31.3.2017 - 14:56, Martin Ginström

På bibliotekets hyllor: The Life and Voyages of Christopher Columbus

Behovet att lära sig engelska har en längre historia i Sverige och Finland än man kanske ibland föreställer sig. Redan på 1600-talet fanns det svenska lärda som föredrog engelskan framför tidens universalspråk latin i sina kontakter med England. Orsaken var engelsmännens näst intill obegripliga uttal av latinet. Mot slutet av 1700-talet började behovet av moderna språk inom sjöfarten och näringslivet redan bli uppenbart. Ett tecken var att det åren 1730-1800 utkom åtminstone 34 läroböcker i engelska i Sverige. Ett annat var att det uppstod en hel yrkeskår av privata språklärare som utannonserade sina tjänster. Också det offentliga skolsystemet började reagera. Tyska, franska och engelska infördes som läroämnen i 1807 års skolordning, och en av 1800-talets stora utbildningspolitiska frågor handlade sedan om kampen mellan realämnena och den klassiska bildningen i läroverken.

Läroböcker fanns förstås av olika slag. Ett koncept som uppstod redan tidigt och fortfarande hänger med är läseboken för självstudier, d.v.s. en förkortad text på originalspråket med ordförklaringar och grammatik. Språkläraren A.J. Egnells utgåva av Washington Irvings biografi över Christofer Columbus är ett av många exempel. Boken utkom 1834, antagligen efter tysk förebild. Den fullständiga titeln är The life and voyages of Christopher Columbus. By Washington Irving. Abridged by the same for the use of schools. Med en engelsk grammatik och pronunciations-lära samt ordbok. Läsebok i engelska språket för skolor och sjelfundervisning.

Egnell var verksam i Gävle där den s.k. Brändströmska skolan (Gefle elementarskola) grundades på privat initiativ 1797. Skolan skulle vara ”en undervisningsanstalt för dem, som ärna sig till näringsstånden", och den praktiska kopplingen till handel och sjöfart var följaktligen stark också i språkundervisningen. Egnell påpekade redan i förordet hur viktigt uttalet är i engelskan:

Uttalet kan i Engelskan, långt mindre än i något annat språk, läras genom blotta regler, emedan det ej är möjligt, att med noggrannhet framställa det för ögat. Det måste nödwändigt mera inhämtas genom örat.

Den amerikanske författaren Washington Irving (1783-1859) var ett naturligt val. Irving var en av tidens internationella bästsäljare och hans romaner lästes flitigt i skolornas engelskundervisning långt in på 1900-talet. Boken om Christofer Columbus utkom på engelska första gången 1828 och i en förkortad upplaga för skolor redan samma år. Det anses för övrigt att det var just skolupplagan som spred föreställningen att man före Columbus skulle ha trott att jorden var platt. En bildad person på 1700-talet som kunde sina gamla greker skulle aldrig ha gått på något sådant.

Källor:

Bratt, Ingar: Engelskundervisningens framväxt i Sverige: tiden före 1850. Årsböcker i svensk undervisningshistoria 139 (Stockholm 1977)

Nordqvist, Ingrid: ”Läs språk och matematik, så komma Ni fram i världen.” Om realläroverket Athenæum i Gävle (2005)

Nationalencyclopedin har gått in för stavningen Christofer Columbus i stället för den traditionella svenska formen Kristoffer Kolumbus.

Lägg till ny kommentar