Utdelade pris och beviljade stipendier 2018

Pris utdelade 5.2.2018

Karl Emil Tollanders pris

Karl Emil Tollanders pris om 40 000 euro och den Tollanderska medaljen tillföll författaren Kjell Westö för romanen Den svavelgula himlen, en vemodig och vacker berättelse om generationsklyftor, klasskillnader och samhällsförändring. I centrum står frågan om författarens moraliska ansvar: om kollektiva lögner som trots alla ansträngningar består och om hur svårt det är att överskrida sin köns- och etnicitetsbestämda horisont. Westö har i sina Helsingforsskildringar utforskat den finländska historien från de borgerliga antihjältarnas perspektiv. Det handlar lika mycket om de drömmar som driver dem som om de desillusioner som förlamar dem.

Övriga pris utdelade 5.2.2018

Plaketten Allt vad vi äga samman tillföll förlagsredaktören, fil.mag. Peter A. Sjögren för hans insatser till fromma för samarbetet och samförståndet mellan Finland och Sverige. Sjögren har under många år gjort ett viktigt arbete för att synliggöra den finlandssvenska litteraturen i Sverige. Han har även generöst delat med sig av sitt unika lexikografiska kunnande i Finland och verkat som brobyggare för språkvården mellan våra två länder.

Ett pris om 20 000 euro ur Bokhandlaren Bo Carleskogs minnesfond tillföll författaren Michel Ekman för boken Självbiografiskt lexikon. Kring signalord som ”Långrev”, ”Sakna” och ”Älska” bedriver Ekman med stilistisk klarhet en arkeologi i sitt förflutna. Denna engagerande självsyn lyfter den enskildes livsöde till en allmän nivå, och resultatet är en melankolisk bildningsresa från vuxenlivet till den avlägsna barndomen. Ekmans lågmälda bok belyser dolda samband mellan människans livsfaser.

Ett pris om 20 000 euro ur Ragnar, Ester, Rolf och Margareta Bergboms fond tillföll Brahestads museum, K.H. Renlunds museum – Mellersta Österbottens landskapsmuseum, Jakobstads museum och Sydösterbottens landskapsmuseum för forskningsprojektet och bokserien Borgarliv i Österbotten 1700–1800. I två ambitiösa och nydanande studier har föremålens, boendets och nätverkens betydelse för borgerskapets livsformer och näringslivet i kuststäderna åskådliggjorts. Med engagemang och i mångvetenskaplig samverkan har de österbottniska museerna förmedlat  kulturhistorisk kunskap. Genom detta unika samarbete har museerna profilerat sig som viktiga lokala forskningsinstanser.

Ett pris om 20 000 euro ur Ragnar, Ester, Rolf och Margareta Bergboms fond tillföll dramatikern Christoffer Mellgren för pjäsen Landet. Verket är ett drömspel som handlar om en utvandrares minnen, drömmar och längtan långt borta från hemlandet Finland. På ett inkännande sätt gestaltar pjäsen hur våra upplevelser som unga lever kvar inom oss och påverkar vår identitet och upplevelse av var vi hör hemma.

Ett pris om 20 000 euro ur Irma Carrells testamentsfond tillföll författaren Johanna Holmström för boken Själarnas ö. Denna välskrivna roman är fylld av varm empati för de kvinnoöden på Själö hospital som den skildrar. Med språklig skalpell blottlägger författaren de strukturer som genom historien använts för att förtrycka och begränsa kvinnors liv. Romanen är en berörande skildring av kvinnlig vänskap och gemenskap.

Ett pris om 18 000 euro ur Eklund-Modeenska fonden med tillhörande medalj tillföll professor Tom Sandqvist för verket Vi söker ett sammanhang. Arthur Segal, Sonia Delaunay, Kasimir Malevitj och den östjudiska shtetteln. I sitt arbete beskriver Sandqvist tre centrala modernistiska konstnärskap mot bakgrund av det judiska tänkandet – ett sammanhang som hittills dolts bakom integration och assimilering. Sandqvist skildrar den östjudiska småstaden genom en mängd anekdoter och livsöden och med ett suggestivt språk som inte släpper sitt grepp om läsaren.

