Beviljade stipendier & understöd 2019

För mer information om vilka stipendier och understöd som SLS beviljat, se SLS årsredovisningar.

 • Utdelning inom ekonomi och statistik

  Ur Bröderna Lars och Ernst Krogius forskningsfond:

  Cecilia Borgman 17 600 euro för doktorsavhandlingen Parenthood and labor market outcomes – evidence from Finland.                   

  Julia Hellstrand 26 400 euro för doktorsavhandlingen Fruktsamhetens framtid: en jämförande analys av Finland och andra nordiska länder.

 • Utdelning inom etnologi och folkloristik

  Ur Ragnar, Ester, Rolf och Margareta Bergboms fond, Selma, Ingrid och Lars Wasastjernas fond och SLS budgetmedel:

  John Björkman 13 200 euro för en doktorsavhandling om folkliga heliga, tabubelagda eller ritualplatser och deras spatialitet i 1700- och 1800-talens byamiljöer i sydvästra Finland.              

  Sonja Hagelstam 31 200 euro för forskning på doktorsnivå En resa in i det okända. Soldatskapets formering bland finlandssvenska fredsbevarare under krishanteringsinsatser på Cypern, Balkan och i Afghanistan.                

  Ramieza Mahdi 10 200 euro för skriv-och fotografiprojektet Odokumenterade finlandssvenskar.    

  Lina Metsämäki 26 400 euro för en doktorsavhandling om familjenormer och könsdiskurser i berättelser om oavsiktliga graviditeter på 2010-talet i Svenskfinland

  Åbo Akademi etnologi/folkloristik 4 000 euro för utgivning av tidskriften Budkavlen.

 • Utdelning inom finlandssvenskt kulturarbete

  Ur Birger Petterssons fond:

  Skärgårdsinstitutet vid Åbo Akademi 15 000 euro för utgivning av tidskriften Skärgård 2020.

 • Utdelning inom genealogi och biografi

  Ur Hjördis och Arvid Standertskjölds minnesfond:

  Katarina Saltzman 8 000 euro för färdigställande av bokmanuskript Emma – ett gränsöverskridande kvinnoliv.

 • Utdelning inom historia

  Ur Ingrid, Margit och Henrik Höijers donationsfond II, Ragnar, Ester, Rolf och Margareta Bergboms fond och Gösta Schybergsons minnesfond:

  Jonas Ahlskog 54 600 euro för postdoktoral forskning Arbetare i Svenskfinland, förenen eder! Språk, partipolitik och identitet i kampen om den svenskspråkiga arbetarrörelsens enighet, 1945-55.

  Charlotte Cederbom 55 640 euro för postdoktoral forskning Rättskultur i det medeltida svenska riket 1300–1450.

  Andreas Granberg 13 200 euro för doktorsavhandlingen Det öde landet: Bosättningsfrågan i Österbotten och tomrumskontroversen, 1970–2010.            

  Maja Hagerman 6 500 euro för arkiv- och biblioteksbesök i Tyskland och Österrike för doktorsavhandlingen Rasbiologens blick. Samarbete över nationsgränser inom forskarnätverk för rashygien 1910–1935.  

  Historiska föreningen 16 000 euro för utgivning av Historisk Tidskrift för Finland.       

  Christoffer Holm 52 800 euro för doktorsavhandlingen ”Där glödande metall en gång flödade” Förändringen av rummet och synen på det förflutna, det globala och framstegstanken efter nedläggningen av stålverket i småstaden Hangö under 2010-talet.  

  Tarja Knuutinen 13 200 euro för en doktorsavhandling om de tidiga faserna av de 1400-talets slott i Sveriges Östland.

  Anna Lindholm 5 000 euro för färdigställande av biografi om den finlandssvenska socialisten och arkivarien Anna Wiik.

  Ann Nehlin 6 000  euro för populärvetenskaplig bok I kärlekens tjänst - finska barn i Sverige under andra världskriget.

  Stefan Norrgård 41 600 euro för forskning på doktorsnivå Klimatvetenskapens utveckling i Finland under den svenska tiden.

  Lotta Nylund 33 000 euro för en doktorsavhandling om Alexander Lauréus folklivsbilder och konstnärskapets praktiker kring år 1800.

  Detlev Pleiss 3 500 euro för insamling av data till temat Från krig till freden. De österbottniska fotknektarnas roliga år 1649 i Tyskland.                                                                 

  Joonas Tammela 14 124 euro för doktorsavhandlingen Paikallispapisto kansan yhteiskunnallisen ajattelun muokkaajana Ruotsissa ja Suomessa noin 1790-1820 (Lokalprästerskapet som sociala tänkandets bearbetare i Sverige och Finland ca 1790–1820).

