Utdelade pris och beviljade stipendier 2016

Pris utdelade 5.2.2016
 

Karl Emil Tollanders pris

Karl Emil Tollanders pris om 40 000 euro och den Tollanderska medaljen tillföll dramatikern och regissören Bengt Ahlfors för boken Medan jag ännu minns. Sju brev till mina barnbarn. I över ett halvsekel har teatermannen och författaren Ahlfors verkat inom flertalet nutidsgenrer. Han kallar komedin sitt modersmål men som en av Finlands internationellt mest spelade dramatiker är han lika otvungen på andras idiom. Hugo Bergroths högsvenska har han dels satiriserat som skillnadska, dels vårdat som tempeltjänare. Hans forte är blandade känslor, väl blandade: de spelar på publiken som på en orgel. Och känslan för tajming är god: hans tidsinställda text har ofta visat sig hållbar långt efter datum.

Övriga pris utdelade 5.2.2016

Ett pris om 20 000 euro ur Bokhandlaren Bo Carleskogs minnesfond tillföll författaren Martin Enckell för boken för den avgrund som är vår moder. Poeten vandrar genom världen, ser Prag och Sankt Petersburg, Mumbais slum och Delhis dimma. Det till fulländning bemästrade språket bär på ett avgrundsdjup parallellt med en skälvande känslighet; gud har övergett oss, men fåglarna flyger in gryningen. Kanske finns det eftersökta till slut i minnets skrymslen: gråhägern, ådorna, sälkuten, fadern.

Ett pris om 10 000 euro var ur Irma Carrells testamentsfond tillföll författaren Milena Parland och illustratören Alexander Reichstein för boken När månen skrattade och andra sagor berättade i vårt land. Boken är en lovsång till berättarglädjen och livets mångfald. Den öser ur världens skimrande sagokällor med ett nyfiket och temperamentsfullt humör. Den sturske Joukahainen ryms inom samma pärmar som de finlemmade indiska gudinnorna, och illustrationerna som skickligt utnyttjar textilier har motsvarande spännvidd. Finsk trasmatta ligger
naturligt intill österländskt sidentyg.

Ett pris om 18 000 euro ur Ingrid, Margit och Henrik Höijers donationsfond II tillföll professor Ann-Marie Ivars för verket Dialekter och småstadsspråk. Genom en detaljerad framställning tecknar Ivars en heltäckande och mångfasetterad bild av talspråkets variation inom det svenska språkområdet i Finland. Den klara och välskrivna studien berikas av dialektgeografiska kartor och autentiska språkprov. Boken är en njutbar upplevelse för den språkintresserade läsaren.

Ett pris på 18 000 euro ur Ragnar, Ester, Rolf och Margareta Bergboms fond tillföll docent Panu Pulma för nydanande socialhistorisk forskning. Under sin långa forskarbana har Pulma förmedlat mångsidig historisk kunskap framför allt om den svenska tiden och flera marginaliserade grupper i samhället. Med boken De finska romernas historia från svenska tiden till 2000-talet (2015, Suomen romanien historia 2012) ger Pulma och hans mångvetenskapliga forskargrupp en unik skildring av romernas predikament. I sitt arbete har Pulma ofta sammanlänkat olika forskningsmiljöer i Finland och Norden.

Ett pris om 9 000 euro var ur Ragnar, Ester, Rolf och Margareta Bergboms fond tillföll dramatikerna Paul Olin och Harriet Abrahamsson för Hamlet sade det vackrare. Pjäsen är skriven efter samtal och dramaövningar med omhändertagna ungdomar på ett skolhem. Handlingen är placerad i en cirkusmiljö där allt är möjligt och magiskt, där man kan byta roller och pröva sig fram. Scenerna och dialogen går rakt på sak och ungdomarna blir subjekt som kan påverka sin situation och göra egna val. Också Hamlet kom från en trasig familj, men sade det vackrare…

Ett pris om 9 000 euro var ur Eklund-Modeenska fonden med tillhörande medalj tillföll politices magister Mikael Sjövall och filosofie kandidat Patrik Rastenberger för boken På strövtåg i Aiboland. En reportagebok om svenskbygderna i Estland. Läsaren tas på en resa i ord och bild genom dagens Svenskestland och dess historia präglad av flykt, förtryck och språkförlust men även av överlevnad. Många estlandssvenska röster får komma till tals i denna personliga och initierade betraktelse över språk, identitet och platsens betydelse.

