Utdelade pris och beviljade stipendier 2017

Pris utdelade 5.2.2017
 

Karl Emil Tollanders pris

Karl Emil Tollanders pris om 40 000 euro och den Tollanderska medaljen tillfaller professor Max Engman för Språkfrågan. Finlandssvenskhetens uppkomst 1812–1922. Verket är en imponerande syntes av Engmans över fyra decennier långa forskning om Finlands formation till en nation och stat i växelverkan med Sverige, Ryssland och de övriga europeiska imperierna. Engmans enastående styrka som forskare ligger i hans förmåga att gestalta det förflutna över nationella, språkliga och ideologiska gränslinjer. Dessa perspektiv har han också flitigt värnat om som akademisk lärare, vetenskaplig redaktör och förtroendevald inom olika kulturella samfund och stiftelser.

 

Övriga pris utdelade 5.2.2017

Ett pris om 20 000 euro ur Bokhandlaren Bo Carleskogs minnesfond tillfaller författaren Zinaida Lindén för boken Valenciana. I sin stilsäkra och skickligt komponerade novellsamling utforskar författaren globaliseringens samtidigt förvirrande och vitaliserande flöden. Också gränserna mellan de enskilda novellerna öppnas, när oväntade förbindelser mellan deras karaktärer framträder i denna insiktsfulla betraktelse över en ny värld i vardande.

Ett pris om 22 000 euro ur Ragnar, Ester, Rolf och Margareta Bergboms fond tillfaller Föreningen Granskaren för Finsk Tidskrift, som sedan 1876 utgjort ett betydelsefullt, självständigt och vittert forum för debatt om kultur och samhälle. På dess sidor har aktuella åskådningssätt fått möta äldre perspektiv, och nya idéer har satts i rörelse. Samtidigt har tidskriften tillhandahållit utrymme för vetenskaplig fördjupning och begrundan av komplexiteten i samhället.

Ett pris om 20 000 euro ur Ragnar, Ester, Rolf och Margareta Bergboms fond tillfaller dramatikern Milja Sarkola för pjäsen Allt som sägs. På ett insiktsfullt sätt behandlar Sarkola det som är svårt i mötet med en annan människa, vår längtan efter bekräftelse och vår rädsla för att bli missförstådda och avvisade. Situationerna skildras med värme och dialogen är en balansakt mellan allt som sägs – och vad som menas, egentligen.

Ett pris om 18 000 euro ur Eklund-Modeenska fonden med tillhörande medalj tillfaller professor Holger Weiss för verket Slavhandel och slaveri under svensk flagg. Koloniala drömmar och verklighet i Afrika och Karibien 1770–1847. Författaren har efter en grundlig genomgång av det bevarade källmaterialet genomfört en skarpsinnig undersökning av den svenska koloniala erfarenhet som fram till helt nyligen vilat inte bara i glömskans utan också i förnekelsens skugga. Boken är ett viktigt bidrag till en angelägen minnesprocess.

Ett pris om 18 000 euro ur Ingrid, Margit och Henrik Höijers donationsfond II tillfaller professor Jan Samuelson för verket Det åländska folkets historia II:2. Stormaktstiden från slutet av 1500-talet fram till 1721. Framväxten av en stark svensk statsmakt utgör ramen för Samuelsons rikt nyanserade framställning av interaktionen mellan överhet och undersåtar under den tidigmoderna perioden. Den på grundliga arkivstudier baserade berättelsen om hur det åländska samhället förändras kontrasterar förtjänstfullt det specifikt lokala med det generellt territoriala.

Ett pris om 8 000 euro var ur Astrid och Bertel Appelbergs fond tillfaller författaren Ulf Stark och illustratören Linda Bondestam för boken Djur som ingen sett utom vi. Med anarkistiska versmått och sprakande illustrationer skapar Stark och Bondestam ett ömsint bestiarium med varelser som måhända ingen sett, men alla kan identifiera sig med. En trösterik och slitstark bilderbok för såväl stora som små, där alla fabulösa och udda existenser får dansa. 