  Hannah Yoken 19 800 euro för doktorsavhandlingen The Transnational Dimensions of Feminist Activism in the Nordic Countries: Finland, Sweden & Denmark, 1960s-1990s                              

 • Utdelning inom kulturhistoria

  Ur Ragnar, Ester, Rolf och Margareta Bergboms fond:

  Julia von Boguslawski 28 248 euro för en doktorsavhandling om den teosofiska och den antroposofiska rörelsens historia i Finland åren 1890–1933.

  Esse Hembygdssällskap 10 500 euro för boken Minnesvärt från Esse. Liv, händelser och betraktelser.                

  Föreningen Granskaren rf. 7 000 euro för utgivning av Finsk Tidskrift.

  Johanna Ilmakunnas 7 400 euro för Nordiskt slotts- och herrgårdssymposium 2020.

  Mikko Laaksonen 15 600 euro för boken Höghus i Norden: nordiska flerbostadshusets utveckling under 1930–1950 talet. 

  Sofie Strandén-Backa 31 200 euro för forskning på doktorsnivå Varggränser. Affektiva möten mellan människan och det vilda samt 340 euro för konferensen "Cultural knowledge in a changing world. Research, teaching, and cultural encounters" 26–27.3 i Jyväskylä.

  Åbolands Ungdomsförbund ÅUF rf 10 700 euro för Föreningsliv i arkiv: dokumenteringsprojekt bestående av insamling och digitalisering av åboländska ungdomsföreningsbilder och föreningarnas viktigaste dokument.

 • Utdelning inom kyrkohistoria

  Ur Ingrid, Margit och Henrik Höijers donationsfond II:

  Paavo Ahonen 31 200 euro för postdoktoral forskning Ecclesiastical antisemitism in the Grand Duchy of Finland 1809–1917.                          

 • Utdelning inom litteraturvetenskap och litteraturhistoria

  Ur Ragnar, Ester, Rolf och Margareta Bergboms fond, Ingrid, Margit och Henrik Höijers donationsfond I, Selma, Ingrid och Lars Wasastjernas fond, Hjördis och Arvid Standertskjölds minnesfond och litteraturvetenskapliga nämndens medel:

  Barnboksbiblioteket vid Åbo Akademi 4000 euro för seminariet Nya berättelser och det svarta Svenskfinland.

  Olga Engfelt 15 600 euro för forskning på doktorsnivå Vägen till det gudomliga. Tito Collianders ortodoxa filosofi och estetik i den ryska litterära och kulturella kontexten.

  Heidi Höglund 1000 euro för konferenserna Skriv!Les! 2019 i Stavanger, Norge och The 12th ARLE conference vid Universidade NOVA de Lisboa i Lissabon, Portugal.

  Ylva Perera 350 euro för symposiet Litteratur och fascism vid Mittuniversitetet i Sundsvall, Sverige.

  Maria Renman 19 800 euro för doktorsavhandling om Joel Petterssons prosa.       

  Svenska barnboksinstitutet i Stockholm, Malmö universitet och Åbo Akademi 24 145 euro för International Research Society for Children’s Literature Congress 2019: Silence and Silencing in Children’s Literature.

  Pia Vuorio 24 200 euro för doktorsavhandlingen Problemföräldrar. Mödrar och fäder i svensk samtidsrealistisk ungdomsroman 1968–1979.

 • Utdelning inom musik och musikvetenskaper

  ur Fredrik Pacius minnesfond

  Finlands Kantor-organistförbund 15 000 euro för en konsert i Musikhuset i Helsingfors i samband med Nordiskt Kyrkomusiksymposium 10–13.9.2020 i Helsingfors.

  Föreningen för Helsingfors historiedag 30 000 euro för arrangerandet av festivalen XVIII les Lumières.

  Marianne Maans 6 000 euro för en cd-skiva med folkmusik och tidig kyrkomusik.

  Mirka Malmi 15 000 euro för framförandet av Ida Mobergs violinkonsert Tondikt tillsammans med Wegelius kammarstråkar.

  Mikko Nisula 10 000 euro för redigering och publicering av Fredrik Pacius samlade verk för fiol och orkester.

  Paciussällskapet r.f. 4 000 euro för en konsert för att fira Pacius 210-årsjubileum.

