Beviljade stipendier & understöd 2020

För mera information om beviljade stipendier och understöd, se  SLS årsredovisningar.

 • Etnologi och folkloristik

  Ur Ragnar, Ester, Rolf och Margareta Bergboms fond, Selma, Ingrid och Lars Wasastjernas fond och SLS budgetmedel:

  Andreas Backa 33 000 euro för doktorsavhandling om självhushållning.

  Karin Sjöberg 17 320 euro för en dokumentation av det svenskspråkiga judiska kulturarvet i Helsingfors respektive Åbo.

  Ann-Helen Sund 39 600 euro för doktorsavhandlingen Gör själv  ̶  om tillverkning, värde och kompetens.

  Åbo Akademi 1 076 euro för seminariet Nordisk etnologi vid Åbo Akademi. Ett ämnes tillblivelse; metamorfoser och kontinuitet.

  Åbo Akademi/Institutet för folklivsforskning 5 000 euro för utgivning av tidskriften Budkavlen.

 • Genealogi och biografi

  Ur Hjördis och Arvid Standertskjölds minnesfond:

  Camilla Granbacka 10 000 euro för en levnadsteckning över bildkonstnären Gösta Diehl.

 • Historia

  Ur Ingrid, Margit och Henrik Höijers donationsfond II, Ragnar, Ester, Rolf och Margareta Bergboms fond och Gösta Schybergsons minnesfond:

  Jaakko Björklund 19 800 euro för doktorsavhandlingen Jacob de la Gardie as military entrepreneur in the Ingrian war 1609–1617.

  De svenska historiedagarna 525 euro till rese- och boendebidrag för finländska föreläsare på De Svenska Historiedagarna 2020 i Uppsala.

  Robin Engblom 19 800 euro för doktorsavhandlingen Åboprofessorernas medverkan i lokal och transregional kunskapsspridning samt kulturell växelverkan under 1600-talet.

  Föreningen Granskaren 11 000 euro för utgivningen av Finsk Tidskrift och anordnandet av ett kulturseminarium hösten 2020.

  Historiska föreningen 16 000 euro för utgivningen av Historisk Tidskrift för Finland.

  Anna-Stina Hägglund 19 800 euro för doktorsavhandlingen Birgittinerna i Östersjöregionen. En fallstudie kring tre kloster och deras välgörare ca 1410–ca 1550.

  Matias Kaihovirta 5 200 euro för biografin En revolutionär med brandnatur: den finlandssvenska kommunisten Allan Wallenius liv och politik i exil, 1918–1942.

  Outi Pekkinen 2 000 euro till rese- och materialkostnader för publicering i digital form av fotograf Natalia Linséns livshistorik och hennes Borgå stadsbilder från år 18901910.

  Sjuksköterskeföreningen i Finland 18 200 euro för historiken Sjuksköterskeföreningen i Finland i 125 år.

  Christian Sourander 19 800 euro för doktorsavhandlingen Flankstöd av frändefolk eller bro till väst? Svenska folkpartiets nordism 1917–1997.

 • Kulturhistoria

  Ur Ragnar, Ester, Rolf och Margareta Bergboms fond:

  Folkets Bildningsförbund 6 000 euro för utgivning av Ikaros – tidskrift om människan och vetenskapen.

  Lauri Kallio 10 400 euro för forskning på doktorsnivå Thiodolf Rein and the rise of empiricism in Finland.

  Lempäälä-Seura 6 700 euro för kritiska editioner och forskning om Michaël Waldenius samt Eric Edners sockenbeskrivningar över Lempäälä socken på 1750-talet och runan om Aimala kyrkas mordbrand.

  Rita Paqvalén 10 400 euro för essäsamlingen En skrikande tystnad. Om vårt gemensamma kulturarv.

  Outi Pekkinen 5 000 euro för forskning i fotografen Natalia Linséns livshistoria och för en webbplats med Linséns historik och fotografier från stadsmiljön i Borgå år 18901910.

  Tommy Ramstedt 33 384 euro för forskning på doktorsnivå Kyrka i förändring. Utvecklingen av pilgrimsfärder inom Finlands evangelisk-lutherska kyrka.

  Sofie Strandén-Backa 31 200 euro för forskning på doktorsnivå Varggränser. Affektiva möten mellan människan och det vilda.

