Anvisningar för ansökan om projektmedel

Ansökningstiden för forskningsprojekt är i mars. SLS utlyser medel för infrastruktur- och översiktsprojekt enligt separat annonsering.

Ansökan för forsknings- och översiktsprojekt lämnas in i SLS elektroniska ansökningssystem. Projektledaren loggar in i ansökningssystemet som organisation (universitet, högskola eller forskningsinstitut).

För närmare information, kontakta forskningschef Christer Kuvaja (tfn +358 40 152 2314, puevfgre.xhinwn@fyf.svif.sls@ajavuk.retsirhc ).

Läs mer om infrastrukturprojekten

 • Projektbeskrivning (forsknings- och översiktsprojekt, fas 1)

  Ansökan ska inkludera en projektbeskrivning på svenska (högst 6 000 tecken inkl. mellanslag). I ansökan efterfrågas även en beskrivning av projektets relevans för det svenska i Finland (max 1 000 tecken inkl. mellanslag) liksom en uppskattning av budgeten. Overheaden beräknas till 20 procent på löne- och lönebikostnader. Projektbeskrivningen kan formuleras fritt. Tabeller, diagram, bilder, käll- och litteraturförteckning bifogas i separata bilagor.

 • Forskningsplan/Projektplan (forskning- och översiktsprojekt, fas 2)

  Projektplanen får omfatta högst 20 000 tecken inkl. mellanslag. Tabeller, diagram, bilder, käll- och litteraturförteckning bifogas i separata bilagor.

  Forskningsprojekt: Projektplanen ska skrivas på svenska eller  engelska och ska följa Finlands Akademis anvisningar för forskningsplan.

  Översiktsprojekt: Projektplanen ska skrivas på svenska eller engelska. Följ Finlands Akademis anvisningar för forskningsplan till relevanta delar.

 • Publiceringsplan (forsknings- och översiktsprojekt, fas 2)

  Bifoga en separat publiceringsplan till din ansökan (för forskningsprojekt endast i fas 2). Eventuella kostnader för open access-publicering ska beaktas i budgeten.

  SLS beviljar inte medel för publicering i hybridtidskrifter.

 • Datahanteringsplan (forsknings- och översiktsprojekt, fas 2)

  Bifoga en datahanteringsplan till ansökan. Beakta kostnaderna för datahanteringsplanen i budgeten.

  Anvisningar för datahanteringsplan
   

  Datahanteringsplanens struktur
   

  Beskriv i datahanteringsplanen hur forskningsdata och forskningsmaterial hanteras medan projektet pågår och hur projektets data görs tillgängliga efter att projektet slutförts.

  Lämna in planen även om projektet inte skapar forskningsdata eller samlar in material. Besvara frågorna kort och koncist. Datahanteringsplanen kompletterar forskningsplanen med en beskrivning av den tekniska hanteringen och arkiveringen av projektets data samt en utredning över rättigheterna till projektets data.

  Skriv antingen en fritt formulerad plan eller använd den generiska modellen för datahanteringsplaner i DMPTuuli. Observera att listan nedan innehåller några frågor som inte specificerats i DMPTuuli.

   

  Frågor som datahanteringsplanen ska ge svar på
   

  Allmän beskrivning av data och material
   

  Vilken typ av forskningsdata (t.ex. kvalitativt, kvantitativt, mätningsdata) insamlar eller använder projektet analogt och digitalt?

  Hurudana data och material använder projektet?

   A) data som samlas in för  projektet

   B) data som uppkommer/skapas i forskningsprocessen

  C) befintliga data som insamlats tidigare och återanvänds i detta projekt

  Beskriv kort vilka typer av analoga eller digitala data och material som samlas in eller produceras. Data kan vara t.ex. texter, sifferdata, bilder, fotografier, ljud- och bildinspelningar. Ange vilka slags befintliga data som kommer att användas.

  Vilka filformat används i materialet? Ange filformat för all digital data. Filformatet är av central betydelse för framtida tillgänglighet och återanvändbarhet av data.
   

  Kvalitetssäkring
   

  Hur kontrolleras datamaterialets enhetlighet och kvalitet? Beskriv hur metoderna som används för att samla in, analysera och bearbeta data kan påverka kvaliteten på projektets data och hur riskerna minimeras.

  Kvalitetskontrollen säkerställer att data inte ändras av misstag och att kvaliteten består under hela livscykeln. Kvalitetsproblem kan uppstå i samband med den tekniska hanteringen eller överföringen eller i samband med bearbetningen och analysen av innehållet.
   

  Hur lagstiftning och etiska principer beaktas
   

  Det är av största vikt att lagstiftningen om dataskydd och immateriella rättigheter samt reglerna om forskningsetik följs när forskningsdata hanteras, arkiveras och görs tillgängliga.