Ett pris om 10 000 euro ur Irma Carrells testamentsfond tillfaller författaren Ralf Andtbacka för boken Vallarna. Med en civilisationskritisk udd och stor språklig lust har Andtbacka skrivit en nyansrik och samtidskänslig diktsamling. På samma gång är boken ett existentiellt verk som omfamnar olika livsskeden, och med vemodet som följeslagare reser den avgörande frågor om tillståndet i världen och tidens flykt.

Ett pris om 10 000 euro ur Irma Carrells testamentsfond tillfaller författaren Catharina Gripenberg för diktsamlingen Handbok att bära till en dräkt. Gripenberg konfronterar det förflutna och nuet genom släktforskning av egensinnigt och poetiskt märke. Med sina förvandlingar ikläder, avkläder och avkodar denna polyfona poesi såväl familjerelationer som samhälleliga maktstrukturer. Gripenberg vidgar perspektiven till det allmängiltigas vidder, och lyfter fram den ofta förbisedda skönheten hos verkligt engagerad litteratur.

Ett pris om 10 000 euro ur Femtioårsfonden tillfaller redaktör Sofia Torvalds för boken Bliv du hos mig. I sin framställning, som rör sig i essäistikens skönlitterära gränsmarker, skriver Torvalds fram sin släkts historia. Det är en ärlig, dramatisk och vemodig berättelse om separationer och uppbrott, om förfäders val och den effekt de har på oss, och om de val som vi själva gör här och nu.

Ett pris om 10 000 euro ur Ingrid, Margit och Henrik Höijers donationsfond I tillfaller filosofie doktor Aapo Roselius för verket Gymnastik och passion. En berättelse om Gymnastikföreningen i Helsingfors 1876–2016. Denna medryckande föreningshistorik skildrar karismatiska ledarinnor och skiftande gymnastikideologier – dessutom är den en mästerligt tecknad skiss över Finland från Alexander II:s tid till i dag. Den livfulla och tillgängliga framställningen rymmer kvinnoemancipation, förryskningsmotstånd och språkstrid samt rika perspektiv på föreningslivets föränderliga samhällsroll de senaste 140 åren.

Ett pris om 10 000 euro ur Ingrid, Margit och Henrik Höijers donationsfond I tillfaller politices magister Jan Kronholm för verket En sjöresa till Ostindien. Fregattskeppet Concordias färd till Batavia 1782–1785. På ett belysande sätt och med nya pusselbitar från finländska, svenska och holländska arkiv placeras Concordias färd i en europeisk politisk och sjöfartshistorisk kontext. Studien fördjupar förståelsen av det österbottniska skeppsbyggandets betydelse för rikets utrikeshandel, samtidigt som den åskådliggör den dåtida seglationens hårda villkor.

Ett pris om 10 000 euro ur Ingrid, Margit och Henrik Höijers donationsfond I tillfaller filosofie doktor Arne Toftegaard Pedersen för biografin Helena Westermarck – intellektets idoga arbetare. Med kunskap och engagemang lyfter Pedersen fram Westermarcks konstnärliga, intellektuella och politiska gärning i en finländsk, nordisk och europeisk kontext. De nyanserade läsningarna av Westermarcks föga utforskade skönlitterära verk kastar nytt ljus över ett dynamiskt författarskap som rymmer patriotism, feminism samt realism i fruktbar friktion med melodramatiska element.

Granberg-Sumeliuska priset om 10 000 euro tillfaller författaren Sara Razai för boken Djävulen är en lögnare. Med ett inkännande språk, fyllt av kropp och rörelse, ger författaren röst åt två unga kvinnor: Meri i Helsingforsförorten och hennes bästa vän Hope som blivit deporterad till Kamerun. Romanen är angelägen och dagsaktuell, en berättelse om livsval och drömmar, klass och etnicitet, tillhörighet och utanförskap.