Ett pris om 14 000 euro ur Astrid och Bertel Appelbergs fond tillföll författaren Sabine Forsblom för boken Maskrosgudens barn. Med burlesk berättarglädje och suverän stilsäkerhet frammanas ett färgsprakande karaktärsgalleri, vars öden beskrivs med lika delar brutalitet och kärlek. Bakom den slagfärdiga humorn döljer sig både sorg och ett rättvisepatos, och lapptäcket av skrönor växer till en detaljrik fresk som berättar om en förbisedd del av vår närhistoria.

Ett pris om 10 000 euro ur Marcus Collins minnesfond tillföll konstnären Robert Back. Genom en konsekvent fokusering på neutralt och realistiskt återgivande har Back skapat ett egenartat uttryckssätt. Han återger konceptuellt genomförda urval av föremål, fordon och figurer i olja med pastos och kraftfull teknik. Det oaffekterade i hans gestaltningar laddas av orubblig exakthet, som på ett paradoxalt sätt gör hans bilder till känslomässiga spelfält.

Ett pris om 10 000 euro ur Femtioårsfonden tillföll redaktör Caterina Stenius för verket Här går det under! En berättelse om Lilla Teatern 1940–2015. Boken beskriver Lilla Teaterns 75-åriga historia genom dess människor – teaterchefer, skådespelare och pjäsförfattare – som träder fram genom böcker, intervjuer och tidningsartiklar. Stenius har skrivit ett stycke historia, om en teater, om Helsingfors och om vår samtid, skildrad med ett sug som gör att man läser den som en spänningsroman.

Ett pris om 10 000 euro ur Ingrid, Margit och Henrik Höijers donationsfond I tillföll filosofie doktor Tatjana Brandt för avhandlingen Livet mellan raderna. Revolt, tomrum och språkbrist i Agneta Enckells och Ann Jäderlunds tidiga poesi. Läsningarna av språkets, jagets och identitetens problematik i två av den svenskspråkiga samtidslyrikens viktigaste författarskap är lika djärva som stringenta och nyanserade. Brandt för läsaren med sig till skenbara icke-platser, luckor och tomrum, som visar sig vara centrala och som rymmer både motstånd och förhoppning om förvandling.

Ett pris om 10 000 euro ur Ingrid, Margit och Henrik Höijers donationsfond I tillföll filosofie doktor Sofia Gustafsson för avhandlingen Leverantörer och profitörer. Olika geografiska områdens och sociala gruppers handel med fästningsbygget Sveaborg under den första byggnadsperioden 1748–1756. Med sin analys öppnar Gustafsson för nya frågeställningar kring den ekonomiska verksamheten i det tidigmoderna samhället. Infallsvinkeln belyser på ett fräscht sätt rådande forskningsresultat kring samtidens politiska kultur och förhållandet mellan undersåtar och centralmakt. De detaljerade uppgifterna om fästningsbyggets initialskede reviderar tidigare uppfattningar om projektets betydelse för Helsingfors omland.

Ett pris om 10 000 euro ur Ingrid, Margit och Henrik Höijers donationsfond I tillföll läraren Sture Gustafsson för verket Fartyg och seglation i Brändö. Tiden före 1900 och till 2008. Som resultat av mer än 30 års forskning beskriver Gustafsson den sjöfart som haft sin bas på Brändö. Den detaljrika inventeringen belyser en viktig del av den åländska sjöfartshistorien, och ger dessutom en bild av de sociala sammanhang där fraktfarten utgjorde den viktigaste försörjningslänken.

Ett pris om 10 000 euro ur Paul Werner Lybecks testamentsfond tillföll författaren Marianne Backlén för boken Jag gungar i högsta grenen. Detta är en släktkrönika som tar läsaren över det långa 1900-talet och halva Europa, men som ändå aldrig förlorar fästet i Helsingfors. Skickligt fogas en kulturellt dynamisk mångfald av släktingar, epoker och miljöer samman i kapitel som liknar innehållsdigra romanfragment med lika många perspektiv som individerna de skildrar. Helheten imponerar.

Ett pris om 10 000 euro ur Paul Werner Lybecks testamentsfond tillföll författaren Christian Brandt för boken Acapulco. Det är en mycket stilsäker roman som rör sig längs drömartat vindlande vägar och har en berättare som trots sin talförhet lämnar mycket osagt. Författaren bearbetar skickligt romanelement hämtade från skilda tider och traditioner som han ger ett nytt sammanhang, mycket suggestivt i sin sparsmakade gåtfullhet.