  Åbolands Ungdomsförbund ÅUF 7 000 euro för Föreningsliv i arkiv 21: ett dokumenteringsprojekt med bilder m.m. över ungdomsföreningsverksamheten i Åboland.

 • Kyrkohistoria

  Ur Ingrid, Margit och Henrik Höijers donationsfond II:

  Sara Medberg 19 800 euro för doktorsavhandlingen 'Studier, som kunna göra dem yra i hufwudet' – flickors uppfostran och det nya kvinnoidealet i unga kvinnors uppförandemanualer 1699–1768 i Sverige.

  André Swanström 19 200 euro för forskning på docentnivå Biografisk forskning om Kalervo Kurkiala.

 • Litteraturvetenskap och litteraturhistoria

  Ur Ragnar, Ester, Rolf och Margareta Bergboms fond, Ingrid, Margit och Henrik Höijers donationsfond I, Selma, Ingrid och Lars Wasastjernas fond, Hjördis och Arvid Standertskjölds minnesfond och litteraturvetenskapliga nämndens medel:

  Anna Biström 31 200 euro för forskning på doktorsnivå Fjärrläsningar av den svenska litteraturen i Finland – metadataperspektiv på författarskap och tidsperioder.

  Fredrik Hertzberg 38 400 euro för forskning på docentnivå "Men vår halsduk är trettonkantig." En gruppbiografi över 1920-talets finlandssvenska modernister.

  Heidi Höglund 700 euro för deltagande i konferensen Svenska med didaktisk inriktning (SMDI 14) vid Malmö universitet samt forskarseminarium i Köpenhamn.

  Elena Kapustina 13 200 euro för doktorsavhandlingen Finlandssvensk litteraturexport: Fokus på Trollkarlens hatt, översättning och nyöversättning till ryska.

  Laura Leden 500 euro för ett forskningsbesök vid L.M. Montgomery Institute vid University of Prince Edward Island, Kanada samt deltagande i institutets konferens L.M. Montgomery and Vision.

  Päivi Mehtonen 16 000 euro för forskning på docentnivå The Politics of Fantasy: A New Literary History of the 1780s and After.

  Johanna Slotte Dufva 17 600 euro för doktorsavhandlingen Att vara sig själv lik: Åldrande, tid och minne i Merete Mazzarellas författarskap.

  Katrina Åkerholm 26 400 euro för doktorsavhandlingen Litteraturdidaktiska perspektiv på komplexa bilderböcker – en studie av ungdomars tolkningsarbete.

 • Musik och musikvetenskap

  Ur Fredrik Pacius minnesfond:

  Finlands musikarv rf 20 000 euro för upprättande av föreningens webbplats och 6 500 euro för organisering av symposiet ”Fredrik Pacius och hans musikarv”.

  Jani Kyllönen 6 500 euro för publicering av  Martin Wegelius körsånger.

  Yrkeshögskolan Metropolia 10 000 euro för en gästföreställning av Fredrik Pacius opera ”Kung Karls Jakt” på Åland.

   

 • Postdocs in Companies (PoDoCo)

  PD Jan Nåls 28 000 euro för projektet Growing Empathy: Facilitating Empathy through Children’s Storytelling som utförs på företaget Moilo.

 • Postdoktorala befattningar

  Befattningarna finansieras i sin helhet av SLS och benämns SLS-forskare. Universitetet är arbetsgivare för forskarna.

  Historia: Julia Dahlberg, 214 000 euro för tre års forskning vid Uleåborgs universitet med projektet Med vetenskapens tyngd. Evolutionsidéer och samhällsdebatt i Finland 1860–1910.

 • Resestipendium för studier i Norden

  Ur Professor Carl-Eric Thors stipendiefond:

  Solveig Arle 1 000 euro för deltagande i workshop kring Natural Semantic Metalanguage vid Roskilde universitet.

 • Samhällsvetenskaper

  Ur Ragnar, Ester, Rolf och Margareta Bergboms fond, Ingrid, Margit och Henrik Höijers donationsfond I och Selma, Ingrid och Lars Wasastjernas fond:

  Marguerite Beattie 28 248 euro för doktorsavhandlingen Hur använder ungdomar hälsofrämjande övningar under och efter interventionen? Processutvärdering av cluster-randomiserad studie "Det välmående och lärande sinnet".

