Anvisningar för ansökan om projektmedel

SLS utlyser medel för infrastruktur- och översiktsprojekt enligt separat annonsering. Ansökningstiden för forskningsprojekt är i mars.

Ansökan för forsknings- och översiktsprojekt samt förslag till infrastrukturprojekt lämnas in i SLS elektroniska ansökningssystem.

För närmare information, kontakta forskningschef Christer Kuvaja (tfn +358 40 152 2314, puevfgre.xhinwn@fyf.svif.sls@ajavuk.retsirhc ).

 • Projektbeskrivning (forskningsprojekt, fas 1)

  Ansökan ska inkludera en kortare projektbeskrivning, skriven på svenska med högst 6 000 tecken. Den ska innehålla en beskrivning av projektets relevans för det svenska i Finland liksom en uppskattning av budgeten. Overheaden räknas till 20 procent på löne- och lönebikostnader. Projektbeskrivningen kan formuleras fritt.

 • Forskningsplan/Projektplan (forskningsprojekt, fas 2)

  Projektplanen får omfatta högst 20 000 tecken. Den innehåller inte tabeller, diagram, bilder, käll- och litteraturförteckning. Bifoga dem som bilagor till ansökan.

  Forskningsprojekt: Projektplanen ska skrivas på svenska eller i undantagsfall på engelska och ska följa Finlands Akademis anvisningar för forskningsplan.

  Insamlings-, utgivnings- och översiktsprojekt: En detaljerad budget bifogas till ansökan. Overheaden räknas till 20 procent på löne- och lönebikostnader. Projektplanen ska skrivas på svenska eller i undantagsfall på engelska. Följ Finlands Akademis anvisningar för forskningsplan till relevanta delar.

 • Publiceringsplan

  Bifoga en separat publiceringsplan till din ansökan (för forskningsprojekt endast i fas 2). Eventuella kostnader för open access-publicering ska beaktas i budgeten.

 • Datahanteringsplan

  Bifoga en datahanteringsplan för forskningsmaterialet om forskningen inkluderar datahantering, digitalisering, tekniska lösningar och/eller arkivering. Kostnaderna för datahanteringen ska beaktas i budgeten. För forskningsprojekt lämnas en datahanteringsplan in endast i fas 2.

 • Digitalisering

  Om avsikten är att digitalisera stora mängder material som endast finns i pappersformat i SLS arkiv och/eller ge ut digitalt material ska detta  överenskommas med SLS innan ansökan lämnas in. Det samma gäller om avsikten är att använda något av SLS datasystem eller systemlösningar för digitaliseringen. Kostnader för digitaliseringen ska beaktas i budgeten. För forskningsprojekt gäller detta enbart inför ansökan i fas 2.

 • Meritförteckning/Curriculum vitae

  Obligatorisk för projektledaren.

  Meritförteckningen ska följa Forskningsetiska delegationens principer, se Modell till meritförteckning för forskare.

 • Publikationsförteckning

  Obligatorisk för projektledaren. I ansökan för fas 2 för forskningsprojekt är publikationsförteckningen obligatorisk för alla forskare i projektet.

  Förteckningen uppgörs enligt Finlands Akademis anvisningar, se Publikationsförteckning.
   

 • Referenser och rekommendationer

  Vi tar inte emot skriftliga rekommendationer i samband med ansökan, men du kan uppge personer som kan ge referenser om ditt projekt vid behov.

 • Jobbar du på SLS?

  SLS medarbetare som ska delta i ett forsknings- eller översiktsprojekt bör till ansökan bifoga ett utlåtande från sektor- eller funktionschef att tjänstledighet kan beviljas.