Beviljade stipendier & understöd 2018

För mer information om vilka stipendier och understöd som SLS beviljat, se SLS årsredovisningar.

 • Utdelning inom ekonomi och statistik

  Ur Bröderna Lars och Ernst Krogius forskningsfond:

  Fredrik Huhtamäki 13 200 euro för doktorsavhandlingen "Esseys in Finance: Blockholders, Long-Term Orientation, Hard Work and Earnings Management".

  Caroline Sundgren 13 200 euro för doktorsavhandlingen Supply chain structures as means to promote environmental sustainability: the case of food waste.

 • Utdelning inom traditionsvetenskap (etnologi och folkloristik)

  Ur Ragnar, Ester, Rolf och Margareta Bergboms fond, Selma, Ingrid och Lars Wasastjernas fond och SLS budgetmedel:

  Andreas Backa 13 200 euro för doktorsavhandlingen Odla. Affekt-kroppslighet och självhushållningens fenomenologi.

  Catarina Harjunen 13 200 euro för en doktorsavhandling om queer sexualitet i finlandssvenska folksägner om erotiska möten mellan människor och naturväsen.

  Carolina Renman 11 000 euro för doktorsavhandlingen En autoetnografisk undersökning av narrativa ramar i samhällskommenterande levande rollspel.

  Sofie Strandén-Backa 31 200 euro för forskning på doktorsnivå Varggränser. Affektiva möten mellan människan och det vilda.

  Sofia Wanström 11 000 euro för doktorsavhandlingen Då dammen brast: narrativ analys av berättelser om sexuella övergrepp.

  Institutet för folklivsforskning vid Åbo Akademi 4 000 euro för utgivningen av tidskriften Budkavlen, temanummer om kroppen.

 • Utdelning inom finlandssvenskt kulturarbete

  Ur Birger Petterssons fond:

  Skärgårdsinstitutet vid Åbo Akademi 15 000 euro för utgivning av tidskriften Skärgård 2019.

 • Utdelning inom genealogi och biografi

  Ur Hjördis och Arvid Standertskjölds minnesfond:                                                                                                                         

  Camilla Granbacka 10 000 euro för en levnadsteckning över bildkonstnären Gösta Diehl.

 • Utdelning inom historia

  Ur Ingrid, Margit och Henrik Höijers donationsfond II, Ragnar, Ester, Rolf och Margareta Bergboms fond och Gösta Schybergsons minnesfond:

  Topi Artukka 17 600 euro för doktorsavhandlingen Societet, kön och sociala relationer i Åbo under 1810-talet.

  Charlotte Cederbom 31 200 euro för forskning på doktorsnivå Rättskultur i det medeltida svenska riket 1300-1450.

  Malte Gasche 15 600 euro för forskning på doktorsnivå Finlands glömda kosmopoliter: Cirkusfolkets mottagning, livsvillkor och säkerhetsstrategier i det finska samhället kring tiden av andra världskriget.

  Janne Väistö  15 600 euro för forskning på doktorsnivå Finska pressens självcensur från språkfreden till debatten om ”tvångssvenskan”.

  Irene Ylönen 19 800 euro för doktorsavhandlingen Ett ståndsmässigt liv? Adelskvinnornas arbete och upphälle i Finland i slutet av 1800-talet och i början av 1900-talet.

  Stefan Norrgård 3 000 euro för dokumentation av Johan Leches dendrokronologiska studier.

  Helsingfors Scoutkår Spanarna rf  4 500 euro för jubileumshistorik Spanarna 100 år - ett fenomen i sig i 10 decennier.

  Taina Saarenpää 1 140 euro för resestipendium för International Medieval Congress, Leeds 2019.

  Katja Tikka 1 500 euro för materialinsamling i Riksarkivet i Stockholm och i Göteborg.    

  Anu Korhonen 4 000 euro för att anordna ett seminarium om nordiska mardrömmar på Vetenskapernas hus i Helsingfors 5–6.9.2019.

  Historiska föreningen 16 000 euro för utgivning av Historisk tidskrift för Finland.

 • Utdelning inom kulturhistoria

  Ur Ragnar, Ester, Rolf och Margareta Bergboms fond:

  Kirsi Kanerva 26 000 euro för forskning på doktorsnivå Wilhelm Forsman: från samhällseliten till en torpare. En mikrohistorisk undersökning av agentskap och svenska släktnätverk i 1800-talets Österbotten.

