19.10.2010 - 14:53, Jessica Parland-von Essen

Sök och hitta digitala material

Vi har kommit förbi den tiden då digitalisering betydde att man skannade en massa papper och lade ut bilderna på webben. Lyckligtvis. I dag har man insett att det inte räcker, det är inte mängden filer som avgör hur väl man lyckats, utan hur användbart och tillgängligt materialet är. Det betyder att man måste samarbeta med användarna, vara öppen för dialog och också vara färdig att bearbeta materialet så att det kan användas och berikas så mycket som möjligt.

På SLS har vi satsat på att göra text sökbar och skapa länkningar mellan information, så att användaren ska kunna bilda sig en uppfattning om sammanhang och kontext för det material som dyker upp på skärmen. Ett exempel på detta är hur Finlands svenska folkdiktning fått nytt liv i sin digitala nyutgåva, där man kan ta fram olika slag av information om folkmusik genom att närma sig materialet genom till exempel ort, spelman eller årtal. Fördelen jämfört med bara en inskannad bok torde vara uppenbar för var och en. Dylika projekt kräver ändå mycket sakkunskap och teknisk utveckling, nära samarbete mellan it-kunniga och dem som är forskare och känner substansen.

Ett annat exempel på sådant arbete är den digitala utgåvan av Zacharias Topelius skrifter, där avancerad annotering av texten görs, för att göra den mer användbar för forskare. Liknande metoder utvecklas också vid SLS digitalarkiv Arkiva, för att kunna användas för material ur arkiven. Projekten har redan väckt internationellt intresse, och SLS samarbetar med andra likartade projekt, vilket är viktigt för att teknik och standarder skall bli kompatibla. Den 8 oktober ordnades ett seminarium för experter i annotering på SLS och många intressanta diskussioner fördes.

Den ena delen av nödvändigt externt samarbete är det som görs i utvecklingsskedet med forskare och andra institutioner. Den andra delen gäller sedan publicerandet eller tillgängliggörandet. Det räcker inte att våra material finns synliga på våra egna webbsidor, utan de måste vara synliga och länkade i nationella och internationella register och webbsidor, så att användarna hittar dem och kan få ut maximal nytta.

Just nu är SLS involverat i två stora projekt, dels det Nationella Digitala Biblioteket och dels det stora europeiska Europeana. I båda projekten har jag själv närmast fokuserat just på frågor kring användbarhet, vilket har varit mycket givande. Jag hade själv nöjet att igen i år närvara vid den stora Europeana-konferensen i Amsterdam. Eftersom slutanvändarna är extremt högt prioriterade i projektet är detta verkligen ett sammanhang att lära sig om ämnet. Årets huvudtalare kom från Wikipedia och Google Books. Hur man bygger tjänster tillsammans med användarna var (igen) ett återkommande tema.

Ett vanligt problem är däremot frågor om upphovsrätter som ställer till många svårigheter även om vi i de nordiska länderna generellt har läget under kontroll. Men under konferensen upprepades sanningen att all användning av kultur är återanvändning, att det inte är något man inte skall vara rädd för. Att man släppt kontrollen över material har gång på gång visat sig lyckat, man har ofta hundrafallt fått tillbaka det man ”skänkt bort” på webben. Så hoppas också vi, att publiken skall ta till sig SLS digitala material och låta sig inspireras, förstås med förbehållet att ge SLS synlighet som tack för det arbete vi gjort för att tillgängliggöra material.

Lägg till ny kommentar