Therese Leinonen

Talet lever!

Fyra studier i svenskt talspråk i Finland
Under åren 2005–2008 gjordes inspelningar med mer än tusen personer i projektet Spara det finlandssvenska talet vid Svenska litteratursällskapet i Finland. De berättar om sin hemort, sitt liv och synen på språk och språkvariation. I denna bok görs djupdykningar i olika delar av Spara talet-materialet. Här beskrivs de åboländska dialekterna så som de talades i början av 2000-talet, och jämförelser görs av olika drag i finlandssvenskan i Helsingfors, Åbo, Mariehamn och Vasa. Sociolingvistisk variationsanalys används för att beskriva och förklara variation och förändring i språkbruket. Jämfört med äldre beskrivningar har de åboländska dialekterna närmat sig det finlandssvenska standardspråket samtidigt som vissa dialektdrag, t.ex. former som tykt 'tyckte', står sig mycket starka. I stadsspråken håller å andra sidan vissa drag som varit typiska för finlandssvenskan, t.ex. di 'de', på att minska. Boken avslutas med en artikel som visar hur Spara talet-materialet kan vidareutvecklas och på automatisk väg förses med information som möjliggör ännu mer detaljerade och mångsidiga sökningar i talspråkskorpusen Talko.
Utgivare
Camilla Wide
Utgivningsår
2015
ISBN
978-951-583-292-4
Sidantal
230
Serie
Studier i nordisk filologi
Seriedel
86
Talet lever!

Författarpresentation

Therese Leinonen (f. 1976) är forskardoktor i nordiska språk vid Åbo universitet. Hennes forskningsintressen omfattar språkideologier, dialekter och sociolingvistik. Doktorsavhandlingen An acoustic analysis of vowel pronunciation in Swedish dialects (2010) bygger på inspelningar med närmare 1 200 talare i Sverige och Finland gjorda i projektet SweDia 2000. Därutöver har hon erfarenhet av att arbeta med stora dialektsamlingar bl.a. som redaktör för Ordbok över Finlands svenska folkmål och som medutvecklare av den dialektgeografiska webbapplikationen Gabmap. Tillsammans med Marika Tandefelt har hon gett ut rapporten Svenskan i Finland – ett språk i kläm? (2000).

I samma serie

Konstruktioner i interaktion
Mona Forsskåhl

Konstruktioner i interaktion

de e som resurs i samtal
2009
Uttrycket ”de e” är en praktisk liten sträng som används på många olika sätt i samtal på svenska. I sin undersökning analyserar Mona Forsskåhl utdrag från olika typer av samtal och resultaten av analysen sammanför hon i en konstruktionsgrammatisk beskrivn
Sydösterbottnisk syntax
Ann-Marie Ivars

Sydösterbottnisk syntax

2010
Hur bildas fraser och satser på dialekt? Det är frågan för Sydösterbottnisk syntax, som ger en framställning av fras- och satsläran i dialekt och lokalt stadsmål i södra Österbotten.
Prima vara!
Marika Tandefelt

Prima vara!

Språk- och stilhistoriska studier i finlandssvenska och svenska varuhusannonser under 1900-talet
2013
Vad säger språket i tidningsannonser om språkbruket och språkets utveckling? I boken analyseras svensk språkutveckling under 1900-talet genom att studera Stockmanns och NK:s annonser.