  Elina Terävä 24 200 euro för doktorsavhandling om den militära kulturen i Östersjöområdets borgar från 1300 till 1500-talet.

  Pentti Paavolainen 4 400 euro för dokumentation om kvarteret för kultur och samhällsliv i Viborgs hjärta. En multidisciplinär studie om det så kallade rådhuskvarteret vid nya Rådhustorget i Viborg.

  Tuula Pöyhiä 8 000 euro för dokumentation om kvarteret för kultur och samhällsliv i Viborgs hjärta. Multidisciplinär studie om det så kallade rådhuskvarteret vid nya Rådhustorget i Viborg.

  Maxmo Hembygdsförening r.f.  4 000 euro för forskning i släkten von Numers som bott och verkat på Tottesunds herrgård.

  Stundars rf/Hembygdsforskarna 4 400 euro för layout och tryckning av Solf socken historia del 1.

  Västnyländska kultursamfundet r.f. 12 000 euro för arbete med boken Minnen från Ekåsen, en subjektiv historisk dokumentation baserad på intervjuer.

  Föreningen Granskaren rf. 12 000 euro för  utgivning av Finsk Tidskrift.

 • Utdelning inom kyrkohistoria

  Ur Ingrid, Margit och Henrik Höijers donationsfond II:

  Hanna Fagerudd 15 400 euro för doktorsavhandlingen Kyrkoupproren i Helsingfors och andra städer i Finland 1917, betraktade genom tre offentlighetsperspektiv.

  Sara Medberg 13 200 euro för doktorsavhandlingen ”'Studier, som kunna göra dem yra i hufwudet' – flickors uppfostran och det nya kvinnoidealet i unga kvinnors uppförandemanualer 1699–1768 i Sverige".

 • Utdelning inom litteraturvetenskap och litteraturhistoria

  Ur Ragnar, Ester, Rolf och Margareta Bergboms fond, Ingrid, Margit och Henrik Höijers donationsfond I, Selma, Ingrid och Lars Wasastjernas fond, Hjördis och Arvid Standertskjölds minnesfond och litteraturvetenskapliga nämndens medel:

  Teol.mag. Carola Envall 13 200 euro för doktorsavhandlingen Jagets relation till Gud i Solveig von Schoultz lyrik.

  Fil.mag. Rebecka Fokin 17 600 euro Fantastiskt flickskap. Flickan i nordisk ungdomsfantasy under 2000-talet.

  Fil.dr Fredrik Hertzberg 15 600 euro för forskning på doktorsnivå Ord och bild i 1920-talets finlandssvenska modernism.

  Fil.mag. Maïmouna Jagne-Soreau 1 850 euro för deltagande i Society for the Advancement of Scandinavian Study:s  konferens i Los Angeles.

  Kirjallisuuden Tutkijain Seura r.y-Sällskapet för litteraturforskning 4 500 euro för temanummer om nordiskhet av tidskriften Avain.

  fil.mag. Laura Leden 8 800 euro för doktorsavhandlingen I det litterära polysystemets periferi: normer och adaption i översättningar av flickböcker.

  fil.dr Anna Möller-Sibelius 44 200 euro för forskning på doktorsnivå Den svenska poesins historia i Finland.

  fil.dr Freja Rudels 31 200 euro för postdokforskning Berättandet som handling. Etiska strategier i samtida svenskspråkig roman.

 • Utdelning inom musik och musikvetenskaper

  Ur Fredrik Pacius minnesfond:

  Bengt Ahlfors 20 000 euro för musikteaterföreställningen Zambezi 2.

  Akademiska Orkestern 2 000 euro för editering och tryckning av noter till kantaten Henrik Gabriel Porthan samt violinkonserten av Fredrik Pacius.

  Helsingin Oopperayhdistys – Helsinki Opera ry. 45 000 euro för producerandet av operan Die Loreley av Fredrik Pacius.

  Helsinki Chamber Orchestra 4 000 euro för att framföra verk för violin och orkester av Fredrik Pacius och Robert Kajanus.

  Erik Nygård 2 000 euro för framförandet av Fredrik Pacius violinkonsert.

  Pirkanmaan Pinna ry 10 000 euro för att ordna mästarklasser och konserter med repertoar av Fredrik Pacius.