Ett pris om 10 000 euro ur Paul Werner Lybecks testamentsfond tillfaller författaren Ann-Helen Attianese för boken Vågbrytarna. En blandning av ömhet och skoningslöst klarseende präglar denna poetiska och mångbottnade uppväxtskildring.  Romanen handlar om en mor som bryter samman och slutar i fängelset. Samtidigt är det en berättelse om vilsna människor som kämpar för att finna fotfäste i sina inre strukturer och omvärdera sin syn på frihet.

Ett pris om 10 000 euro ur Paul Werner Lybecks testamentsfond tillfaller författaren Henrika Ringbom för boken Elden leende. Berättelse från en resa till Japan. Detta är en akut smärtsam men samtidigt hoppingivande och insiktsfull essä. Ringboms skildring av hur språket och känslolivet glidit isär till följd av sorg och sjukdom utvecklar sig till en vindlande återerövring av de kontaktytor som finns mellan kroppen och drömmen, jaget och språket, det främmande och det egna.

Ett pris om 10 000 euro ur Harald och Jenny Neovius fond tillfaller författaren Peter Sandström för romanen Laudatur. Åttiotalets Nykarleby och dagens Åbo är två oupplösligt förenade parallellvärldar i denna lika vemodiga som klarsynta meditation över sårbar manlighet, sköra familjerelationer och åldrandets obeveklighet. Laudatur är något så märkvärdigt som en desillusionsroman som tycks utmynna i en stilla förtröstan.

Ett pris om 5 000 euro ur Håkan och Katarina Anderssons fond för talekonst och språkfärdighet på svenska i Finland tillfaller kontaktchef Emina Arnautovic. Invandrad från Bosnien har Arnautovic erövrat det svenska språket, som hon frimodigt, nyanserat och vältaligt använder i mångahanda sammanhang, samtidigt som hon värnar om sin bosniska bakgrund. Hon har en personligt inbjudande och ofta humoristisk ton, både när hon talar om existentiella och vardagliga frågor.

Ett pris om 5 000 euro ur Spåreska fonden tillfaller filosofie doktor Sofia Häggman för biografin Hilma Granqvist – antropolog med hjärtat i Palestina. Med livfullhet och engagemang frammanar författaren Granqvists etnografiska pionjärarbete och tecknar en bild av en vetenskapskvinna, som nådde internationell framgång långt innan hon blev erkänd i hemlandet. Att på detta sätt kasta ljus över den vetenskapliga marginalen är inget mindre än en kulturgärning.
 

Övriga pris

Statsrådet Mauritz Hallbergs pris för främsta vetenskapliga verk utgivet på svenska i Finland 2017 tillföll fil. dr. Freja Rudels för avhandlingen I berättandets makt. Om tre romankroppar av Per Olov Enquist. Med analytiskt skarpsinne, klarhet i framställningen och teoretiskt djup undersöker Rudels P. O. Enquists romaner Nedstörtad ängelLivläkarens besök och Boken om Blanche och Marie ur ett posthumanistiskt och nymaterialistiskt perspektiv. Rudels frilägger skickligt den mycket komplexa relationen mellan roman och människa, som pristagaren också själv konstaterar att är en central fråga i Enquists författarskap.

Pro gradu-pris

Pro gradu-pris i etnologi om 1 000 euro tilldelades fil.mag. Marianne Robertsson.
Pro gradu-pris i litteraturvetenskap om 1 000 euro tilldelades fil.mag. Ylva Perera.
Pro gradu-pris i språkvetenskap om 1 000 euro tilldelades fil.mag. Ruut Korpinen.
 

