12.4.2017 - 16:30, Martin Ginström

På bibliotekets hyllor: Den store konungens Gustaf Adolph lefwernes beskrifningh

Den fullständiga titeln på Johan Widekindis biografi över Gustav II Adolf (1691) är Then fordom stormächtìgste / Högborne Furstes och Herres Herr Gustaff Adolphs / den Andres och Stores Sweriges / Götes och Wändes etc. Konung Historia, och lefwernes beskrifning / Then Första Deel.

Johan Widekindi (1618?–1678) var historiker och bibliotekarie och utnämndes till rikshistoriegraf 1665. Rikshistoriegraferna, som det på Widekindis tid fanns tre av, fungerade som statens officiella historieskrivare. Den nya stormakten Sverige behövde historieforskare som kunde lyfta fram landets storartade förflutna, inte minst när det gällde krigshistorien. Widekindi fick i uppdrag att skriva en historik över Vasakungarna. Som rikshistoriegraf hade han god tillgång till det historiska källmaterialet, han utnyttjade bl.a. brev som senare förstördes i branden på Stockholms slott 1697, men det verkar som om han ibland hade svårigheter att hålla sig till den officiella politiska linjen. Han satt t.o.m. en kort tid i fängelse när han i berusat tillstånd uttalat sig oförsiktigt om tidens politiska strider mellan adeln och kungamakten. Han fick ändå fortsätta skriva verket om Gustav II Adolf. Första delen som behandlade åren 1611–1617 blev klar i början av 1670-talet, och tryckningen påbörjades i det kungliga boktryckeriet av boktryckaren Nils Wankijf.

Arbetet försenades av olika orsaker med flera år. Wankijf dog 1689, och hans änka Maria övertog tryckeriet. Inte förrän 1691 kom biografin ut i en upplaga på 830 ex.

Boken var alltså redan tryckt när man började inse att Widekindis perspektiv på Gustav II Adolf kunde ställa till med diplomatiska förvecklingar. De danska och ryska ambassadörerna hann redan komma med protester. En kommitté av historiker granskade verket på uppdrag av Kanslikollegium. Man hade tänkt sig att man kunde göra mindre ändringar på enstaka tryckark, men kommittén hittade så många faktafel i texten att man beslöt att dra in hela upplagan. Eller som bibliografen Carl Gustaf Warmholtz uttryckte det på 1700-talet, boken indrogs för åtskillige anstötelige utlåtelser, samt obehagliga Sanningars skull. Maria Wankijf fick 1 200 daler från den kungliga kassan i ersättning för sina utgifter, alltså en betydande summa. Biografin över Gustav II Adolf hade ju varit ett mångårigt prestigeprojekt som nu rann ut i sanden, och där bl.a. den graverade titelsidan i kopparstick ökade tryckkostnaderna.

Enligt äldre uppgifter indrogs nästan hela upplagan med undantag av 67 exemplar som redan sålts eller delats ut. Troligen var det betydligt flera som kom ut i cirkulation eftersom boken numera finns i flera svenska och finska bibliotek och privatsamlingar. Exemplaret i SLS bibliotek är en testamentarisk gåva av skådespelaren och journalisten Monica Schildt (1920–2016).

Widekindi: Gustav II Adolf
Widekindi: Gustav II Adolf

Källor:

Nordisk familjebok. Konversationslexikon och realencyklopedi ... Trettioandra bandet. Werth-Väderkvarn (Stockholm, 1921)

Svenskt konversations-lexikon. Fjerde delen (Stockholm, 1851)

Warmholtz, Carl Gust.: Bibliotheca historica Sveo-Gothica; eller Förtekning uppå såväl trykte, som handskrifne böcker, tractater och skrifter, hvilka handla om svenska historien ... (Stockholm, 1793)

Lägg till ny kommentar