Arkivregler

Så får du använda materialet i SLS arkiv och bibliotek:

Arkivmaterialet i SLS arkiv är i allmänhet fritt att studera i forskarsalen, men en del av våra arkiv och samlingar är belagda med förbehåll.

Om du vill ha tillgång till dem måste du anhålla om det.

Om arkivmaterialet finns digitaliserat eller mikrofilmat tas originalet endast efter övervägande fram till forskarsalen.

Arkivmaterial som ännu inte ordnats upp eller som bör hanteras med särskild varsamhet tas endast i undantagsfall fram till forskarsalen.

Försäkran om att följa regler och lagar

 • Före du tar del av arkivmaterial i forskarsalen och i arkivets databaser undertecknar du en försäkran om att följa de regler som gäller för användande av material i SLS arkiv samt att använda materialet och de uppgifter som finns i materialet i enlighet med gällande lagstiftning och god sed.
 •  Arkivmaterialet får inte användas så att det skadar eller kränker de personer som materialet gäller eller nära anhöriga till dem.
 • Nu levande personer som genom användandet av materialet blir identifierbara genom bild, text eller ljud kan enligt  dataskyddsförordningen och dataskyddslagen behöva ge sitt samtycke till användningen. Detta ansvar vilar på användaren.
 • Äldre samlingar har kommit till under en tid, då man inte ens kunde föreställa sig dagens möjligheter när det gäller kopiering, utgivning och spridning av material. Här kan också förekomma personuppgifter. Materialet i samlingarna bör behandlas så att den som har lämnat uppgiften eller den som uppgiften avser skyddas.
 • Då du publicerar eller på annat sätt offentliggör arkivmaterial bör du beakta upphovsrättslagen och ta hänsyn till etiska aspekter som gäller kopiering, spridning och publicering.

I Svenska litteratursällskapets arkiv finns även litterära och konstnärliga verk. Sådant arkivmaterial kan vara skyddat enligt upphovsrättslagen. Det innebär att användaren behöver rättsinne­havarens tillstånd för att kopiera, publicera eller på andra sätt använda verken. Svenska litteratur­sällskapets arkiv äger inte upphovsrätten till allt material i arkivet och i vissa fall är rättsinnehavaren inte  heller  känd. Det är användarens skyldighet att be rättsinnehavaren om lov att få använda materialet och vid behov försöka spåra hen. Användaren betalar eventuella avgifter eller ersättningar för rätten att använda materialet.

Behöver du kopior?

 • Du kan i allmänhet beställa kopior av materialet i SLS arkiv. En avgift debiteras enligt vår prislista.
 • Uppge för vilket ändamål du behöver kopiorna.
 • Då det gäller vissa arkiv och samlingar behöver du särskilt tillstånd av donator eller upphovsrätts­innehavare för att få kopior.
 • Frågelistsvar och utskrifter av inspelningar kopierar vi endast efter övervägande och endast för forskningssyften.
 • Om du vill fotografera arkivmaterial, fråga personalen. Blixtljus får inte användas.
 • Kopior ur Svenska litteratursällskapets arkiv får inte införas i andra offentliga arkiv.

Vill du publicera materialet?

 • Uppge SLS arkiv samt arkivets eller samlingens signum (t.ex. SLS arkiv, ÖTA 132) som källhänvisning när du publicerar arkivmaterial.
 • Uppge upphovsmannens namn vid publicering.
 • För att publicera upphovsrättsligt skyddade inspelningar och fotografier måste du ha tillstånd.
 • Då en större mängd material ska publiceras skriver vi ett avtal med utgivaren.
 • Sänd ett exemplar av publikationen till din kontaktperson vid Svenska litteratursällskapet.
 • Om du vill använda material som skyddas av upphovsrättslagen eller av andra restriktioner för något annat ändamål än du tidigare uppgett ska du kontakta oss på nytt.

Kontakta SLS kundtjänst om du är osäker på hur du kan använda materialet.

Upphovsrättslagen 8.7.1961/404
Europaparlamentets och rådets dataskyddsförordning (EU) 2016/679s
Dataskyddslagen 5.12.2018/1050

 

Regler för användning av bibliotekets samlingar

Böcker och annan litteratur kan studeras i forskarsalarna i Helsingfors och Vasa.

 • Litteraturen är i allmänhet fri att studera i forskarsalen, men det finns undantag. En del av våra boksamlingar är gamla och sköra. Om du vill ha tillgång till dem måste du anhålla om det.
 • Om publikationerna finns digitaliserade eller mikrofilmade tas originalet endast fram till forskarsalen efter övervägande.
 • Litteraturen lånas inte ut.

Fonogram

Fonogrammen i fonoteket i Vasa kan man lyssna till på plats.

Kontakta SLS kundtjänst om du är osäker på hur du kan använda materialet.

Upphovsrättslagen 8.7.1961/404
Europaparlamentets och rådets dataskyddsförordning (EU) 2016/679s
Dataskyddslagen 5.12.2018/1050