Ett pris om 17 000 euro ur Ingrid, Margit och Henrik Höijers donationsfond II tillföll politices magister Torsten Ekman för verket Helsingfors röda fanor. Från arbetarrörelsens tidiga år 1883–1917. Med Helsingfors gator som scen beskriver Ekman livfullt Finlands kamp för sin autonomi och förspelet till arbetarrörelsens strävan för ekonomisk och politisk rättvisa. Han belyser också det komplexa sambandet mellan självständighetssträvan och radikalisering i en för arbetarrörelsen omvälvande tid.

Ett pris om 16 000 euro ur Astrid och Bertel Appelbergs fond tillföll författaren Karin Erlandsson för boken Pärlfiskaren. Denna äventyrsberättelse är både en skattkarta och en skatt, en skimrande historia om pärlfiskaren Miranda som söker den eftertraktade Ögonstenen. Språket har smak, doft och färg. Berättelsen för oss till de outforskade djupen av vår innersta längtan och ställer frågan om vad som verkligen är viktigt.

Fredrik Pacius minnespris om 15 000 euro tillföll docent Pekka Gronow för hans pionjärinsatser för fonogramarkiv och hans banbrytande forskning på området. Tack vare Gronows outtröttliga arbete kan vi i dag och i framtiden ta del av vår musikkulturs auditiva minne. Hans högklassiga, vetenskapliga och populärvetenskapliga produktion har också på ett betydande sätt ökat kunskapen om inspelningarnas och skivindustrins musikhistoriska betydelse.

Ett pris om 10 000 euro ur Stiftarnas fond tillföll författaren Mauri Kunnas för boken Koiramäen Suomen historia (Hundarnas historiebok. Finland, en del av Sverige). På ett pedagogiskt tilltalande sätt lyfter författaren fram historiska skeenden som sträcker sig mycket längre tillbaka än det sekel av självständighet som nu firas och visar den svenska tidens stora betydelse för vårt lands samhälleliga och demokratiska utveckling. Kunnas genomslagskraft som folkbildare är i en klass för sig.

Ett pris om 10 000 euro ur Marcus Collins minnesfond tillföll konstnären Harri Monni för ett gediget arbete med den visuella abstraktionens komplexitet. Med collageliknande måleriteknik och noga utvalda, ofta sprakande färger blir varje målning till en fascinerande värld i sig. Gång på gång upprättas balansen mellan otyglat och tyglat, där drivkraften tycks vara målerisk eufori.

Ett pris om 10 000 euro ur fonden Gustaf III:s minne tillföll filosofie doktor Juha-Matti Granqvist för avhandlingen Helsingin porvaristo Viaporin rakennuskaudella (1748–1808). Sosiaalihistoriallinen perustutkimus. Granqvists grundliga genomgång av ett digert källmaterial om Helsingfors borgerskap under en period av snabb ekonomisk och samhällelig utveckling bidrar med ny kunskap om enskilda människor och urban kultur. Analysen av maktspelet mellan hantverkarna, köpmännen och kronan i tvillingsamhället Helsingfors-Sveaborg berikar forskningen om staden under den gustavianska epoken.

Ett pris om 10 000 euro ur Carl Gustaf Estlanders minnesfond tillföll filosofie doktor Tatjana Brandt för boken Fängslad. Essäer om lust till litteraturen och läsningens plats i livet. Med brinnande engagemang och stilistisk skärpa utforskar Brandt livet och litteraturen i fruktbar och smärtsam friktion. Genom en dialog med romankonstnärer och poeter från Frances Burney till det sena 1900-talets diktare utvecklas ett sätt att läsa – och leva – där lyhördhet och oavlåtlig uppmärksamhet kan skänka tillvaron dess mening åter.

Ett pris om 5 000 euro var ur Ingrid, Margit och Henrik Höijers donationsfond I tillföll forskaren Tobias Berglund och journalisten Niclas Sennerteg för verket Finska inbördeskriget. Den välskrivna och balanserade framställningen ger nya insikter genom att granska inbördeskriget ur ett Sverigesvenskt perspektiv. Författarna frilägger den sociala och politiska bakgrunden och låter läsaren komma nära krigsförloppet och dess tragiska efterspel.

Ett pris om 10 000 euro ur Ingrid, Margit och Henrik Höijers donationsfond I tillföll redaktör Pia Ingström för boken Den mystiska näktergalen. Judar, armenier och greker i Istanbul. På sin vindlande färd genom Istanbul lyckas Ingström frilägga minoriteternas dolda historia i staden, där såväl förtryck och glömska som envist trots och en levande minneskultur framträder. Essän är både reseskildring och betraktelse över Turkiets kosmopolitiska förflutna och senaste politiska utveckling. Kontrasteringen av minoritetsskap där och här ger hisnande perspektiv.

