25.1.2011 - 16:48, Christer Kuvaja

Svenskundervisningen i finska skolor

En större satsning på den muntliga undervisningen i svenska (och andra språk) och ett muntligt prov i studentexamen efterlystes vid ett seminarium som SLS ordnade på Hanaholmen fredagen den 21 januari. Seminariet hade rubriken ”Tradition och förnyelse i svenskundervisningen i finska skolor”. Många intressanta tankar kastades fram, bl.a. att antalet veckotimmar i engelska kunde skäras ned till förmån för  svenskan och andra främmande språk. Statistik och annat visar att de som deltar i studentprovet i svenska i östra Finland klarar sig bra. Det finns inte heller några större skillnader i de olika landskapen beträffande inställningen till svenskan som  ett obligatoriskt språk i skolundervisningen. Det var en glädje att delta i seminariet och se alla dessa entusiastiska svensklärare som inte ville ta ordet tvångssvenska i sin mun. Det var lätt att tyckta synd om svensklärarna som blir kritiserade för sin undervisning och får höra ett och annat glåpord inom skolans väggar och av allmänheten.

En av föredragshållarna under seminariet framhöll att svensklärarna även borde lyfte fram den svenska kulturen och historien i Finland i undervisningen. Jag håller fullständigt med. Eftersom den svenska tiden i Finlands historia knappast alls läses i högstadiet och gymnasiet skulle det vara viktigt att svensklärarna pekade på vissa missförstånd och fennomanska åsikter som lever kvar bland dem som är negativt inställda till det svenska språket. Det viktigaste skulle vara att berätta att Sverige aldrig har ockuperat Finland. Det fanns inget Finland när de svenska korsfararna anlände och det fanns inte heller något Sverige. När Sverige blev Sverige fanns Finland med som en del av riket. Hela korstågstiden (från ca 1150 till 1323) var en maktkamp mellan den katolska och ortodoxa kyrkan. Hade de finska områdena inte blivit en del av Sverige hade de blivit en del av det ryska ortodoxa Novgorod. Som en följd av korstågstiden flyttade det en stor population svenskar till den östra riksdelen, men svenskspråkiga hade nog bott i Finland redan innan 1100-talets mitt.

Lägg till ny kommentar