Ansökan om postdoktoral befattning

Postdoktorala befattningar kan efter utlysning sökas inom etnologi, folkloristik, historia, litteraturvetenskap och svenska språket samt inom samhällsvetenskaper.

När SLS bedömer förslag till finansiering för forskning lägger vi vikt vid om forskningen utmynnar i öppet tillgängligt digitalt material, öppet tillgängliga digitala forskningsmetoder och öppet tillgängliga forskningsresultat. SLS följer principen ”så öppet som möjligt, så slutet som nödvändigt”.

Forskare som har disputerat för högst fem år sedan (med undantag för värnplikt, föräldraledighet och längre sjukledigheter) kan söka befattningen.

Forskningen ska beröra det svenska i Finland eller svenska språket i Finland. Alla forskare kan söka befattningen, oberoende av modersmål, nationalitet eller var du är bosatt.

De postdoktorala befattningarna förläggs till ett universitet i Finland enligt den sökandes önskemål.

Befattningen tituleras SLS-forskare.

Ifall du samtidigt vill ansöka om stipendium ska du lämna in en separat ansökan.

För mer information, kontakta forskningschef Christer Kuvaja (puevfgre.xhinwn@fyf.svif.sls@ajavuk.retsirhc , tfn +358 9 618 77 101).

Så här ansöker du

Befattningar utlyses enligt en separat annonsering. Lämna in din ansökan här då ansökningstiden är aktuell.

Till instruktionerna

Beslutsprocessen

Vi meddelar alla som beviljas stipendium/understöd eller får avslag på sin ansökan per e-post.

Ansökningarna gås igenom av en vetenskaplig nämnd vid SLS som ger förslag till vem som ska få befattningen. Ifall en befattning har utlysts inom flera ämnesområden ges det slutliga förslaget av SLS forskningsnämnd. SLS vetenskapliga råd fattar beslut om vem som får befattningen, vanligen i april.

SLS motiverar eller kommenterar varken positiva eller negativa beslut. 

De som lämnar in ansökningar för stipendier och understöd är själva ansvariga för att ansökan är komplett. SLS forskningsenhet ger gärna råd och hjälp i uppgörandet av ansökan.