Ett pris om 10 000 euro ur Ingrid, Margit och Henrik Höijers donationsfond I tillföll docent Charlotta Wolff för verket Kejsarens man. Constantin Linder och hans värld 1836–1908. Med stilistisk briljans tecknar författaren bilden av en man som i ett historiskt brytningsskede i Finlands historia ställs inför vägval som kan leda till framgång eller personlig katastrof. Kontexten utgörs av ett samhälle som ännu präglas av intellektuell kosmopolitism samtidigt som nationella och sociala frågor får allt större relevans.

Ett pris om 10 000 euro ur Paul Werner Lybecks testamentsfond tillföll författaren Thomas Brunell för diktsamlingen Li Berlin som är en fängslande vandring genom Berlin och dess historia. Dikterna återger en intensiv upplevelse av världsstadens kalejdoskopiska liv samt känslor av ensamhet och melankoli. Boken är ett lyckat exempel på flerspråkighet. En del av dikterna är översatta till tyska av Peter Lüttge och löper parallellt med den svenska texten.

Ett pris om 10 000 euro ur Paul Werner Lybecks testamentsfond tillföll författaren Carina Karlsson för romanen Algot. Det poetiska språket glöder allt starkare när den unge båtsmannen Algot anländer till Åland och lika rastlöst som obevekligt rör sig mot sitt våldsamma slut. Lilla ofredens kollektiva katastrof speglas i det individuella förloppet; krigets osäkerhet och desperation får sin motsvarighet i det hårda åländska vardagslivet.

Ett pris om 10 000 euro ur Harald och Jenny Neovius minnesfond tillföll filosofie doktor Carola Ekrem för verket Många krokar i långdansen. Finlandssvenska ordspråk och talesätt. Verket presenterar tusentals ordspråk och talesätt, upptecknade i olika delar av Svenskfinland under 125 år och indelade enligt tema. Samlingen är en rik källa för historiska tillbakablickar – ordspråken tecknar en bild av gångna tiders föreställningar, seder och bruk, och läsaren roas, förfäras och förundras.

Ett pris om 5 000 euro var ur Selma Wasastjernas prisfond tillföll författarna Lina Hagelbäck och Ulrika Nielsen för diktsamlingen Ömhetsmarker. Med en sällsam energi och språklig aptit går Hagelbäck och Nielsen i dialog med varandra, poesin och det poetiska arvet. Mot all konvention, och med en drabbande ironisk distans, skapar de ett nytt lyriskt ackord i den samtida litteraturen. Orden får ett polyfont liv och glider ut i okända marker.

Granberg-Sumeliuska priset om 8 000 euro tillföll författaren My Lindelöf för boken Färdas (in och ut ur bilden). I denna finstämda diktsamling utforskar författaren språkets uttrycksförmåga genom att ta läsaren med sig på resor till olika länder, trakter och verklighetsskikt. Mikrokosmos möter makrokosmos; landskap, iakttagelse, bild och beskrivning glider in i varandra. Med ett till synes enkelt språk skapar Lindelöf en ström av förnimmelser som öppnar läsarens sinnen.

Ett pris om 5 000 euro ur Spåreska fonden tillföll musikredaktör Lena von Bonsdorff för boken I väntan på Herkules. Martin Wegelius – banbrytande musikpedagog. Författarens bidrag är inte bara en biografi över en av landets tidiga och mest betydande musikpedagoger, utan också en berättelse om hur identitetsfrågor polariseras i ett svartvitt språkideologiskt klimat – ett förhållande som även påverkat musikpedagogikens historieskrivning. Boken går även på djupet med Wegelius musikaliska ambitioner som tonsättare och dirigent.

Övriga pris

Statsrådet Mauritz Hallbergs pris

Statsrådet Mauritz Hallbergs pris på 20 000 euro för bästa vetenskapliga verk på svenska år 2018 tillföll professor Kari Tarkiainen, tidigare riksarkivarie och generaldirektör för arkivverket i Finland för hans brett upplagda och suveränt syntetiserande undersökning Moskoviten: Sverige och Ryssland 1478–1721.

