Beviljade stipendier & understöd 2021

För mera information om beviljade stipendier och understöd, se SLS årsredovisningar.

 • Etnologi och folkloristik

  Ur Ragnar, Ester, Rolf och Margareta Bergboms fond och Selma, Ingrid och Lars Wasastjernas fond:

  Lina Metsämäki 31 200 euro för doktorsavhandlingen Familjenormer och könsdiskurser i personliga erfarenhetsberättelser om oavsiktliga graviditeter i Finland på 2010-talet.

  Tanja Mikkonen 31 200 euro för doktorsavhandlingen Material entanglements – a queer phenomenological study about materiality, identity and feelings of belonging.

  Bettina Westerholm 31 200 euro för doktorsavhandlingen En kritisk granskning av frågelistan som metod.

  Åbo Akademi/Institutet för folklivsforskning 5 000 euro för utgivning av tidskriften Budkavlen årgång 2022.

 • Genealogi och biografi

  Ur Hjördis och Arvid Standertskjölds minnesfond:

  Släktföreningen Aminoff r.f. 10 000 euro för en biografi över gustavianen Johan Fredrik Aminoff (1756–1842).

 • Historia

  Ur Ingrid, Margit och Henrik Höijers donationsfond II, Ragnar, Ester, Rolf och Margareta Bergboms fond och Gösta Schybergsons minnesfond:

  Kim Björklund 5 000 euro för lokalhistorisk forskning om Karis historia 1865–2008.

  Anna Gardberg 7 800 euro för biografin “Allt som slocknar hatar jag” – biografi över Allan Wallenius, poet, bibliotekarie och “Brandnatur”.

  Sofia Gustafsson 50 400 euro för forskning på doktorsnivå Människorna bakom murarna – fästningsbyggarna på Sveaborg 1748–1808.

  Helsingfors Släktforskare r.f. 8 000 euro för kartläggning av soldattorp och soldater i Svenskfinland 1721–1809 via fältarbete och arkivforskning.

  Historiska föreningen r.f. 17 000 euro för utgivningen av Historisk Tidskrift för Finland.  

  Miia Kuha 50 400 euro för forskning på doktorsnivå Clergymen’s wives and widows in rural parish communities (1650–1710).

  Juho Pekkarinen 30 816 euro för doktorsavhandlingen Intertwining science and politics: Foreign scholars of Finland and their Finnish collaborators, ca. 1870–1920.

  Martin Pettersson 57 600 euro för doktorsavhandlingen Speaking softly - The emergence and use of therapeutic language in Finnish and Swedish political life with a focus on parliamentary debates 1950–2000.

  Esa Ruotsalainen 750 euro för digitalisering av källmaterial för doktorsavhandling.

  Sjuksköterskeföreningen i Finland r.f. 14 800 euro för Sjuksköterskeföreningen i Finlands 125-årshistorik.

  Anna Sundelin 7 800 euro för Ålandsdrottningen: en biografi över Fanny Sundström.

  Mats Wickström 61 200 euro för forskning på docentnivå Den svenska jorden som finländskt samhällsfenomen: politik, praktik och polemik kring ett levande begrepp 1907–1939.

  Åbo Akademi/Fakulteten för humaniora, psykologi och teologi 2 400 euro för konferensen Anti-fascism and Ethnic Minorities: Political and Cultural Forms of Resistance in Central and Eastern Europe, ca 1920–1950 den 11–12 november 2021.

 • Kulturhistoria

  Ur Ragnar, Ester, Rolf och Margareta Bergboms fond:

  Barbro Enckell-Grimm 2 300 euro för kartläggning av digital teater på svenska i Finland.

  Finlandssvenska teckenspråkiga r.f. 10 000 euro för finlandssvenska teckenspråkigas kulturarv – bevarande av historia genom digitalisering samt 7 800 euro för en dramadokumentär om finlandssvenska dövas historia: En teckenspråkig minoritetsgrupps situation i Finland förr och nu.

  Maria Garda 5 000 euro arbetet med en trespråkig webbsida om den första kända finlandssvenska speldesignern Hilda Olson.