  Pirkanmaan Pinna ry 8 000 euro för att handleda orkesterdirigenter i en konsert med musik av Fredrik Pacius och andra tonsättare under temat "Pacius as a pioneer: music from Pacius to composers in era of Finlands independence".

  Sebastian Silén 6 700 euro för publicering av noterna till Fredrik Pacius Variationer öfver motivet Studenter äro muntra bröder och Duo för violin och piano .

  Viitasaaren kesäakatemia ry 15 000 euro för kollaborering av diversitet i ny musik både på scenen, i publiken och i programplaneringen.

  Sakari Ylivuori 5 000 euro för att transkribera Vårförenings repertoar i partiturform och forska i sångernas historia.

 • Utdelning inom samhällsvetenskap

  Ur Ragnar, Ester, Rolf och Margareta Bergboms fond, Ingrid, Margit och Henrik Höijers donationsfond I och Selma, Ingrid och Lars Wasastjernas fond

  Marguerite Beattie 15 400 euro för doktorsavhandlingen Hur använder ungdomar hälsofrämjande övningar under och efter interventionen? Processutvärdering av cluster-randomiserad studie "Det välmående och lärande sinnet”.

  Andreas Fagerholm 23 400 euro för forskning på doktorsnivå Svenskans ställning i Finland: Nya angreppssätt, nya perspektiv.

  Föreningen Granskaren r.f. 6000 euro för utgivning av Finsk Tidskrift och anordnande av ett kulturseminarium hösten 2019.

  Camilla Härtull 27 820 euro för forskning på doktorsnivå Social mobilitet ur ett intergenerationellt perspektiv: registerbaserade studier av svensk- och finskspråkiga i Finland.

  Otto Segersven 15 400 euro för en doktorsavhandlingen Undersökning om kulturella skillnader och likheter mellan finskspråkiga och svenskspråkiga i Finland.                        

  Dan Sundblom 13 200 euro för doktorsavhandling om nedläggning av ideella föreningar i Finland.        

   

 • Utdelning inom språkvetenskap (svenska språket)

  Ur Ingrid, Margit och Henrik Höijers donationsfond II:

  Adolf Noreen-sällskapet för svensk språk- och stilforskning 10 000 euro för tidskriften Språk och stil.

  Stefan Brink 776 euro för resekostnader för studien Toponymisk-rumslig analys av Snappertuna med omnejd.     

  Föreningen för nordisk filologi r.f. 9000 euro för skriftserien Folkmålsstudier 2019.

  Helsingfors universitet 1100 euro för skriftserien Språk och interaktion 4.

  Sofie Henricson 570 euro för konferensen Languages, Nations, Cultures: Pluricentric Languages in Context(s) vid Stockholms universitet.

  Institutet för de inhemska språken 5450 euro för 15 konferensen om lexikografi i Norden.

  Marko Lamberg 17 120 euro för  forskning på docentnivå Rumsliga diskurser i Finland 1400-1700.

  Laura Leden 650 euro för International Research Society for Children’s Literature (IRSCL) Congress 2019 i Stockholm, Sverige.

  Mikko Kauko 200 euro för deltagande i konferensen Dies mediaevales 2019 i Jyväskylä.

  Nemanja Nenadovic 1000 euro för materialinsamling för doktorsavhandling om språkpolicy i flerspråkiga transnationella och invandrarfamiljer i Svenskfinland.

  Olga Mezhevich 26 400 euro för doktorsavhandlingen Översättning av litterärt talspråk. Talspråksdrag i skönlitterära texter och deras översättning mellan ryska och svenska.

  Heidi Poutanen 500 euro för konferensen Svenskans beskrivning 37 i Åbo. 

  Jessica Rosenberg 14 124 euro för doktorsavhandlingen Finlandssvenskar i diasporan: Digitalt medierad kommunikation, språkanvändning och identitet hos utlandsfinlandssvenskar i Schweiz.    

  Jessica Rosenberg 316 euro för konferensen Svenskans beskrivning 37 i Åbo.

  Tiina Räisä 31 200 euro för forskning på doktorsnivå Ungdomar och läskulturer i en digital ålder. Finlandssvenska ungdomars uppfattning om läsning.

  Stiftelsen för Finlandsinstitutet i Tyskland 1500 euro för SUOSA-konferens på Wiens Universitet med temat Språklig mångfald i Europa: Exemplet finlandssvensk kultur och språkbruk.

  Svenska språket vid Åbo Akademi 4 700 euro för konferensen Svenskans beskrivning 37.

  Universität zu Köln, Institut für Skandinavistik/Fennistik 1500 euro för Sällskap för östnordisk filologis 4. internationella konferens i Köln, Tyskland.