Pro gradu-pris

Pro gradu-pris i folkloristik om 1 000 euro tilldelades fil.mag. Bettina Westerholm.
Pro gradu-pris i litteraturvetenskap om 1 000 euro tilldelades fil.mag. Hanna Ylöstalo.
Pro gradu-pris i språkvetenskap om 1 000 euro tilldelades fil.mag. Liisa Suomela.

SLS Studentpris

Studentpriset i modersmålet om 1 000 euro tilldelades Klara Nybäck från Topeliusgymnasiet i Nykarleby.
Studentpriset i historia om 1 000 euro tilldelades Erik Holmberg från Gymnasiet Grankulla samskola.
Studentpriset i samhällslära om 1 000 euro tilldelades Elias Ketonen från Katedralskolan i Åbo.


Beviljade stipendier och understöd


Utdelning inom litteraturvetenskap och litteraturhistoria ur Ragnar, Ester, Rolf och Margareta Bergboms fond, Ingrid, Margit och Henrik Höijers donationsfond I, Selma, Ingrid och Lars Wasastjernas fond, Hjördis och Arvid Standertskjölds minnesfond och litteraturvetenskapliga nämndens medel

Teol.mag. Carola Envall 13 200 euro för doktorsavhandlingen Jagets relation till Gud i Solveig von Schoultz lyrik.

Fil.mag. Rebecka Fokin 17 600 euro Fantastiskt flickskap. Flickan i nordisk ungdomsfantasy under 2000-talet.

Fil.dr Fredrik Hertzberg 15 600 euro för forskning på doktorsnivå Ord och bild i 1920-talets finlandssvenska modernism.

Fil.mag. Maïmouna Jagne-Soreau 1 850 euro för deltagande i Society for the Advancement of Scandinavian Study:s  konferens i Los Angeles.

Kirjallisuuden Tutkijain Seura r.y-Sällskapet för litteraturforskning 4 500 euro för temanummer om nordiskhet av tidskriften Avain.

fil.mag. Laura Leden 8 800 euro för doktorsavhandlingen I det litterära polysystemets periferi: normer och adaption i översättningar av flickböcker.

fil.dr Anna Möller-Sibelius 44 200 euro för forskning på doktorsnivå Den svenska poesins historia i Finland.

fil.dr Freja Rudels 31 200 euro för postdokforskning Berättandet som handling. Etiska strategier i samtida svenskspråkig roman.


Utdelning inom samhällsvetenskap ur Ragnar, Ester, Rolf och Margareta Bergboms fond, Ingrid, Margit och Henrik Höijers donationsfond I och Selma, Ingrid och Lars Wasastjernas fond

Föreningen Granskaren r.f. 10 000 euro för utgivning av Finsk Tidskrift och anordnande av ett kulturseminarium hösten 2018.

Pol.mag. Mikael Harjula 15 400 euro för doktorsavhandlingen Språkkrav i tvåspråkiga kommuner 1950–2015 – variation och förändringar.

Pol.mag. Camilla Härtull 850 euro för konferensen Salzburg Conference in Interdisciplinary Poverty Research i Österrike.

MSc Julia Klein 17 600 euro för doktorsavhandlingen Dödlighetsskillnader bland svensk- och finskspråkiga finländare enligt tidigare arbetsmarknadsstatus.

PD Marina Lindell 38 600 euro för postdokforskning Långsiktigt beslutsfattande i Svenskfinland: det svenska i Finland nu och i framtiden inklusive material- och resekostnader.

Pol.mag. Robin Lybeck 13 200 euro för en doktorsavhandling som undersöker deltagande som utnyttjar digitala media och officiella kanaler för e-deltagande för att påverka beslutsfattande angående stadens fysiska och kulturella miljö.


Utdelning inom språkvetenskap (svenska språket) Ingrid, Margit och Henrik Höijers donationsfond II:

Adolf Noreen-sällskapet för svensk språk- och stilforskning 10 000 euro för tidskriften Språk och stil.

Arbetsgruppen för anordnande av Seminarium om framtida svenska översättare 3 000 euro för seminariet om framtida svenska översättare.

Fil.dr Oliver Blomqvist 600 euro för deltagande i Svenska språkets historia vid Tartu
universitet.

Föreningen för nordisk filologi 8 000 euro för tidskriften Folkmålsstudier.

Fil.dr Mikko Kauko 550 euro för deltagande i Svenska språkets historia vid Tartu
universitet.