Ett pris om 10 000 euro ur Harald och Jenny Neovius fond tillföll författaren Henrik Jansson för den prosalyriska samlingen Där jag står i det strömmande. Finstämt realistiskt skildras här en medelålders mans insikt att det är i vardagens nu som människan har sin boning. Begynnande fysisk skröplighet skärper tacksamheten över den älskades närvaro, men även smärtan över alla lottlösa, som den borttynande modern eller våldförda tonåringar. Jansson är med sitt självbiografiskt litterära projekt ute i ett viktigt ärende.

Granberg-Sumeliuska priset om 8 000 euro tillföll författaren Carina Karlsson för boken Mirakelvattnet. Författaren rör sig precist och hemvant i åländsk bondemiljö under slutet av 1800-talet, med sinne för det konkreta och handfasta samtidigt som naturens element är genomgående närvarande. Romanen väjer inte för att blotta smärta och mindre smickrande egenskaper hos sin huvudperson, och författaren lyckas med att göra förflutenheten levande.

Ett pris om 5 000 euro ur Spåreska fonden tillföll filosofie kandidat Jan Andersson för boken Märket. Havsfyr och gränsland. Med stor sakkunskap levandegör författaren den växlingsrika historien om fyren på Märket. De stora historiska sammanhangen är högst närvarande i framställningen, men den största förtjänsten tillkommer den inträngande lokalhistoriska skildringen av det mödosamma vardagsliv som levdes av bland andra fyrvaktare, lotsar och fiskare.

 

Övriga pris

Statsrådet Mauritz Hallbergs pris för främsta vetenskapliga verk utgivet på svenska i Finland 2016 tillföll två forskare som i sina undersökningar bägge tar upp det nationella trauma som kriget 1918 skapade, men deras utgångspunkt är diametralt olika, den medvetna bruksarbetarens respektive den borgerligt förankrade författarens.

Filosofie doktor Matias Kaihovirta belönas för doktorsavhandlingen Oroliga inför framtiden. En studie av folkligt politiskt agerande bland bruksarbetarna i Billnäs ca 1900–1920 (Åbo Akademi/Sällskapet för forskning i arbetarhistoria och arbetartradition 2015) och filosofie doktor Anna Sibelius-Möller belönas för verket Roll, retorik och modernitet i Bertel Gripenbergs lyrik (SLS 2015). Pristagarna får 12 000 euro var.

Tillsammans utgör de prisbelönta verken en påminnelse om ett inbördeskrigs långa skuggor in i framtiden och om hur det svenska i Finland inte kan fångas i en enkel formel.

Pro gradu pris

Pro gradu-pris i folkloristik om 1 000 euro tilldelades fil.mag. Annica Reini.

Pro gradu-pris i litteraturvetenskap om 1 000 euro tilldelades fil.mag. Sebastian Köhler.

Pro gradu-pris i språkvetenskap om 1 000 euro tilldelades fil.mag. Mari Mäkilä.

SLS studentpris

SLS delade 2016 för första gången ut ett studentpris för bästa prestation i studentprovet i ämnena modersmål, historia och samhällsvetenskap i svenskspråkiga skolor i Finland. Priset gick till fyra studenter som utdimitterats läsåret 2015–2016:

Studentpriset i modersmålet om 1 000 euro tilldelades Joakim Kattelus från Gymnasiet Lärkan, Helsingfors.

Studentpriset i samhällslära om 1 000 euro tilldelades Johannes Nummikoski från Gymnasiet Grankulla samskola.

Studentpriset i historia om 1 000 euro var tilldelades Oskar Kallio från Ekenäs gymnasium och Sean Rehn från Katedralskolan i Åbo.

 

BEVILJADE STIPENDIER OCH UNDERSTÖD

Utdelning historia ur Ragnar, Ester, Rolf och Margareta Bergboms fond, Ingrid, Margit och Henrik Höijers donationsfond II och Gösta Schybergsons fond

Fil.mag. Topi Artukka 26 400 euro för vetenskaplig avhandling Societet, kön och sociala relationer i Åbo under 1810-talet.

Fil.mag. Sara Cederberg 26 400 euro för vetenskaplig avhandling En idéhistorisk studie av upplysningskritiken i den svenska och finlandsvenska kulturdebatten 1965-1980.

Fil.mag. Frida Ehrnsten 26 400 euro för vetenskaplig avhandling Det medeltida myntbruket i Finland.

Fil.mag. Cecilia Hortlund 2 200 euro för insamling av arkivmaterial i Österbotten och Helsingfors i samband med en doktorsavhandling.

Historiska föreningen rf 16 000 euro för utgivandet av Historisk Tidskrift för Finland, årgång 102, 1-4/2017.