 • Utdelning inom svenska språkets fortbestånd i Finland

  Ur Bo Backströms fond:

  Arla vanhempainyhdistys ry 1 000 euro för Pettson och Findus barnteater.                

  Centrumskolan i Oravais 3 500 euro för inskaffande av material till specialundervisningen.

  DIVa - Föräldrar för diversitet 5 000 euro för att stärka kunskaperna i det svenska språket och ge erfarenheter av och bredda kunskapen om den finlandssvenska kulturen.                  

  Estrad Evenemang r.f. 28 000 euro för Turnéhelheten På två språk – Kahdella kielellä.

  Föreningen Luckan rf 31 500 euro för informationsmaterial om det svenska i Finland för nyinflyttade.                                 

  Hanaholmen - kulturcentrum för Sverige och Finland/ Svenska nu  10 000 euro för läromaterialet Språkliga smakbitar för svenskundervisningen i grundskolans första årskurser.                            

  Lärarutbildningen vid Åbo universitet 14 000 euro för projektet Kieliä tanssien! Dansa språk! som integrerar dans i tidig svenskundervisning i tvåspråkiga Raseborg under läsåret 2020–2021.

  Svenska Finlands folkting 20 000 euro för SuomiAreena 13–17.7 2020.                     

  Vantaan kielikylpy-yhdistys 400 euro för bokanförskaffningar, spel samt till läromedel för språkbad förskola.

 • Utdelning inom teknologi och miljövård

  Ur Ingrid, Margit och Henrik Höijers donationsfond II:

  Christian Ahläng 3 450 euro för forskarbesök till Dresden Integrated Center for Applied Physics and Photonic Materials (IAPP) vid Technische Universität Dresden.

  Fabio Balotari Chiebao 31 200 euro för postdoktoral forskning Spatial prioritisation to minimise the negative impacts of wind energy on birds and bats, and assessment of its potential benefits on forest biodiversity in Finland.

  Viktor Finnäs 26 400 euro för doktorsavhandling om sikbestånden i Bottniska viken.

  Sakineh Ghorbanzadeh 1 500 euro för resekostnader och materialinsamling för doktorsavhandlingen Understanding of the meanings and benefits of nature in contemporary society: A case study of central Ostrobothnia, Finland           .               

  Ida Mattsson 26 400 euro för doktorsavhandlingen Smarta material från söta molekyler - självorganiserande material från mannos.                            

  Natur och Miljö rf 25 000 euro för projektet Bättre med bönor.

  Mathias Nyman 6 000 euro för forskarbesök till University of Oxford.       

  Ville Yrjänä 17 600 euro för doktorsavhandlingen Development of potentiometric ion-selective electrodes for anions.                     

 • Utdelning inom teologi

  Ur Ingrid, Margit och Henrik Höijers donationsfond II:

  Paavo Ahonen 10 400 euro för vistelse som gästforskare vid Uppsala universitet med temat Ecclesiastical antisemitism in the Grand Duchy of Finland 1809–1917.

  Robin Isomaa 22 000 euro för doktorsavhandlingen YouTube Atheists: A Discourse-Analytic Study of Atheist Identity, Community, and Personae Online. 

  Fredrik Portin 10 400 euro för forskning på doktorsnivå Refugees Are the New Black: The Prophetic Thinking of Cornel West and the European Migrant Crisis.                           

  Ilona Silvola 26 400 euro för en doktorsavhandling om asylsökandes konvertering till kristendom och trovärdighetsbedömning av religiös konvertering i asylprocessen.

 • Utdelning av tryckningsbidrag

  Ur Christian och Constance Westermarcks fond och Ingrid, Margit och Henrik Höijers donationsfond I:

  Helsingfors svenska Marthaförening rf 6 000 euro för Helsingforsmarthorna 120 år.

  Gun-Britt Husberg 3 300 euro för Finländska äppelsorter - en handbok eller bestämningsguide för våra unika äppelsorter.

  Institutet för de inhemska språken 3 400 euro för tidskriften Språkbruk 2020.           

  Matilda Torstensson Wulf 4 000 euro för doktorsavhandlingen Kärleksoffer på konstens altare: konflikten mellan skrivande och familjeliv i Märta och Henrik Tikkanens dialogiska texter

  Vidi-Press Oy 3 300 euro för utgivning av boken Caféernas Esplanad. Cafékultur i två århundraden.