  Pro Avanti! 20 000 euro för anskaffning av flygel.

  Svenska Teatern 3 000 euro för uppförandet av föreställningen I afton Topelius. En soaré om, av och med Zacharias Topelius  13.11.2018.

  Vasa Orkesterförening rf 2 000 euro för anordnande av konsert hösten 2018 samt anordnande av kapellmästarkurs som avslutas med konsert våren 2019.

  Viitasaaren kesäakatemia ry 12 000 euro för Dialoger mellan kulturer och religioner; spiritualitet och upplysning i musik. Ljuset i Kaija Saariahos och Karlheinz Stockhausens musik.

  Yrkeshögskolan Metropolia 20 000 euro för en svenskspråkig utbildningsproduktion av operan Kung Karls jakt till minne av Fredrik Pacius 210-årsjubileum.

 • Utdelning inom rättshistoria

  Ur Sten och Ebba Wasastjernas fond för rättshistorisk forskning:

  Jussi Sallila 13 000 euro för forskning på doktorsnivå Bo Palmgren (1909-1973) som nordisk jurist: rättsarv, rättspolitik och internationalisering.                                                                                                                         

  Marianne Vasara-Aaltonen 15 600 euro för forskning på doktorsnivå Framväxten av allmän rättshjälp i Finland och Sverige i slutet av 1800-talet.

 • Utdelning inom samhällsvetenskap

  Ur Ragnar, Ester, Rolf och Margareta Bergboms fond, Ingrid, Margit och Henrik Höijers donationsfond I och Selma, Ingrid och Lars Wasastjernas fond:

  Föreningen Granskaren r.f. 10 000 euro för utgivning av Finsk Tidskrift och anordnande av ett kulturseminarium hösten 2018.

  Pol.mag. Mikael Harjula 15 400 euro för doktorsavhandlingen Språkkrav i tvåspråkiga kommuner 1950–2015 – variation och förändringar.

  Pol.mag. Camilla Härtull 850 euro för konferensen Salzburg Conference in Interdisciplinary Poverty Research i Österrike.

  MSc Julia Klein 17 600 euro för doktorsavhandlingen Dödlighetsskillnader bland svensk- och finskspråkiga finländare enligt tidigare arbetsmarknadsstatus.

  PD Marina Lindell 38 600 euro för postdokforskning Långsiktigt beslutsfattande i Svenskfinland: det svenska i Finland nu och i framtiden inklusive material- och resekostnader.

  Pol.mag. Robin Lybeck 13 200 euro för en doktorsavhandling som undersöker deltagande som utnyttjar digitala media och officiella kanaler för e-deltagande för att påverka beslutsfattande angående stadens fysiska och kulturella miljö.

 • Utdelning inom språkvetenskap (svenska språket)

  Ur Ingrid, Margit och Henrik Höijers donationsfond II:

  Adolf Noreen-sällskapet för svensk språk- och stilforskning 10 000 euro för tidskriften Språk och stil.

  Arbetsgruppen för anordnande av Seminarium om framtida svenska översättare 3 000 euro för seminariet om framtida svenska översättare.

  Fil.dr Oliver Blomqvist 600 euro för deltagande i Svenska språkets historia vid Tartu universitet.

  Föreningen för nordisk filologi 8 000 euro för tidskriften Folkmålsstudier.

  Fil.dr Mikko Kauko 550 euro för deltagande i Svenska språkets historia vid Tartu
  universitet.

  Fil.mag. Mari Mäkilä 820 euro för deltagande i konferensen EuroSLA i Münster, Tyskland.

  Fil.mag. Nemanja Nenadovic 540 euro för deltagande i LingPhil Summer School i Bergen, Norge.

  Nordiska språk vid Åbo universitet 944 euro för konferensen Svenskan i Finland 18.

  Professor Catrin Norrby 1 400 euro för konferens om pluricentriska språk vid Stockholms universitet.

  Fil.mag. Heidi Poutanen 13 200 euro för doktorsavhandlingen Ekologiskt medveten konsument som produkt av språkliga praktiker i marknadskommunikation.

  Docent Viveca Rabb 38 400 euro för forskning på docentnivå Ett svenskt skriftspråk i vardande. En sociolingvistisk studie från det senmedeltida Finland  samt 1 654 euro för deltagande i 11:e nordiska dialektologkonferensen i Reykjavik, Island.