  Sofia Joons 28 800 euro för doktorsavhandlingen Estlandssvensk identitet i belysning av tre visrepertoarer från 1900-talets början.

  Liisa-Maija Korhonen 15 408 euro för doktorsavhandlingen Affective coloniality – Encountering otherness in Finnish settlers accounts from Misiones, Argentina 1906–1988.

  Satu Sorvali 28 800 euro för doktorsavhandlingen Irritated letters to the editor in the late 19th century Finnish newspapers.

  Viveca Strömsten 2 500 euro för en bok om lotshemmanet Rembas i Porkala by i Kyrkslätt.

  Västra Yttermarks Marthaförening 5 000 euro för Väster-Yttermarks Marthaförenings 100-årshistorik.

 • Kyrkohistoria

  Ur Ingrid, Margit och Henrik Höijers donationsfond II:

  Rony Ojajärvi 36 000 euro för doktorsavhandlingen From Christianity to Atheism via Religious Syncretism? Religion in the Discourses and Social Networks of the Finnish Peace Movements 1898–1963.

 • Litteraturvetenskap och litteraturhistoria

  Ur Ragnar, Ester, Rolf och Margareta Bergboms fond, Ingrid, Margit och Henrik Höijers donationsfond I, Selma, Ingrid och Lars Wasastjernas fond och Hjördis och Arvid Standertskjölds minnesfond:

  Anna Biström 33 600 euro för forskning på doktorsnivå Fjärrläsningar av den svenska litteraturen i Finland – metadataperspektiv på författarskap och tidsperioder.

  Olga Engfelt 16 800 euro för forskning på doktorsnivå Vägen mellan Väst och Öst. Tito Collianders gränsöverskridande resa.

  Föreningen Granskaren r.f. 15 000 euro för utgivning av Finsk Tidskrift och anordnande av ett kulturseminarium hösten 2021.

  Iida Pöllänen 20 972 euro för forskning på doktorsnivå Rural Rebels: Minorities, Migration, and the Countryside in Modernism.

  Jolin Slotte 28 800 euro för doktorsavhandlingen När finlandssvenska ungdomar läser skönlitteratur – en studie i läsmotivation, upplevelse och empati.

  Johanna Slotte Dufva 28 800 euro för doktorsavhandlingen Att vara sig själv lik – Åldrande tid och minne i Merete Mazzarellas författarskap.

  Jenny Jarlsdotter Wikström 33 600 euro för forskning på doktorsnivå Människans natur – naturens människa. Politisk längtan, subjektivitet och sexualitet hos Eva-Stina Byggmästar.

 • Musik och musikvetenskap

  Ur Fredrik Pacius minnesfond:

  Linnéa Casserly 1 400 euro för en solokonsert med musik av Kaija Saariaho och annan elektroakustisk musik.

  Gustav Djupsjöbacka 6 000 euro för publicering av en bok om Jean Sibelius solosånger.

  Helsinki Chamber Orchestra ry 8 000 euro för en porträttkonsert med Moses Pergaments musik.

  Erkki Melartinsällskapet r.f. 8 000 euro för en biografi över Erkki Melartin.

  Finlands musikarv r.f. 10 500 euro för symposiet Broar mellan forskning och praxis – 25 år musikvetenskaplig redigering i Finland.

  Matti Järvinen 5 000 euro för en kritisk edition av Bengt Carlsons verk för blandad kör.

  Tuuli Lindeberg 6 000 euro för en dramatiserad konsertföreställning  Och sången for över vågen. Fredrik Pacius sånger och kvinnliga rollfigurer.

  George Parris 10 000 euro för konsertserien Tudors at Twilight.

  Punavuoren Kamarimusiikkiyhdistys ry 10 000 euro för experimentet med en ny form av utbildningsbaserad konsert.

  Jutta Seppinen 12 000 euro för CHANGEnsembles konsertverksamhet.

  Riikka Siltanen 8 000 euro för en biografi över Richard Faltin.

  Sus Productions Ab 10 000 euro för en dokumentärfilm om tonsättaren Erik Bergman och hur hans musik påverkat Finlands musikaliska 1900-tal.

  Vasa Baroque r.f. 5 000 euro för ett pedagogiskt och konstnärligt utvecklingsprojekt hösten 2021.

