5.8.2019 - 10:58, Nelly Laitinen

För lärare i samhällslära: besök SLS arkiv!

Arkivmaterial i SLS forskarsal, foto Nelly Laitinen SLS

Bibliotek och museer får ofta besök av skolklasser medan arkiven, av någon orsak, inte hör till de gemensamma kulturarvsförvaltare man besöker. Det är synd, eftersom det finns otroligt spännande saker i arkiven – och framför allt en stor del information om helt vanliga människors liv och tankar. Arkiven berättar på ett personligt sätt om vår historia.

Vi på SLS arkiv vill råda bot på den här okunskapen genom att erbjuda ett nytt, skräddarsytt besökskoncept för gymnasiets kurs i samhällslära: Arkiv i praktiken. Besökskonceptet vill ge en så bred kunskap som möjligt, om arkivens funktion i samhället, deras innehåll och användbarhet och om deras särart som kunskapskällor.

Besöket börjar med en kort presentation av arkiv – vad ett arkiv är, hurudana olika arkiv det finns, för vem de finns, vad man kan använda dem till och vad man måste beakta när man hanterar arkiv.
Därefter indelas eleverna i par och blir tilldelade några frågor som de ska söka svaren på i olika arkiv. De får beställa fram handlingar i original, forska i materialet och skriva ner vad de kommer fram till. Med hanteringen av original följer också materiell och immateriell arkivetikett – vad man får eller inte får göra med ett original och vad upphovsrätt betyder. I de digitala reproduktionernas tid är det kanske inte ens självklart att man vet vad ett original är.

Arkivmaterial i närbild foto Nelly Laitinen SLS


Vi har stävat efter att utgå ifrån ett så mångsidigt material som möjligt, för att eleverna ska få en uppfattning om att arkiv kan se olika ut, vara från olika tider och innehålla information om väldigt olika saker. Vi vill att de upptäcker att arkiv är ganska finurliga kunskapskällor. Vi vill ge dem redskap för att både nu och i framtiden kunna, våga och vilja besöka arkiv, dvs. betrakta arkiven som en resurs att räkna med i samhället. Bara vetskapen om att man kan och får gå in på ett arkiv är redan en bra samhällelig kunskap i sig. Arkiven är öppna för alla, på samma sätt som museer och bibliotek är det.
Besöket avslutas med en genomgång av forskningsresultaten. Eleverna får redogöra för vilket arkiv de arbetat med, från vilken tid det var och vad de fick reda på via uppgiften.

Vi rekommenderar 12 elever per besök. Är besökarantalet svårt att begränsa till 12, så kan vi försöka ordna det på något sätt i alla fall.
Besöket äger rum på Riddaregatan 5 i Helsingfors och är tänkt att ta max 90 minuter men längden kan även variera enligt önskemål. Besöket är kostnadsfritt men bör bokas i förväg.

För bokningar kontakta:
Nelly Laitinen, förste arkivarie
09 618 77 335
aryyl.ynvgvara@fyf.svif.sls@nenitial.yllen  

Lägg till ny kommentar