  Fil.mag. Pauliina Sopanen 26 400 euro för doktorsavhandlingen Tvåspråkigt hus, enspråkiga individer? Daghemspedagogers språkpolicy i ett tvåspråkigt daghem samt 720 euro för forskarbesök i Hamar, Norge.

  Fil.mag. Veijo Vaakanainen 26 400 euro för doktorsavhandlingen Konnektorbruket i finska inlärares texter ur ett systemiskt-funktionellt och L3-perspektiv samt 750 euro för deltagande i 28th European Systemic Functional Linguistic Conference i Pavia, Italien.

  Docent Kendra Willson 1 000 euro för deltagande i Svenska språkets historia vid Tartu universitet.

 • Utdelning inom svenska språkets fortbestånd i Finland

  Ur Bo Backströms fond:

  Ad Astra i Helsingfors r.f. 4 000 euro för verkstäder ”Feststunder”.

  Estrad Evenemang r.f. 18 500 euro för turnéhelheten ”På två språk – Kahdella kielellä”.

  Hanaholmen - kulturcentrum för Sverige och Finland/ Svenska nu 10 000 euro för ämnesintegrerande läromaterial om författaren Minna Canth till finskspråkiga gymnasier.

  Juridiska Föreningen i Finland rf 13 000 euro bidrag för översättning av Matti Pellonpääs verk "Euroopan Ihmisoikeussopimus" till svenska.

  Juridiska Föreningen i Finland rf 11 500 euro för översättning av Kai Kokkos ”Ympäristöoikeuden perusteet” till svenska.

  Mynämäki kommun 20 000 euro att producera och pilotera inlärningsomgivningen SKILLOON på svenska samt riksomfattande spridning.

  Pargas 4H 4 000 euro för verksamhet på svenska för finskspråkiga barn i Pargas centrum och ute i Skärgården (Korpo).

  Svenska Finlands folkting 25 000 euro för SuomiAreena i Björneborg 15–19 juli 2019.

 • Utdelning inom teknologi och miljövård

  Ur Ingrid, Margit och Henrik Höijers donationsfond II:

  Patrik Byholm 5 820 euro för materialkostnader för projektet Hur regleras överlevnaden hos skärgårdsfåglar? Insikter från GPS-uppföljning av skräntärna.

  Evelina Koivisto 13 200  euro för doktorsavhandlingen Energy-efficient separations for mineral carbonation in aqueous solutions using membranes.

  Natur och Miljö rf 20 000 euro för projektet Vägkarta för ett hållbart jordbruk i Finland.

  Ostrobothnia Australis r.f. 1 000 euro för vresrosbekämpning på Valsörarna.

  Åsa Stam 26 400 euro för doktorsavhandlingen Epifytiska mossor och lavar som miljöindikatorer i tropiska bergsområdens regnskogar i Östafrika.

  Åsa Stam 2 000 euro för kurs och materialinsamling för doktorsavhandling i Taita bergen i Kenya.

  Nora Wilson 19 800 euro för doktorsavhandling om modellering av organiska solceller.

 • Utdelning inom teologi

  Ur Ingrid, Margit och Henrik Höijers donationsfond II:

  Ewa Lindqvist Hotz 8 800 euro för doktorsavhandlingen Faran ropar mitt namn: Lydia Wahlströms biografi som politisk teologi.

  Fredrik Portin 31 200 euro för forskning på doktorsnivå Refugees Are the New Black: The Prophetic Thinking of Cornel West and the European Migrant Crisis.

  Ilona Silvola 26 400 euro för en doktorsavhandling om teologisk etnografisk fältstudie om kyrkan, asylsökande och etnicitetens betydelse.

 • Utdelning av tryckningsbidrag

  Ur Christian och Constance Westermarcks fond och Ingrid, Margit och Henrik Höijers donationsfond I:

  Gardberg center r.f. 2 500 euro för boken En stor aktör i ett litet samhälle: En biografi om John Gardberg, 1899–1974.

  Ulrika Gustafsson 5 000 euro för boken Min ljusa stad. Sally Salminen, livet, litteraturen.

  Institutet för de inhemska språken 5 000 euro för tidskriften Språkbruk, 2019.