 • Samhällsvetenskaper

  Ur Ragnar, Ester, Rolf och Margareta Bergboms fond, Ingrid, Margit och Henrik Höijers donationsfond I och Selma, Ingrid och Lars Wasastjernas fond:

  Anna Avdeeva 33 600 euro för forskning på doktorsnivå Care work at cultural and linguistic crossroads: Culture-specific understandings of social care and barriers related to minority language in social care services provided to/by language minorities.

  Marina Näsman 35 900 euro för forskning på doktorsnivå Hur är det att åldras på svenska i Finland? Fokus på social inkludering och välbefinnande hos äldre sett ur ett språkligt minoritetsperspektiv.

  Kaisa Pankakoski 9 600 euro för doktorsavhandlingen A comparative study of multilingual families in Helsinki and Cardiff: parents’ ideologies, intergenerational language transmission experiences and children's perspectives.

  Susann Simolin 28 800 euro för doktorsavhandlingen Usage of examples of territorial autonomy in international conflict resolution – the perspectives of “users”.

  Ann-Louise Sirén 760 euro för en intervjustudie om äldre vuxnas livskvalité – svenskspråkiga seniorboendes perspektiv.

 • Språkvetenskap (svenska språket)

  Ur Ingrid, Margit och Henrik Höijers donationsfond II:

  Adolf Noreen-sällskapet för svensk språk- och stilforskning 10 000 euro för utgivningen av tidskriften Språk och stil.

  Carina Frondén 30 816 euro för doktorsavhandlingen Tillgänglig information i digitaliseringens tidevarv.

  Föreningen för nordisk filologi r.f. 10 000 euro för utgivning av tidskriften Folkmålsstudier.

  Rebecka Heinonen 30 816 euro för doktorsavhandlingen Språkliga rättigheter inom specialsjukvården. Språkpolicy och dess implementering inom vården på svenska vid Åbo universitetscentralsjukhus.

  Marion Kwiatkowski 15 408 euro för doktorsavhandlingen Mellan olika språk och kulturer: Språklig identitetskonstruktion hos andra generationens invandrarungdomar i Svenskfinland.

  Malin Löfström 9 600 euro för doktorsavhandling om språklig stil hos västnyländska migranter i Stockholm.

  Petra Marinova  28 800 euro för doktorsavhandlingen Sverigesvenska och finlandssvenska utvandrares kollektiva berättande.

  Sara Nittve 28 800 euro för doktorsavhandlingen Finlandssvensk och sverigesvensk användning av naket substantiv.

  Daniela Piipponen 14 400 euro för doktorsavhandlingen Ortografisk och morfologisk variation i Zacharias Topelius språk.

  Åbo Akademi/Fakulteten för pedagogik och välfärdsstudier 2 500 euro konferensen Svenskan i Finland 19: Skrivande på svenska – professionellt och privat 6–7.5.2021.

 • Resestipendium för studier i Norden

  Ur Professor Carl-Eric Thors stipendiefond:

  Carina Frondén 550 euro för deltagande i KLAARA 2021 Conference on Easy-to-Read Language Research i Olten, Schweiz 30–31 augusti 2022.

 • Drakamöllan – Nordiskt forum för Kultur och Vetenskap

  Micaela Romantschuk ett vistelsestipendium om 3 000 euro.

 • Stiftelsernas postdoc-pool

  Hanna Kivikero 58 000 euro för postdoktoral forskning Marina resurser och människans påverkan på havsmiljön i Svenska riket vid Osteoarkeologiska forskningslaboratoriet, Stockholms universitet.

 • Övriga understöd

  Bostadsaktiebolaget Unionsgatan 45 2 000 euro för uppförande av en relief till minnet av akademiker Erik Allardt.

  Helsingfors universitet 53 600 euro för insamling av finlandssvenskt talspråk.

  Helsingfors universitet/Erik Allardt Fellowship-programmet 5 000 euro.

  Förlaget M 20 000 euro för ljudboksproduktion.

  Leo Mechelin stiftelsen r.s. 300 000 euro för en vetenskaplig-kritisk utgåva av Leo Mechelins arbeten.