Arkivregler

Regler för användning av material i SLS arkiv:

Du kan ta del av material ur SLS arkiv i forskarsalen. I allmänhet är materialet fritt tillgängligt men en del av våra arkiv och samlingar är belagda med förbehåll.  Om du vill ha tillgång till dem måste du anhålla om tillstånd.

Om arkivmaterialet finns digitaliserat är originalet inte tillgängligt i forskarsalen.

Arkivmaterial som ännu inte ordnats upp eller som bör hanteras med särskild varsamhet tas endast i undantagsfall fram till forskarsalen.
 

Försäkran om att följa regler och lagar

 • Innan du tar del av arkivmaterial i forskarsalen och i arkivets databaser undertecknar du en försäkran om att följa de regler som gäller för användning av material i SLS arkiv samt att använda materialet och de uppgifter som finns i materialet i enlighet med gällande lagstiftning och god sed.
 • Arkivmaterialet får inte användas så att det skadar eller kränker de personer som materialet gäller eller nära anhöriga till dem.
 •  Nu levande personer, som genom användandet av materialet blir identifierbara genom bild, text eller ljud, kan enligt  dataskyddsförordningen och dataskyddslagen behöva ge sitt samtycke till användningen. Detta ansvar vilar på användaren. Kontakt till arkivets informanter bör ske genom SLS kundtjänst, trots att person- och kontaktuppgifter kan förekomma i själva materialet.
 • SLS förutsätter att du som användare följer de etiska principer som fastställts av Forskningsetiska delegationen
 • Då du publicerar eller på annat sätt offentliggör arkivmaterial bör du beakta upphovsrättslagen och ta hänsyn till etiska aspekter som gäller kopiering, spridning och publicering. Äldre samlingar har kommit till under en tid, då man inte ens kunde föreställa sig dagens möjligheter när det gäller kopiering, utgivning och spridning av material. Detta bör du som användare beakta.

I Svenska litteratursällskapets arkiv finns även arkivmaterial som är skyddat enligt upphovsrättslagen. Det innebär att användaren behöver rättsinne­havarens tillstånd för att kopiera, publicera eller på andra sätt använda verken. Användaren betalar eventuella avgifter eller ersättningar för rätten att använda materialet. Personalen instruerar hur du går vidare för att få rättighetsinnehavarens tillstånd.

Allt arkivmaterial ska hanteras varsamt. Arkivmaterialet som finns i SLS arkiv är unikt och en del av det gemensamma kulturarvet och SLS har en skyldighet att bevara arkivmaterialet för framtiden.
Att skada eller stjäla arkivmaterial är en straffbar handling och SLS kommer att kräva ersättning av användare som gör sig skyldiga till detta.

Användare som bryter mot lagar och SLS regler kan förlora rätten att besöka SLS arkiv och använda arkivmaterialet.
 

Behöver du kopior?

 • Du kan i allmänhet beställa kopior av materialet i SLS arkiv för enskilt bruk. Avgifter och leveranstider framgår ur vår prislista.
 • Då det gäller vissa arkiv och samlingar behöver du särskilt tillstånd av SLS, donator eller upphovsrätts­innehavare för att få kopior.
 • För frågelistsvar, inspelningar och utskrifter av inspelningar kan det finnas begränsningar i rätten att få kopior. Kontakta kundtjänsten angående detta.
 • Fotografering av arkivmaterial för enskilt bruk är i regel tillåtet. Detta betyder att du inte får publicera eller sprida kopiorna t.ex. på nätet eller via sociala medier. Vissa restriktioner gäller för en del av samlingarna, informera därför personalen om du vill fotografera materialet. Blixtljus får inte användas.
   

Hur ska jag hänvisa till materialet?

Vi rekommenderar att du hänvisar till materialet på följande sätt:

Uppge SLS arkiv, alternativt Svenska litteratursällskapet i Finland, arkivets eller samlingens signum och namn samt upphovsmannens namn.

(t.ex. SLS arkiv, alternativt Svenska litteratursällskapet i Finland, ÖTA 112 Rafael Olins fotosamling, fotograf: Rafael Olin)
 

Vill du publicera eller sprida materialet?

 • Beställ kopior av god kvalitet med beställningsblankett från SLS kundtjänst.
 • För att publicera eller sprida upphovsrättsligt skyddat material måste du ha tillstånd av rättsinnehavaren. Kontakta kundtjänsten angående detta. 
 • Då en större mängd material ska publiceras kontakta SLS kundtjänst.
 • Sänd ett exemplar av utgåvan eller en länk till en digital utgåva till SLS kundtjänst.
 • Om du vill använda material som skyddas av upphovsrättslagen eller av andra restriktioner för något annat ändamål än du tidigare uppgett ska du kontakta oss på nytt.

Kontakta SLS kundtjänst om du är osäker på hur du kan använda materialet.

Upphovsrättslagen 8.7.1961/404
Europaparlamentets och rådets dataskyddsförordning (EU) 2016/679s
Dataskyddslagen 5.12.2018/1050
 

Regler för användning av bibliotekets material:

 

Bibliotekets material kan tas del av i forskarsalarna i Helsingfors och Vasa.

 • Böcker, tidskrifter och andra trycksaker är i allmänhet fria att läsas i forskarsalen, men det finns undantag. En del av våra böcker är gamla och sköra och därför är användningen begränsad.
 • Om materialet finns digitaliserat eller mikrofilmat är originalet i regel inte tillgängligt i forskarsalen.
 • Materialet ges inte som hemlån eller fjärrlån, ej heller mellan forskarsalarna i Helsingfors och Vasa.
 • Fonogram och audiovisuellt material kan man ta del av endast i forskarsalen i Vasa.
   

Behöver du kopior?

 • Du kan i allmänhet få papperskopior av enskilda artiklar eller kortare utdrag ur bibliotekets material för enskilt bruk. Avgifter och leveranstider framgår ur vår prislista.
 • Fotografering av bibliotekets material för enskilt bruk är i regel tillåtet. Blixtljus får inte användas.
 • Kopior av publicerade fonogram och audiovisuellt material ges ej.  

Kontakta SLS kundtjänst om du är osäker på hur du kan använda materialet.

Upphovsrättslagen 8.7.1961/404
Europaparlamentets och rådets dataskyddsförordning (EU) 2016/679s
Dataskyddslagen 5.12.2018/1050