska recept.

Insamlingsprinciper

 • Historiskt- och litteraturhistoriskt material

  Arkivet tar emot arkivmaterial med anknytning till litteratur-, idé- och lärdomshistoria, släkt- och personhistoria och närliggande ämnesområden av mer allmän kulturhistorisk karaktär. 

  Vi tar emot

  • privat material som tillhört författare, kulturpersoner, vetenskapsidkare, släkter, gårdar m.m.
  • arkivmaterial som tillhört personer inom den kulturintresserade svenska allmänheten ifall materialet är av speciellt intresse för forskningen
  • vetenskapliga föreningars och samfunds arkiv som anknyter till främst historia och litteraturhistoria, språkvetenskap och samhällsvetenskap
  • specifikt finlandssvenska företags arkiv, t.ex. förlagsarkiv
  • litterära tidskrifters arkiv
  • material som företräder en unik s.k. pionjärverksamhet inom sitt område.

   

  Vi tar inte emot

  • myndighetshandlingar, företagsarkiv, skolarkiv och arkivmaterial med enbart lokal anknytning
  • kopior och avskrifter av handlingar som finns i andra arkiv (t.ex. släktforskningsmaterial)
  • material med anknytning till arkiv som tidigare deponerats i något annat arkiv
  • kontoutdrag, verifikat och bankböcker
  • skattedeklarationer och skatteintyg
  • handlingar rörande hälsotillstånd (recept, läkarutlåtanden, sjukförsäkring etc).
 • Traditionsmaterial, lokalhistoriskt material, folkmusikaliskt material och språkmaterial

  Vi tar emot

  • skriftligt material, inspelningar, dokument och fotografier om den svenskspråkiga befolkningens liv, språk eller traditioner i Finland.
  • folkmusikaliskt material, även historiskt material, det kan vara fråga om ljudinspelningar, fotografier, noter, sångböcker filmer, videoinspelningar.
  • material med anknytning till den svenskspråkiga befolkningens kultur och historia i Österbotten. Materialet kan vara olika slag av handskrifter, brev, dagböcker, betyg, fotografier, ljudband eller filminspelningar. Vi tar också emot föreningars och samfunds arkiv.