Ekon.dr Agneta Karlsson 25 100 euro för historik Åländska kvinnor i färjerederiernas tjänst om kvinnorna i serviceyrkena ombord, 1959-1980 samt resebidrag.

Fil.mag. Emil Kaukonen 26 400 euro för vetenskaplig avhandling Sverige och Marocko 1763-1845: svenska aktörer i transnationella nätverk.

Fil.dr Kasper Kepsu 31 200 euro för forskning på doktorsnivå Det bortglömda samhället – Staden Nyen och dess borgare 1684–1741.

Fil.dr Hanna Lindberg 33 400 euro för forskning på doktorsnivå Mellan sinneshandikapp och dövmedvetenhet samt resebidrag.

Fil.mag. Robert Louhimies 26 400 euro för vetenskaplig avhandling Mellan Mercurius och Mars – den finländska rederinäringens fredskris 1914–1974.

Fil.dr Viveca Rabb 31 200 euro för forskning på doktorsnivå Skrivare och språkbruk i Nådendalsdiplomen. Spår av individer och dialekter i det medeltida Finland.

Fil.dr Mats Wickström 15 600 euro för forskning på doktorsnivå Den finlandssvenska folkdemokratin: svenskhet och socialism inom Demokratiska förbundet för Finlands folk 1944-1990.

 

Utdelning kulturhistoria ur Ragnar, Ester, Rolf och Margareta Bergboms fond

Den åländska keramikgruppen 6 000 euro för forskning på doktorsnivå Kontakter och utbyte mellan Åland, Finland och Sverige under neolitikum.

Dipl.ing. Emelie Enckell 1 000 euro för biografi om Dagmar Enckell, född Thesleff, "Generalens dotter".

Fil.mag. Catarina Harjunen 13 200 euro för vetenskaplig avhandling En kulturhistorisk undersökning om hur kvinnlig sexualitet görs i finlandssvenska sägner om erotiska folktroväsen.

Fil.mag. Hanna Kivikero 8 800 euro för vetenskaplig avhandling Food culture and social structures in association with food in Bailiffs castles.

Fil.dr Heidi Kurvinen 15 600 euro för forskning på doktorsnivå Diskussionen om feminismen i finlandssvenska medier från 1960-talet till nutid.

Institutet för folklivsforskning vid Åbo Akademi 4 000 euro för utgivning av Budkavlen–tidskrift för etnologi och folkloristik årgång 96, 2017.

Fil.mag. Julia von Boguslawski 26 400 euro för vetenskaplig avhandling Emerging Worldviews Reshaping the Religious field: Freethought, Theosophy and Anthroposophy in Finland 1905–1933.

 

Utdelning litteraturvetenskap ur Ragnar, Ester, Rolf och Margareta Bergboms fond och Ingrid, Margit och Henrik Höijers donationsfond I

Arrangörskommittén för konferensen Nordic Literatures 7 800 euro för konferensen Nordic literatures (NorLit) 2017: "Nordic Utopias and Dystopias".

Fil.lic. Olga Engfelt 11 000 euro för vetenskaplig avhandling Barndomens poetik. En komparativ studie av Oscar Parlands trilogi i den ryska litterära kontexten.

Fil.mag. Rebecka Fokin 26 400 euro för vetenskaplig avhandling Röst, rum och roller. Flickan berättad i samtida nordisk fantasy för ungdomar.

Föreningen Granskaren rf. 5 600 euro för bidrag för fortsatt utgivning av Finsk Tidskrift samt jubileumseminarium i Åbo.

Fil.mag. Maïmouna Jagne-Soreau 8 800 euro för vetenskaplig avhandling Postinvandringslitteratur i Norden. Om satir och mellanförskap i ett postnationellt perspektiv.

Fil.mag. Katja Sandqvist 13 200 euro för vetenskaplig avhandling Släktskapets makt. Arv, ärftlighet och endogami i Karin Smirnoffs dramatik.

Fil.dr Julia Tidigs 31 200 euro för forskning på doktorsnivå Samtidslitterära accenter. Brytning som litterärt fenomen, tema och konstnärligt redskap i svenskspråkig skönlitteratur 1995–2015.

 

Utdelning samhällsvetenskap ur Ragnar, Ester, Rolf och Margareta Bergboms fond och Ingrid, Margit och Henrik Höijers donationsfond I

Pol.mag. Camilla Härtull 26 400 euro för vetenskaplig avhandling Inkomstfattigdom i Finland ur språkgruppsperspekiv.

