Beviljade stipendier & understöd 2019

För mer information om vilka stipendier och understöd som SLS beviljat, se SLS årsredovisningar.

 • Utdelning inom litteraturvetenskap och litteraturhistoria

  Ur Ragnar, Ester, Rolf och Margareta Bergboms fond, Ingrid, Margit och Henrik Höijers donationsfond I, Selma, Ingrid och Lars Wasastjernas fond, Hjördis och Arvid Standertskjölds minnesfond och litteraturvetenskapliga nämndens medel:

  Barnboksbiblioteket vid Åbo Akademi 4000 euro för seminariet Nya berättelser och det svarta Svenskfinland.

  Olga Engfelt 15 600 euro för forskning på doktorsnivå Vägen till det gudomliga. Tito Collianders ortodoxa filosofi och estetik i den ryska litterära och kulturella kontexten.

  Heidi Höglund 1000 euro för konferenserna Skriv!Les! 2019 i Stavanger, Norge och The 12th ARLE conference vid Universidade NOVA de Lisboa i Lissabon, Portugal.

  Ylva Perera 350 euro för symposiet Litteratur och fascism vid Mittuniversitetet i Sundsvall, Sverige.

  Maria Renman 19 800 euro för doktorsavhandling om Joel Petterssons prosa.       

  Svenska barnboksinstitutet i Stockholm, Malmö universitet och Åbo Akademi 24 145 euro för International Research Society for Children’s Literature Congress 2019: Silence and Silencing in Children’s Literature.

  Pia Vuorio 24 200 euro för doktorsavhandlingen Problemföräldrar. Mödrar och fäder i svensk samtidsrealistisk ungdomsroman 1968–1979.

 • Utdelning inom samhällsvetenskap

  Ur Ragnar, Ester, Rolf och Margareta Bergboms fond, Ingrid, Margit och Henrik Höijers donationsfond I och Selma, Ingrid och Lars Wasastjernas fond

  Marguerite Beattie 15 400 euro för doktorsavhandlingen Hur använder ungdomar hälsofrämjande övningar under och efter interventionen? Processutvärdering av cluster-randomiserad studie "Det välmående och lärande sinnet”.

  Andreas Fagerholm 23 400 euro för forskning på doktorsnivå Svenskans ställning i Finland: Nya angreppssätt, nya perspektiv.

  Föreningen Granskaren r.f. 6000 euro för utgivning av Finsk Tidskrift och anordnande av ett kulturseminarium hösten 2019.

  Camilla Härtull 27 820 euro för forskning på doktorsnivå Social mobilitet ur ett intergenerationellt perspektiv: registerbaserade studier av svensk- och finskspråkiga i Finland.

  Otto Segersven 15 400 euro för en doktorsavhandlingen Undersökning om kulturella skillnader och likheter mellan finskspråkiga och svenskspråkiga i Finland.                        

  Dan Sundblom 13 200 euro för doktorsavhandling om nedläggning av ideella föreningar i Finland.        

   

 • Utdelning inom språkvetenskap

  Ur Ingrid, Margit och Henrik Höijers donationsfond II:

  Adolf Noreen-sällskapet för svensk språk- och stilforskning 10 000 euro för tidskriften Språk och stil.

  Stefan Brink 776 euro för resekostnader för studien Toponymisk-rumslig analys av Snappertuna med omnejd.     

  Föreningen för nordisk filologi r.f. 9000 euro för skriftserien Folkmålsstudier 2019.

  Helsingfors universitet 1100 euro för skriftserien Språk och interaktion 4.

  Sofie Henricson 570 euro för konferensen Languages, Nations, Cultures: Pluricentric Languages in Context(s) vid Stockholms universitet.

  Institutet för de inhemska språken 5450 euro för 15 konferensen om lexikografi i Norden.

  Marko Lamberg 17 120 euro för  forskning på docentnivå Rumsliga diskurser i Finland 1400-1700.

  Laura Leden 650 euro för International Research Society for Children’s Literature (IRSCL) Congress 2019 i Stockholm, Sverige.

  Mikko Kauko 200 euro för deltagande i konferensen Dies mediaevales 2019 i Jyväskylä.

  Nemanja Nenadovic 1000 euro för materialinsamling för doktorsavhandling om språkpolicy i flerspråkiga transnationella och invandrarfamiljer i Svenskfinland.

  Olga Mezhevich 26 400 euro för doktorsavhandlingen Översättning av litterärt talspråk. Talspråksdrag i skönlitterära texter och deras översättning mellan ryska och svenska.

