Beslutsprocessen

SLS meddelar alla som beviljas finansiering eller får avslag på sin ansökan per e-post. SLS motiverar eller kommenterar varken positiva eller negativa beslut.

 

Forsknings- och översiktsprojekt

Bedömningen av projekten sker genom en tvåstegsprocess. I steg 1 lämnas en kortare projektbeskrivning in till den första utgallringen, som görs av SLS forskningsnämnd i slutet av april.

De projekt som går vidare till steg 2 ska lämna in en utförlig projektplan i början av juni. Planerna evalueras av utomstående och oberoende utvärderare eller en panel. Utgående från evalueringen ger forskningsnämnden ett förslag till SLS vetenskapliga råd om finansiering. Projekten får ett utdrag av utvärderarnas eller panelens utlåtanden efter att SLS vetenskapliga råd har fattat beslut om beviljande, vilket sker i oktober eller november.

Postdoktorala befattningar

Ansökningarna utvärderas av en vetenskaplig nämnd vid SLS som ger förslag till vem som ska få befattningen. Ifall en befattning har utlysts inom flera ämnesområden ges det slutliga förslaget av SLS forskningsnämnd. SLS vetenskapliga råd fattar beslut om vem som får befattningen, vanligen i april.

Stipendier och understöd

SLS vetenskapliga nämnder utvärderar ansökningarna som lämnas in i februari och ger förslag till beviljningar. De ansökningar som lämnas in i september utvärderas av utsedda stipendienämnder (bildkonst, ekonomi och statistik, skeppsbyggnad, medicin, musik och musikvetenskap, tonsättning samt tryckningsbidrag), av externa sakkunniga (teologi, teknologi och miljövård, rättshistoria) och interna sakkunniga (det svenska språkets fortbestånd och Frykenstedt-stipendier). SLS vetenskapliga råd fattar det slutliga beslutet om vilka stipendier och understöd som beviljas, vanligen i april respektive november.