SLS studentpris

SLS delade 2017 för andra gången ut ett studentpris för bästa prestation i studentprovet i ämnena modersmål, historia och samhällsvetenskap i svenskspråkiga skolor i Finland. Priset gick till tre studenter som utdimitterats läsåret 2016–2017:

Studentpriset i modersmålet om 1 000 euro tilldelades Emma Henelius från Kimitoöns gymnasium.

Studentpriset i samhällslära om 1 000 euro tilldelades Albert Ulenius från Ålands lyceum.

Studentpriset i historia om 1 000 euro tilldelades Lotta Storbacka från Vasa Övningsskola.

 

Beviljade stipendier och understöd


Utdelning inom historia ur Ingrid, Margit och Henrik Höijers donationsfond II, Ragnar, Ester, Rolf och Margareta Bergboms fond och Gösta Schybergsons minnesfond

Fil.dr Charlotte Cederbom 16 000 euro för postdoktoral forskning Rättskultur och lag i det medeltida svenska riket 1300–1450 inklusive materialkostnader.

Historiska föreningen 14 000 euro för utgivandet av Historisk Tidskrift för Finland, årgång 103, nr 1−4/2018.

Fil.mag. Christoffer Holm, 26 400 euro för doktorsavhandlingen Lokalsamhället i jakten på ny struktur.

Fil.mag. Hanna Kivikero 26 400 euro för doktorsavhandlingen Economy of Food. Tracing food production and consumption in Castles Kastelholm and Raseborg.

Fil.mag. Robert Louhimies 13 200 euro för doktorsavhandlingen Mellan Mercurius och Mars – den finländska rederinäringens fredskris 1914–1974.

Fil.mag. Lotta Nylund 8 000 euro för doktorsavhandlingen Romantikens visuella idévärld. Studier i Alexander Lauréus folklivsskildring inklusive bidrag för resekostnader.

Docent Aapo Roselius 15 600 euro för postdoktoral forskning Konflikt och samexistens − karelska flyktingar och svenskbygden.


Utdelning inom litteraturvetenskap ur Ragnar, Ester, Rolf och Margareta Bergboms fond, Selma, Ingrid och Lars Wasastjernas fond, Ingrid, Margit och Henrik Höijers donationsfond I och budgeterade medel

Arrangörskommittén för NorLit 2017  3 400 euro för konferensen Nordic Utopias and Dystopias i Åbo.

Fil.mag. Olga Engfelt 13 200 euro för doktorsavhandlingen Barndomens poetik. Oscar Parlands trilogi i den ryska litterära kontexten: en komparativ studie.

Fil.mag. Rebecka Fokin 22 000 euro för doktorsavhandlingen Röst, rum och roller. Flickan i samtida nordisk fantasy för ungdomar.

Fil.mag. Maïmouna Jagne-Soreau 2 000 euro för deltagande i konferenserna Society for the Advancement of Scandinavian Study i Minneapolis, USA och Rethinking Scandinavia i Lund.

Fil.mag. Judith Meurer-Bongardt 700 euro för deltagandet i NorLit-konferensen i Åbo, 8−10.6.2017.

Fil.mag. Maria Renman 26 400 euro för doktorsavhandlingen Modernistiska allmogelandskap. En studie i Joel Petterssons prosa.

Fil.mag. Katja Sandqvist 13 200 euro för doktorsavhandlingen Släktskapets makt. Arv, ärftlighet och endogami i Karin Smirnoffs dramatik.

Fil.mag. Pia Vuorio 26 400 euro för doktorsavhandling om gestaltningen av mödrar och fäder i ett urval svenska samtidsrealistiska ungdomsromaner utgivna mellan åren 1968 och 1980.


Utdelning inom kulturhistoria ur Ragnar, Ester, Rolf och Margareta Bergboms fond

Fil.mag. Frida Ehrnsten 13 200 euro för doktorsavhandlingen Det medeltida myntbruket i Finland.

Institutet för folklivsforskning vid Åbo Akademi 4 000 euro för utgivning av ett specialnummer av tidskriften Budkavlen.