 • Utdelning ur Fonden för Finlands svenska bildkonstnärer och tonsättare

  Linda-Maria Damberg 5 500 euro för studier och konstnärligt arbete.

  Finlands svenska damkörsförbund 5 000 euro för nya damkörskompositioner.

  Janika Herlevi 2 000 euro för anskaffning av bl.a. konstgrafiskt material.

  Gun Holmström 3 500 euro för en separatutställning med målningar och videokonst.

  Mattias Löfqvist 7 000 euro för bildkonstnärlig verksamhet.

  Carl Victor Nyman 2 000 euro för färdigställandet av utställningen Konceptuellt ekologiskt kretslopp.

 • Stipendier för studerande ur Holger Frykenstedts stipendiefond

  Stipendiemedlen beviljas av SLS och Finlands Akademi.

  Ama Essel 2000 euro för pro gradu-avhandlingen Värit ja niiden symboliset merkitykset suomalaisissa ryijyissä.

  Sofie Fogde 2000 euro för pro gradu-avhandlingen Nedläggningen av Nya Pressen: Motiv och debatt.

  Sandra Lindblom 2000 euro för pro gradu-avhandlingen “Voisin antaa kaikki saadakseni yksi maalaukselle elää” – Eva Cederströmin taiteilijuus 1927–1959.

  Elliot Lundegård 2000 euro för pro gradu-avhandlingen Att inte vara människa: Människa-häxa-djur-transformationer i Finlands svenska folkdiktning.

  Lauri Moilanen 2000 euro för pro gradu-avhandlingen Murha taivaspaikan takana - Pohjanmaalaiset suisidaalimurhat 1750–1770-luvuilla.

  Lilja Palmgren 2000 euro för pro gradu-avhandlingen Kontinuum - miljöhistorisk utredning och plan av Hangös historiska centrums och Badhusparks stränder.

  Piia Pasanen 2000 euro för pro gradu-avhandlingen Seurasaaren ulkomuseon toiminta ja rakennushankinnat 1909–1947 kulttuuriperintöprosesseina.

  Karoliina Paulomäki 2000 euro för pro gradu-avhandlingen Suomalainen nainen tv-sarja Kotikadun ensimmäisellä tuotantokaudella (1995–1996).

 • Resestipendium för medicinstuderande och -kandidater

  Ur Carl-Johan von Troils minnesfond:

  Jenni Hedström 2000 euro för utbytesstudier vid Universitetet i Bergen, Norge.

  Sonja Suuronen 2000 euro för utbytesstudier vid Universitetet i Tromsø, Norge.

  Anniina Tynjälä 1000 euro för praktik på ett universitetssjukhus Kathmandu, Nepal.

 • Vistelsestipendier

  Vistelsestipendier om 3 000 euro för Nordiskt forum för Kultur och Vetenskap Drakamöllan.

  Beviljade för 2019
  Fil.dr Jan Kunnas, redaktör, pol.kand. Bitte Westerlund, pol.dr Richard Brander, ledande språkvårdaren Anna Maria Gustafsson, nyhetschef Pia Heikkilä och universitetslektor, docent Henrika Zilliacus-Tikkanen.

  Beviljade för 2020
  Fil.dr Rita Paqvalén och journalisten Annika Rentola.

 • Postdoktorala befattningar

  Befattningarna finansieras i sin helhet av SLS och benämns SLS-forskare. Universitetet är arbetsgivare för forskarna.

  Språkvetenskap (svenska språket) Linda Bäckman, Åbo Akademi 74 830 euro för projektet Superdiversitet i Svenskfinland? Språk och integration i två småstadsmiljöer.              

  Etnologi: Katarzyna Herd, Åbo Akademi 74 153 euro för projektet History, language and football. The position of Swedish-speaking football clubs in Finland.

 • Stiftelsernas postdoc-pool

  Linda Bäckman 44 300 euro för postdoktoral forskning Språk och integration bland nya talare av svenska i Finland vid Universidad de Deusto, Departamento de Lenguas Modernas y Estudios Vascos, Bilbao.

  Reetta Eiranen 39 200 euro för postdoktoral forskning Tunteet jännitteisissä nationalismeissa. vid Max-Planck-Institut für Bildungsforschung, Zentrum des Forschungsbereichs Geschichte der Gefühle, Berlin.

  Saija Niemi 74 000 euro för postdoktoral forskning Diasporat ja eri statuksen omaavat siirtolaiset kestävän kehityksen toimijoina kaupunkikonteksteissa vid University of Oxford, England och University of Auckland, Nya Zeeland samt fältarbete på Cooköarna och Fiji.