  SLS har enligt sin policy om öppen tillgång till vetenskap och kulturarv som mål att främja en så fri åtkomst till forskningsdata som möjligt, men lag och etik kan medföra begränsningar.

  Ingår det i projektets forskningsdata sådana personuppgifter om levande personer som definieras  i EU:s dataskyddsförordning? Hur hanterar man i så fall de krav som förordningen ställer på hantering av personuppgifter?

  Redogör för hur upphovsrätt och äganderätt till materialet hanteras. Är upphovsrättsliga samtycken och avtal  uppgjorda så att det säkerställs att materialet kan samlas in, användas, publiceras, arkiveras och återanvändas för senare forskning? Avtal om upphovsrätten och äganderätten till forskningsmaterialet ska göras med såväl informanter och andra externa samarbetsparter som med medlemmar i forskningsprojekt.

  Forskarna ska  i sin forskning och hantering av forskningsmaterialet följa forskningsetiska delegationens regelverk.

  Gör upp planer och vidta nödvändiga åtgärder för att lösa eventuella etiska eller juridiska frågor i anslutning till spridning av materialet. Detaljer kring de etiska frågorna och etiska kommitténs utlåtanden ska beskrivas i forskningsplanen. I datahanteringsplanen beskrivs endast etiska frågor som rör datahanteringen.

  På vilket sätt beaktas eventuella etiska frågor vid lagringen av data (t.ex. känsliga uppgifter som länkas med personuppgifter, andra personers tillgång till materialet)?

  Om etikprövningsnämnden ger ett utlåtande om forskningen ska i datahanteringsplanen anges hur nämndens direktiv följs (t.ex. hur deltagarnas identitetsskydd tryggas genom att man avlägsnar känsliga eller personliga uppgifter ur data innan de görs tillgängliga).
   

  Dokumentation och metadata
   

  På vilket sätt dokumenteras och systematiseras  data och material så att de är sökbara, tillgängliga, interoperabla och återanvändbara? Vilka identifieringsuppgifter och metadata används?

  Data och material som har producerats eller använts i projektet måste kunna hittas, identifieras och lokaliseras med hjälp av metadata.

  Metadata är nödvändig information om t.ex. var, när, varför och hur data och material samlats in, bearbetats och tolkats. Metadata kan också omfatta uppgifter om analysmetoder och forskningsmiljön.

  Ta reda på om det finns ett specifikt metadataschema eller en standard för metadataelement inom ditt vetenskapsområde/forskarsamfund eller vid det arkiv där datamaterial avses att placeras.
   

  Lagring och säkerhetskopiering under projekttiden
   

  Hur sparas och säkerhetskopieras materialet och hur skyddas det från  att obehöriga  får tillgång till det så länge projektet pågår? Beskriv hur en säker och tillförlitlig lagring av forskningsmaterialet säkerställs.

  Fundera över vem som ska ansvara för att materialet säkerhetskopieras och vid behov återställs.

  Det är ytterst viktigt att trygga datasäkerheten, i synnerhet om datamaterialet innehåller t.ex. känsliga personuppgifter. Ange vem som har tillgång till ditt datamaterial, vad de har rätt att göra med det och hur det säkerställs att data tryggt överförs till samarbetspartners eller andra forskare.
   

  Öppna, publicera och arkivera data efter avslutat forskningsprojekt
   

  Utgångsläget är att forskningsmaterial som har producerats med finansiering av SLS ska vara öppet tillgängligt.

  Beskriv och specificera hur och i vilket arkiv forskningsmaterialet arkiveras efter att projektet har avslutats. Material som uppstår inom forskning och projekt som finansieras av SLS ska i första hand erbjudas SLS arkiv. Om  forskningsdata inte kan göras öppet tillgängliga för fortsatt användning, förklara hur och var metadata till materialet görs tillgängliga.

  Beskriv kort hur projektet dokumenterar sin egen verksamhet och hur denna dokumentation  arkiveras.

 • Meritförteckning/Curriculum vitae (forsknings- och översiktsprojekt, fas 1 och 2)

  Obligatorisk för projektledaren.

  Meritförteckningen ska följa Forskningsetiska delegationens principer, se Modell till meritförteckning för forskare.

 • Publikationsförteckning (forsknings- och översiktsprojekt, fas 1 och 2)

  Obligatorisk för projektledaren. I ansökan för fas 2 är publikationsförteckningen obligatorisk för alla forskare i projektet.

  Förteckningen uppgörs enligt Finlands Akademis anvisningar, se Publikationsförteckning.
   

 • Referenser och rekommendationer

  Vi tar inte emot skriftliga rekommendationer i samband med ansökan, men du kan uppge personer som kan ge referenser om ditt projekt vid behov.

 • Ifall SLS medarbetare deltar i projekt

  SLS medarbetare som deltar i ett forsknings- eller översiktsprojekt ska tillhandahålla ett utlåtande till ansökan av sin chef att tjänstledighet kan beviljas.