Föreningen Granskaren r.f. 8 000 euro för utgivning av Finsk tidskrift.

Gardberg Center r.f. 10 800 euro för En stor aktör i ett litet samhälle: En biografi om John Gardberg.

Fil.dr Sonja Hagelstam 31 200 euro för forskning på doktorsnivå Välkomna hem! Om soldaternas hemkomst och övergången från krig till fred i tidningar och privata brev under hösten 1944.

Nordisk Museumsförbund Finland  4 000 euro för Var går gränsen? Utmaningar i nordisk museologi, en nordisk museologisk konferens i Helsingfors 30.8−1.9.2018.


Utdelning inom samhällsvetenskap ur Ragnar, Ester, Rolf och Margareta Bergboms fond, Ingrid, Margit och Henrik Höijers donationsfond I, Selma, Ingrid och Lars Wasastjernas fond och budgeterade medel

PeM Tuuli From 15 400 euro för doktorsavhandlingen One school for all? Constructing linguistic spaces in educational discourse and practice in Finland and in Sweden.

Pol.mag. Mikael Harjula 8 800 euro för en doktorsavhandling om språkkrav i finska och svenska för personal i tvåspråkiga kommuner 1950-2015.

Pol.mag. Katarina Perander-Norrgård 22 000 euro för doktorsavhandlingen Studera smart! Högskoleförberedande åtgärder för studerande i finlandssvenska gymnasier.

Pol.mag. Tobias Pötzsch 8 800 euro för doktorsavhandlingen An Anti-Oppressive Practice Perspective in Integration Educations: A comparative study of integration educations in Swedish-speaking Finland and Western Canada.

PhD Kaarina Reini 22 000 euro för forskning på doktorsnivå Differences in sick leave between Finnish- and Swedish-speaking Finns: a register-based study samt bidrag för resekostnader och material.

Pol.mag. Dan Sundblom 8 800 euro för doktorsavhandlingen Civilsamhället i förändring. En studie i föreningsväsendets utvecklingstendenser om föreningsnedläggningar.

Pol.mag. Sarah Åkerman 27 490 euro för doktorsavhandlingen Äldreomsorg i förändring − med fokus på närståendevård samt resebidrag.


Utdelning inom språkvetenskap (svenska språket) ur Ingrid, Margit och Henrik Höijers donationsfond II

Adolf Noreen-sällskapet för svensk språk- och stilforskning 10 000 euro för utgivandet av tidskriften Språk och stil

PeM Tuuli From 8 800 euro för doktorsavhandlingen One school for all? Constructing linguistic spaces in educational discourse and practice in Finland and in Sweden.

Föreningen för nordisk filologi rf  4 000 euro för symposium om svenskundervisning i Finland och 5 200 euro för utgivandet av tidskriften Folkmålsstudier (nr 55 och 56) under 2017.

Fil.mag. Henna Heinonen 350 euro för resebidrag för deltagande i konferensen AFinLA i Åbo.

Jyväskylä universitet, Institutionen för språk och kommunikationsstudier 2 200 euro för finansiering av internationell teckentolkning vid en temadag om integrering av invandrare på svenska i Närpes i augusti 2017. 

Fil.dr Sinikka Lahtinen 510 euro för deltagande i konferensen Nordand 13 i Vasa. 

Docent Marko Lamberg 38 400 euro för forskning på docentnivå Hur beskrevs urbana rum och lokaliteter på svenska i Finland under 1400–1600-talen?

Fil.mag. Olga Mezhevich 13 200 euro för doktorsavhandlingen Talspråksmarkörer i skönlitterära texter och deras översättning mellan ryska och svenska. 

Fil.mag. Mari Mäkilä 400 euro för deltagande i konferensen Nordand 13 i Vasa. 

Fil.mag. Heidi Poutanen 13 200 euro för doktorsavhandlingen Ekologiskt medveten konsument som produkt av språkliga praktiker i marknadsföringskommunikation.

