Anvisningar för ansökan till Holger Frykenstedts stipendiefond

Stipendier kan sökas av studerande vid universitet eller högskola i Finland som har haft förtjänstfulla framgångar i sina studier.

Stipendium á  2 000 euro kan sökas för arbetet med en pro gradu-avhandling som behandlar kulturen i Finland eller svenskt 1700-tal eller svensk romantik.

Bifoga intyg över studieframgången och att avhandlingsämnet är godkänt.

Behöver du hjälp eller mer information? Kontakta oss på sbefxavat@fyf.svif.sls@gninksrof .

Så här ansöker du

Ansökan görs på ansokan.sls.fi. Ansökningstiden är i september.

Du kan göra din ansökan på svenska eller finska.

Beslutsprocessen

Vi kontaktar alla som beviljas stipendium eller fått avslag per epost.

Ansökningarna gås igenom av SLS forskningschef och kanslichef som ger förslag till vem som ska få stipendium till de beslutande organen vid SLS och Finlands Akademi. Besluten fattas vanligen i november.

SLS motiverar eller kommenterar varken positiva eller negativa beslut. 

De som lämnar in ansökningar för stipendier och understöd är själva ansvariga för att ansökan är komplett. SLS forskningsenhet ger gärna råd och hjälp i uppgörandet av ansökan.

  • När du beviljats stipendium

    Du behöver inte lämna in någon redovisning över använt stipendium, men den färdiga magisteravhandlingen ska du skicka till sbefxavat@fyf.svif.sls@gninksrof . SLS publicerar avhandlingen på nätet.