  Andreas Koivisto 4 000 euro för boken Stenkullabergets berättelser - från mammutar till vår tid.

  Ostrobothnia Australis r.f. 900 euro för tidskriften OA-Natur årgång 21.

  Vasa nation 500 euro för förnyande av Vasa Nations sångbok.

  Åbo Akademi 1 000 euro för publikationen Svenska och litteratur med didaktisk inriktning.

 • Utdelning ur Fonden för Finlands svenska bildkonstnärer och tonsättare

  Christine Candolin 3 500 euro för framställning av två utställningshelheter att visas både i Finland och i Berlin.

  Simon Gripenberg 7 500 euro för konstprojektet Konsten räddar världen.

  Carl Sebastian Lindberg 7 500 euro för konstnärligt arbete och utställningar.

  Walter Sallinen 1 500 euro för den audiovisuella skulpturen Analemma I som ställs ut i Helsingfors universitetsmuseum.

  Florakören vid Åbo Akademi rf. 6 000 euro för ett beställningsverk för Florakörens 75-års jubileum med fokus på normer och normkritik.

 • Stipendium inom skeppsbyggnad ur Lennart Engströms stipendiefond

  Stud. Petter Westberg 4000 euro för utbytesstudier i Genua, Italien.

 • Stipendier för studerande ur Holger Frykenstedts stipendiefond

  Stud. Liisa Jaakkola 2 000 euro, landskapsforskning, stud. Urte Liepuoniute 2000 euro, finska språket, teol.kand. Miikka Huuskonen 2 000 euro, teologi, hum.kand. Margareta Ronkainen 2 000 euro, historia, stud. Esa Ruotsalainen 2 000 euro, historia, hum.kand. Tinja Räsänen 2 000 euro, historia, hum.kand. Robert Stjernberg 2 000 euro, historia och hum.kand. Ina Suominen 2 000 euro, historia.

 • Resestipendium för medicinstuderande och -kandidater

  Ur Carl-Johan von Troils minnesfond:

  Med.kand. Oscar Holmström 2 500 euro för kurs i biostatistik och epidemologi i Italien.

  Med.stud. Krista Koskinen 1 000 euro för praktik inom psykiatri i New York.

  Med.kand. Laura Olkkonen 1 500 euro för utlandspraktik i tropisk medicin i Taipei.

  Med.kand. Anniina Tynjälä 1 000 euro för utbytesstudier i München, Tyskland.

 • Resestipendium för studier i Norden

  Ur Professor Carl-Eric Thors stipendiefond:

  Fil.mag. Miro Metsämuuronen 900 euro för språkvetenskapligt arkivbesök på Färöarna.

 • Postdoktorala befattningar

  Befattningarna finansieras i sin helhet av SLS och benämns SLS-forskare. Universitetet är arbetsgivare för forskarna.

  Språkvetenskap (svenska språket): Fil.dr Linda Bäckman, Åbo Akademi 80 000 euro för forskning om hur integration i Svenskfinland konstrueras diskursivt.

  Folkloristik: Fil.dr Jakob Löfgren, Åbo Akademi 80 000 euro för forskning ”Boys will be boys” – en narratologisk studie av mäns berättande om pojkskap i svenskspråkig miljö.

  Historia: Fil.dr Matias Kaihovirta 150 000 euro, Helsingfors universitet för forskningsprojektet Tyst i klassen? Minoritetsnationalism, socialism och genus i den finlandssvenska arbetarrörelsens politiska erfarenhetshistoria, 1944–1948.

 • Stiftelsernas postdoc-pool

  ED Jesper Haga 52 000 euro för postdoktoral forskning Resultatmanipuleringens effekt på avkastningen för sofistikerade och icke-sofistikerade investerare vid University of New South Wales, Sydney.

  ED Astrid Huopalainen 48 000 euro för postdoktoral forskning Komplexa förhållanden mellan barn och företagsekonomi inom mode och design vid Copenhagen Business School.

 • Övriga understöd

  Institutet för de inhemska språken 13 000 euro för utgivning av tidskriften Språkbruk

  Pressarkivföreningen r.f. 39 600 euro för verksamheten 2019.

  Ur Albert de la Chapelles fond:
  Västra Nylands landskapsmuseum 5 126 euro för inköp av konst till museet och 155 000 euro för anordnandet av en arkitekttävling för en ny museibyggnad.