Fil.dr Caroline Sandström 1 100 euro för deltagande i Konferensen om lexikografi i Norden i Reykjavik, Island. 

Fil.mag. Pauliina Sopanen 470 euro för deltagande i konferensen Nordand 13 i Vasa.

Fil.mag. Jenny Stenberg-Sirén 850 euro för deltagande i konferensen Svenskans beskrivning i Uppsala, Sverige.

Fil.mag. Linda Storås 13 200 euro för doktorsavhandlingen Det är där THE MAGIC HAPPENS. Språkväxling i unga finlandssvenskars bloggar.

Fil.dr Eveliina Tolvanen 1 000 euro för deltagande i en konferens om systemisk-funktionell lingvistik i Salamanca, Spanien.

Fil.mag. Veijo Vaakanainen 600 euro för deltagande i konferensen EUROSLA 27 i Reading, Storbritannien. 


Utdelning inom traditionsvetenskap (etnologi och folkloristik) ur Ragnar, Ester, Rolf och Margareta Bergboms fond, Selma, Ingrid och Lars Wasastjernas fond och SLS budgetmedel.

Fil.mag. Andreas Backa 8 800 euro för doktorsavhandlingen Självhushållning. Odling för husbehov förr och nu.

Fil.mag. Catarina Harjunen 26 400 euro för en doktorsavhandling om hur heteronormativitet konstrueras i finlandssvenska folksägner om naturväsen.

Fil.mag. Maria Johansson 19 800 euro för doktorsavhandlingen Att leva i ett permanent liminalt tillstånd – sjukdomsberättelser om diabetes typ 1.

Fil.dr Nika Potinkara 15 600 euro för forskning på doktorsnivå Finlandssvenskarna – en nationell minoritet i Sverige?

Fil.mag. Marianne Robertsson 8 800 euro för doktorsavhandlingen Cykling som politiskt ideal och vardaglig praktik: En etnologisk studie av urban cykelkultur.


Utdelning inom finlandssvenskt kulturarbete ur Birger Petterssons fond

Skärgårdsinstitutet vid Åbo Akademi 15 000 euro för tidskriften Skärgård 2018.


Utdelning inom kyrkohistoria ur Ingrid, Margit och Henrik Höijers donationsfond II

TD Jakob Dahlbacka 2 150 euro för resor och materialinsamling i samband med projektet Bildning i Bibelbältet.

TD Miia Kuha 15 600 euro för forskning på doktorsnivå Prästerna i Viborgs stift som aktörer i lokalsamhället 1620–1710.

Teol.mag. Sara Medberg 13 200 euro för doktorsavhandlingen ”En god upfostran och ett ädelt tänckesätt” – Flickors uppfostran enligt unga kvinnors uppförandemanualer i Sverige 1723−1787.


Utdelning inom ekonomi och statistik ur Bröderna Lars och Ernst Krogius forskningsfond

Ekon.mag. Niclas Meyer 26 400 euro för doktorsavhandlingen Stakeholder controversies, firm value, executive turnover, and director reputation.

Professor Jan Saarela 10 000 euro för dataanskaffning från Statistikcentralen och två konferensresor.


Utdelning inom teknologi och miljövård Ingrid, Margit och Henrik Höijers donationsfond II

Fil.mag. Matilda Kråkström 28 400 euro för doktorsavhandlingen Transformation av läkemedel genom katalytisk ozonering inklusive materialkostnader.

M.Sc. Saeid Soudabeh 26 400 euro för doktorsavhandlingen Ny metod för avlägsning av läkemedelsrester ifrån avloppsvatten med hjälp av ozon och katalysatorer.

Finlands skräntärnearbetsgrupp 19 950 euro för forskning docentnivå Hur regleras överlevnaden hos skärgårdsfåglar?