  Jon Järviniemi 26 400 euro för doktorsavhandlingen Populismens årtionde? En empirisk analys av populistisk retorik på de politiska arenorna.

  Thomas Karv 33 384 euro för forskning på doktorsnivå Det politiska förtroendet inom Svenskfinland: variationer, förklaringar och slutsatser.

  Fredrik Malmberg 31 200 för forskning på doktorsnivå Smolk i ankdammen? Uppfattningar och attityder angående korruption i finlandssvenska kommuner.

  Anna Sell 2 930 euro för deltagande i Hawaii International Conference on System Sciences 2021.

  Susann Simolin 26 400 euro för doktorsavhandlingen Usage of examples in international conflict resolution – the perspectives of "users".

  Dan Sundblom 8 800 euro för doktorsavhandlingen Föreningsdöd. En sociologisk studie i föreningsfältets villkor och förändring.

 • Språkvetenskap (svenska språket)

  Ur Ingrid, Margit och Henrik Höijers donationsfond II:

  Adolf Noreen-sällskapet för svensk språk- och stilforskning 10 000 euro för utgivning av tidskriften Språk och stil.

  Föreningen för nordisk filologi 10 000 euro för utgivning av Folkmålsstudier (nr 58 och 59)

  Helsingfors universitet 3 300 euro för Sjuttonde nordiska namnforskarkongressen i Finland.

  Martina Huhtamäki 1 500 euro för deltagande i konferensen Svenskans beskrivning 2020  i Örebro.

  Klaus Kurki 13 200 euro för doktorsavhandlingen Finlandssvenskans särdrag på sats- och meningsnivå.

  Jannika Lassus 720 euro för deltagande i konferensen Forum för textforskning 15  i Falun.

  Tomas Lehecka 33 384 euro för forskning på doktorsnivå Consequential misconceptions about local and global linguistic realities.

  Mari Mäkilä 350 euro för ett forskarbesök vid Humanistlaboratoriet, Lunds universitet.

  Daniela Piipponen 13 200 euro för en doktorsavhandling om ortografisk och morfologisk variation i Zacharias Topelius språk.

  Heidi Poutanen 8 800 euro för doktorsavhandlingen Ekologiskt medveten konsument som produkt av språkliga praktiker i marknadskommunikation samt 1 000 euro för deltagande i AILA World Congress of Applied Linguistics i Groningen.

  Jessica Rosenberg 14 124 euro för doktorsavhandlingen Finlandssvenskar i diasporan: Digitalt medierad kommunikation, språkanvändning och identitet hos utlandsfinlandssvenskar samt 600 euro i resebidrag för fältarbete i Schweiz.

  Satu Siltaloppi 880 euro för deltagande i ICCG11 International Conference on Construction Grammar i Antwerpen.

  Sannina Sjöberg 28 248 euro för doktorsavhandlingen Familjespråkspolicy i tvåspråkiga familjegemenskaper över tre generationer.

  Pauliina Sopanen 14 124 euro för doktorsavhandlingen Två språk under ett och samma tak. Pedagogers språkpolicy och samarbete i ett samlokaliserat daghem.   

  Eva Ståhlberg-Forsén 1 000 euro för deltagande i det internationella forskningsmötet The Eight European Network Meeting on Communicative Development Inventories EUNM-CDI 2020, i Dubrovnik.

  Veijo Vaakanainen 13 200 euro för doktorsavhandlingen Konnektorbruket i flerspråkiga inlärares två inlärarspråk (svenska och tyska) ur ett systemiskt-funktionellt och L3-perspektiv.

  Sarah Wikner 31 200 euro för forskning på doktorsnivå Positionering, identifikation och indexikalitet i förhållande till Svenska Handelshögskolan som socialt rum.

  Kendra Willson 1 000 euro för deltagande i Ninth International Symposium on Runes and Runic Inscriptions, ISSRI 9, i Sankelmark.

 • Vistelsestipendier

  Stipendier om 3 000 euro för vistelse på Drakamöllan – Nordiskt forum för Kultur och Vetenskap.

  Beviljade för vistelse 2020

  Konstmagister Kenneth Bamberg, medianom Rafael Donner och fil.dr Johanna Wassholm.

 • Övriga understöd

  Albert de la Chapelles fond:

  Västra Nylands landskapsmuseum 33 751 euro för utgivning av publikationen Konst de la Chapelle.