  Heidi Poutanen 500 euro för konferensen Svenskans beskrivning 37 i Åbo. 

  Jessica Rosenberg 14 124 euro för doktorsavhandlingen Finlandssvenskar i diasporan: Digitalt medierad kommunikation, språkanvändning och identitet hos utlandsfinlandssvenskar i Schweiz.    

  Jessica Rosenberg 316 euro för konferensen Svenskans beskrivning 37 i Åbo.

  Tiina Räisä 31 200 euro för forskning på doktorsnivå Ungdomar och läskulturer i en digital ålder. Finlandssvenska ungdomars uppfattning om läsning.

  Stiftelsen för Finlandsinstitutet i Tyskland 1500 euro för SUOSA-konferens på Wiens Universitet med temat Språklig mångfald i Europa: Exemplet finlandssvensk kultur och språkbruk.

  Svenska språket vid Åbo Akademi 4 700 euro för konferensen Svenskans beskrivning 37.

  Universität zu Köln, Institut für Skandinavistik/Fennistik 1500 euro för Sällskap för östnordisk filologis 4. internationella konferens i Köln, Tyskland.

 • Stipendier för studerande ur Holger Frykenstedts stipendiefond

  Stipendiemedlen beviljas av SLS och Finlands Akademi.

  Ama Essel 2000 euro för pro gradu-avhandlingen Värit ja niiden symboliset merkitykset suomalaisissa ryijyissä.

  Sofie Fogde 2000 euro för pro gradu-avhandlingen Nedläggningen av Nya Pressen: Motiv och debatt.

  Sandra Lindblom 2000 euro för pro gradu-avhandlingen “Voisin antaa kaikki saadakseni yksi maalaukselle elää” – Eva Cederströmin taiteilijuus 1927–1959.

  Elliot Lundegård 2000 euro för pro gradu-avhandlingen Att inte vara människa: Människa-häxa-djur-transformationer i Finlands svenska folkdiktning.

  Lauri Moilanen 2000 euro för pro gradu-avhandlingen Murha taivaspaikan takana - Pohjanmaalaiset suisidaalimurhat 1750–1770-luvuilla.

  Lilja Palmgren 2000 euro för pro gradu-avhandlingen Kontinuum - miljöhistorisk utredning och plan av Hangös historiska centrums och Badhusparks stränder.

  Piia Pasanen 2000 euro för pro gradu-avhandlingen Seurasaaren ulkomuseon toiminta ja rakennushankinnat 1909–1947 kulttuuriperintöprosesseina.

  Karoliina Paulomäki 2000 euro för pro gradu-avhandlingen Suomalainen nainen tv-sarja Kotikadun ensimmäisellä tuotantokaudella (1995–1996).

 • Postdoktorala befattningar

  Befattningarna finansieras i sin helhet av SLS och benämns SLS-forskare. Universitetet är arbetsgivare för forskarna.

  Språkvetenskap (svenska språket) Linda Bäckman, Åbo Akademi 74 830 euro för projektet Superdiversitet i Svenskfinland? Språk och integration i två småstadsmiljöer.              

  Etnologi: Katarzyna Herd, Åbo Akademi 74 153 euro för projektet History, language and football. The position of Swedish-speaking football clubs in Finland.

 • Stiftelsernas postdok-pool

  Saija Niemi 74 000 euro för postdoktoral forskning Diasporat ja eri statuksen omaavat siirtolaiset kestävän kehityksen toimijoina kaupunkikonteksteissa vid University of Oxford, England och University of Auckland, Nya Zeeland samt fältarbete på Cooköarna och Fiji.

 • Resestipendium för medicinstuderande och -kandidater

  Ur Carl-Johan von Troils minnesfond:

  Jenni Hedström 2000 euro för utbytesstudier vid Universitetet i Bergen, Norge.

  Sonja Suuronen 2000 euro för utbytesstudier vid Universitetet i Tromsø, Norge.

  Anniina Tynjälä 1000 euro för praktik på ett universitetssjukhus Kathmandu, Nepal.

 • Vistelsestipendier

  Vistelsestipendier om 3 000 euro för Nordiskt forum för Kultur och Vetenskap Drakamöllan:

  fil.dr Jan Kunnas, redaktör, pol.kand. Bitte Westerlund, pol.dr Richard Brander, ledande språkvårdaren Anna Maria Gustafsson, nyhetschef Pia Heikkilä och universitetslektor, docent Henrika Zilliacus-Tikkanen.