Natur och miljö rf 20 000 euro för Solsvarkampanjen år 2018, sprida information om miljöanpassade sätt att producera el och värma hus i Svenskfinland.


Utdelning inom teologi ur Ingrid, Margit och Henrik Höijers donationsfond II

Teol.mag. Mia Anderssén-Löf  750 euro för språklig revidering av en färdigställd doktorsavhandling samt för resor i anslutning till det.

Fil.dr Carina Nynäs 31 200 euro för postdoktoral forskning "Det oavslutades gud": gudsbilder i finlandssvensk poesi från modernism till senmodernism.

Fil.mag. och teol.mag. Elina Takala 26 400 euro för doktorsavhandlingen "Your weariness and ugliness as beautiful as light" Marilynne Robinson and the language of faith.


Utdelning inom svenska språkets fortbestånd i Finland ur Bo Backströms fond

Estrad Evenemang 18 500 euro för turnéhelheten På två språk – Kahdella kielellä

Hanaholmen - kulturcentrum för Sverige och Finland/ Svenska nu 6 000 euro för att producera ett språkberikande läromaterial till finskspråkiga lågstadier.

Juridiska Föreningen i Finland r.f  12 000 euro för översättning av Olli Norros Velvoiteoikeus till svenska.

Kansalliskielet-Nationalspråken ry rf  3 000 euro för att organisera seminariet Två-/flerspråkighet som framgångsfaktor.

Nykterhetsförbundet Hälsa och Trafik  2 500 euro för utgivningen av Barntidningen Eos.

Svenska Finlands folkting 25 000 euro för Folktingets medverkan på SuomiAreena sommaren 2018.

Svenska språket vid Svenska Handelshögskolan  32 500 euro för digitalt undervisningsmaterial i affärskommunikation.


Utdelning inom tryckningsbidrag ur Ingrid, Margit och Henrik Höijers donationsfond I och Christian och Constance Westermarcks fond

Fil.dr Lotta Fernstål 4 000 euro för publicering av Gananders handskrift från 1780 Undersökning om De så kallade TATTARE eller Zigeuner.

Kvinnliga Akademiker r.f. för festskriften 2 000 euro för Akademisk kvinnokraft i 90 år.

Postbackens Garantiförening - Postimäen kannatusyhdistys r.f 3 100 euro för historiken Över 50 år av föreningsverksamhet på Postbacken.

Dramainstruktör Sandra Sundvik 3 100 euro för bilderboken Ditt och Datt och det borttappade leendet.


Utdelning inom bildkonst ur Fonden för Finlands svenska bildkonstnärer och tonsättare

Bildkonstnär Mattias Löfqvist 7 000 euro för bildkonstnärligt arbete och utställning.

Bildkonstnär Sandra Nyberg  3 000 euro för konstnärligt arbete och materialkostnader i samband med framställning av ny helhet av verk.


Utdelning inom musik och musikvetenskaper ur Fredrik Pacius minnesfond​

Erkki Melartinsällskapet r.f. 2500 euro för en skiva med Melartins sånger.

Fil.lic. Seija Lappalainen 24 000 euro för doktorsavhandlingen Fredrik Pacius – kriittinen elämäkerta.

Stud. Daniel Schultz 15 000 euro för att finansiering av anskaffning av instrument.

Arbetsgrupp Heikkilä – Lindeberg 10 000 euro för ett dramatiserat konsertuppförande ”Och sången for över vågen" - Fredrik Pacius liv, musik och kvinnliga rollfigurer.

Duo Silén Malmgren 8 000 euro för inspelning av en CD med musik för violin och piano av finska tonsättare från 1800-talet.

Musiker Sam Fröjdö 2 500 euro för tonsättning av ny musik baserad på texter av finlandssvenska författare.

Kulturföreningen Katarina r.f. 10 000 euro för genomförandet av operaprojektet Figaro 1917 i Mariehamn.

