20.7.2010 - 13:34, Jessica Parland-von Essen

Fri tillgänglighet till forskningsresultat

I Finland finns i dag ett tjugotal öppna publikationsarkiv, som innehåller främst doktorsavhandlingar. Den växande rörelsen för öppna publikationsarkiv tog fart då en deklaration formulerades och skrevs under av ett antal europeiska forskningsinstitut i Berlin 2003. I dag är institutionerna 281 stycken. Rådet för Finlands universitetsrektorer gick med år 2006. I Europa finns 824 öppna arkiv, i Nordamerika 434 och antalet ökar hela tiden. I USA har man också vid Harvard nyligen beslutat sig för öppenhet. Att både vetenskapen och samhället gynnas av fri tillgänglighet har blivit en allt mer accepterad åsikt bland forskare.

Målsättningen med öppna publikationsarkiv är att ta tillvara och tillgängliggöra frukterna av den forskning som bedrivs med offentliga medel. Tanken är att alla i längden vinner på att kunskap och information får flöda fritt i samhället. I Finland har man rekommenderat att högskolor och forskningsinstanser grundar öppna publikationsarkiv och uppmuntrar sina forskare till open access-publicering, och uppmanat vetenskapliga bibliotek att stöda arbetet. I dag förutsätter många universitet och Finlands Akademi i princip att forskning som de finansierat skall publiceras i institutionernas egna publikationsarkiv.

Ett problem som den finska modellen har lett till är att det är svårt att hitta forskning, eftersom den är spridd på så många olika ställen. Många yrkeshögskolor har gått med i det gemensamma Thesus-systemet, vilket gör att det är lätt att söka bland deras forskning. För universitetens del är situationen sämre, men en del har lyckligtvis valt att skapa sina arkiv i Nationalbibliotekets Doria-system.

I framtiden kommer säkert Undervisnings- och kulturministeriets projekt för Det nationella digitala biblioteket att lösa dessa problem. Då skapas ett gemensamt sökgränssnitt för många kataloger och databaser. Vid SLS har vi ändå resonerat så, att det ger användarna betydande mervärde att kunna söka i till exempel Åbo Akademis och vårt publikationsarkiv samtidigt, om man vill. Därför finns nu vårt publikationsarkiv i Doria.

Svenska litteratursällskapets publikationsarkiv är tänkt att så småningom bli en viktig resurs för den som vill hitta vetenskaplig information om den svenska kulturen i Finland. Vid SLS anställda forskare och också annan personal publicerar forskning i Doria. Skillnaden till annan publikation är att dessa texter nödvändigtvis inte publicerats av något förlag. Alla texter är kanske inte slutgiltiga och färdiga, men de ger ändå värdefull information om vad forskarna åstadkommit och arbetar med. För texterna ansvarar respektive författare, både upphovsrättsligt och i andra avseenden.

Vi hoppas att kännedomen om vår mångsidiga verksamhet kan öka också på detta sätt och att kunskapen om vårt samhälle och vår kultur sprids vitt och brett över hela världen, snabbt och förmånligt. Så länka och citera gärna! Arkivet växer hela tiden.

Lägg till ny kommentar