Fil.mag. Mari Mäkilä 820 euro för deltagande i konferensen EuroSLA i Münster, Tyskland.

Fil.mag. Nemanja Nenadovic 540 euro för deltagande i LingPhil Summer School i Bergen, Norge.

Nordiska språk vid Åbo universitet 944 euro för konferensen Svenskan i Finland 18.

Professor Catrin Norrby 1 400 euro för konferens om pluricentriska språk vid Stockholms universitet.

Fil.mag. Heidi Poutanen 13 200 euro för doktorsavhandlingen Ekologiskt medveten konsument som produkt av språkliga praktiker i marknadskommunikation.

Docent Viveca Rabb 38 400 euro för forskning på docentnivå Ett svenskt skriftspråk i vardande. En sociolingvistisk studie från det senmedeltida Finland  samt 1 654 euro för deltagande i 11:e nordiska dialektologkonferensen i Reykjavik, Island.

Fil.mag. Pauliina Sopanen 26 400 euro för doktorsavhandlingen Tvåspråkigt hus, enspråkiga individer? Daghemspedagogers språkpolicy i ett tvåspråkigt daghem samt 720 euro för forskarbesök i Hamar, Norge.

Fil.mag. Veijo Vaakanainen 26 400 euro för doktorsavhandlingen Konnektorbruket i finska inlärares texter ur ett systemiskt-funktionellt och L3-perspektiv samt 750 euro för deltagande i 28th European Systemic Functional Linguistic Conference i Pavia, Italien.

Docent Kendra Willson 1 000 euro för deltagande i Svenska språkets historia vid Tartu universitet.


Resestipendium för studier i Norden ur Professor Carl-Eric Thors stipendiefond

Fil.mag. Miro Metsämuuronen 900 euro för språkvetenskapligt arkivbesök på Färöarna.


Resestipendium för medicinstuderande och -kandidater ur Carl-Johan von Troils minnesfond

Med.kand. Oscar Holmström 2 500 euro för kurs i biostatistik och epidemologi i Italien.

Med.stud. Krista Koskinen 1 000 euro för praktik inom psykiatri i New York.

Med.kand. Laura Olkkonen 1 500 euro för utlandspraktik i tropisk medicin i Taipei.

Med.kand. Anniina Tynjälä 1 000 euro för utbytesstudier i München, Tyskland.


Stipendium inom skeppsbyggnad ur Lennart Engströms stipendiefond

Stud. Petter Westberg 4000 euro för utbytesstudier i Genua, Italien.


Stipendier för studerande ur Holger Frykenstedts stipendiefond:

Stud. Liisa Jaakkola 2 000 euro, landskapsforskning, stud. Urte Liepuoniute, finska språket, teol.kand. Miikka Huuskonen 2 000 euro, teologi, hum.kand. Margareta Ronkainen 2 000 euro, historia, stud. Esa Ruotsalainen 2 000 euro, historia, hum.kand. Tinja Räsänen 2 000 euro, historia, hum.kand. Robert Stjernberg 2 000 euro, historia och hum.kand. Ina Suominen 2 000 euro, historia.


Understöd ur Fredrik Pacius minnesfond

Pro Avanti! 20 000 euro för anskaffning av flygel.

Svenska Teatern 3 000 euro för en föreställning om Topelius och teatern.
 

Postdoktorala befattningar

Befattningarna finansieras i sin helhet av SLS och benämns SLS-forskare. Universitetet är arbetsgivare för forskarna.

Språkvetenskap (svenska språket): Fil.dr Linda Bäckman, Åbo Akademi 80 000 euro för forskning om hur integration i Svenskfinland konstrueras diskursivt.

Folkloristik: Fil.dr Jakob Löfgren, Åbo Akademi 80 000 euro för forskning ’Boys will be boys’ – en narratologisk studie av mäns berättande om pojkskap i svenskspråkig miljö.
 

Stiftelsernas postdok-pool

ED Jesper Haga 52 000 euro för postdoktoral forskning Resultatmanipuleringens effekt på avkastningen för

sofistikerade och icke-sofistikerade investerare vid University of New South Wales, Sydney.

ED Astrid Huopalainen 48 000 euro för postdoktoral forskning Komplexa förhållanden mellan barn och

företagsekonomi inom mode och design vid Copenhagen Business School.


Övriga understöd

Institutet för de inhemska språken 13 000 euro för utgivning av tidskriften Språkbruk.