Körprojektet DA pang CAPO 2018  4 000 euro för Körfesten DApangCAPO i Mariehamn 4−6.5.2018.

Sibelius-Akademin 10 820 euro för videoinspelning av en av de skolkonserter som SLS finansierat.

Stiftelsen Musikhuset i Helsingfors 500 000 euro för anskaffning av orgel till Musikhuset i Helsingfors.

Västersundom skolkör / Topelius-projektet  1 500 euro för att arrangera sånger som är baserade på Zacharias Topelius texter.

D.Mus. Sakari Ylivuori 3 000 euro för en bok som analyserar 2000-talets debatt om Pacius Vårt land som Finlands nationalsång.


Resestipendium för studier i Norden ur Professor Carl-Eric Thors stipendiefond

Fil.stud. Sofia Hägglund 400 euro för vistelse i Sverige under insamlandet av material för pro gradu-avhandling. 
Hum.kand. Anni Posio 1 000 euro  för vistelse vid Stockholms universitet under skrivandet av pro gradu-avhandling. 
Fil.mag. Daniela Silén 340 euro för deltagande i ett seminarium om Anna Maria Lenngren i Stockholm. 
Fil.mag. Satu Siltaloppi 300 euro för deltagande i workshopen Connecting discourse in speech and gesture i Lund. 


Resestipendium för medicinestuderande och -kandidater ur Carl-Johan von Troils minnesfond

Med.lic. Sofia Eriksson 700 euro för kliniskt utbyte vid sjukhuset i Santiago de Compostela, Spanien.
Med.kand. Alexandra Lehtonen 800 euro för praktik vid Kaohsiung Medical University i Kaohsiung, Taiwan.
Med.kand. Roberta Sandström 1 200 euro för utbytesstudier i Australien.
Med.kand. Sofia Takolander 1 200 euro för praktik vid sjukhuset i Salzburg, Österrike.


Hjördis och Arvid Standertskjölds minnesfond

fil.dr Anna Möller-Sibelius 15 800 euro för verket Litteraturhistorieskrivning om en minoritets litteratur och Gardberg Center r.f. 8 000 euro för en biografi över hembygdsforskaren, läraren och politikern John Gardberg (1899–1974).  


Stipendier för studerande ur Holger Frykenstedts stipendiefond 

Hum.kand. Leena Aunio 2 000 euro, litteraturvetenskap, teol.kand. Hanna Fagerudd, 2 000 euro, kyrkohistoria, hum.kand. Valter Holmström 2 000 euro, historia och hum.kand. Mia Teppo 2 000 euro, konsthistoria.


Delegationen för stiftelser och fonders innovationstävling Sekelskaparna

Gutsy go 150 000 euro för en evenemangsvecka som bidrar till en trivsammare hemort eller bättre gemenskap. Vem som helst får förverkliga sina favoritidéer på sin egen hemort. Idéerna förverkligas, filmas och delas på sociala medier.

Someturva 50 000 euro för en digital juristtjänst som löser problem med nätmobbning.


Postdoktoral befattning i historia

Fil.dr Mats Wickström, Åbo Akademi 140 000 euro för forskningsprojektet Bevara Svenskfinland svenskt? Minoritetsnationella erfarenhetsrum, förväntningshorisonter och överlevnadsstrategier i 1960-talets Nyland.


Stiftelsernas postdok-pool

Ph.D. Miikka Silfverberg 40 000 euro för postdokforskning Natural Language Processing for Morphologically Complex Languages vid University of Colorado Boulder i USA.

Fil.dr Nika Potinkara 37 000 euro för postdoktoral forskning Ruotsin suomlaistaustaisen väestön etnisyys ja oikeudet kamppailujen kohteena vid Uppsala universitet.


Övriga understöd ur Ingrid, Margit och Henrik Höijers donationsfond II

Pressarkivföreningen r.f. 39 600 euro för verksamheten 2018.