M.Sc. Magdalena Kosova 26 400 euro för vetenskaplig avhandling The role of Finnish-Swedish third sector organizations in the process of immigrant integration.

PhD Tommi Kotonen 31 200 euro för forskning på doktorsnivå The Swedish-speaking Finns within the extreme right movements in Finland during the Cold War.

PhD Kaarina Reini 20 800 euro för forskning på doktorsnivå Psychological well-being of unemployed:  comparison between Swedish and Finnish speaking Finns.

M.Sc. Ana Vrbnik 15 400 euro för vetenskaplig avhandling Skillnader och likheter i nativitet mellan svensk- och finskspråkiga i Finland.

 

Utdelning språkvetenskap (svenska språket) ur Ingrid, Margit och Henrik Höijers donationsfond II och SLS budgetmedel

Adolf Noreen-sällskapet för svensk språk- och stilforskning 8 000 euro för tidskriften Språk och stil.

Arrangörsgruppen för OFTI 34 3 400 euro för att arrangera konferensen OFTI 34 (Områdesgruppen för forskning i tal och interaktion).

Föreningen för nordisk filologi rf. 4 000 euro för tidskriften Folkmålsstudier (nr 54 och 55) under 2016.

Fil.mag. Susanna Hakulinen 26 400 euro för vetenskaplig avhandling Finska, svenska & franska studerandes kommunikativa beteende: svenska & finska som främmande språk.

Helsingfors universitet/Nordica 5 000 euro för anordnandet av konferensen Svenskan i Finland 17, 18–19.5.2017.

Fil.dr Sofie Henrichson 1 200 euro för resebidrag till en workshop om flerspråkighet och pluricentricitet i Melbourne.

Hugo Bergroth-sällskapet rf 2 000 euro för Språkvårdsdag den 19 maj 2016 med temat vetenskapens språk.

Fil.mag. Linda Huldén 26 400 euro för vetenskaplig avhandling Textförändringar i frågelistsvar från 1960-talet till 2000-talet.

Fil.dr Mikko Kauko 400 euro för resebidrag för konferensen Svenska språkets historia i Vasa.

professor Sinikka Lahtinen 350 euro för resebidrag för konferensen Svenskans beskrivning 35 i Göteborg.

Fil.dr Therese Leinonen 650 euro för resebidrag för konferensen Experimental Approaches to Perception and Production of Language Variation i Wien.

Fil.mag. Olga Mezhevich 26 400 euro för vetenskaplig avhandling Att översätta tal till skrift? Talspråksmarkörer i skönlitterära texter och deras översättning mellan ryska och svenska.

Fil.mag. Mari Mäkilä 26 400 euro för vetenskaplig avhandling Produktion och användning av syntaktiskt komplexa strukturer i muntlig och skriftlig L2 svenska och L2 engelska.

Fil.dr Lieselott Nordman 700 euro för resebidrag för deltagande i vetenskapliga konferenser år 2016.

Fil.mag. Veijo Vaakanainen 600 euro resebidrag för konferensen Svenskans beskrivning 35 i Göteborg.

 

Utdelning traditionsvetenskap (etnologi och folkloristik) ur Ingrid, Margit och Henrik Höijers donationsfond I och SLS budgetmedel

Fil.dr Blanka Henriksson 15 600 euro för forskning på doktorsnivå ”Go West! Life is Better There” – unga finlandssvenskar i Sverige berättar om sin emigration.

Fil.mag. Maria Johansson 8 800 euro för vetenskaplig avhandling Att leva i ett permanent liminalt tillstånd – sjukdomsberättelser om diabetes typ 1.

Fil.mag. Jakob Löfgren 8 800 euro för vetenskaplig avhandling ”It was the night before Hogswatch” – appliceringen av folkloristiska teorier på ett fandom-material.

Fil.mag. Marianne Robertsson 13 200 euro för vetenskaplig avhandling Cykling som politiskt ideal och vardaglig praktik: En etnologisk studie av urban cykelkultur.

 

Utdelning kyrkohistoria ur Ingrid, Margit och Henrik Höijers donationsfond II

Fil.mag. Joonas Tammela 26 400 euro för vetenskaplig avhandling Paikallispapisto kansan yhteiskunnallisen ajattelun muokkaajana Ruotsissa ja Suomessa noin 1770–1820.

 

Utdelning teologi ur Ingrid, Margit och Henrik Höijers donationsfond II

TD Heidi Hirvonen 31 200 euro för forskning på doktorsnivå The challenge of scriptures: Scriptural Reasoning in the Encounter of the Abrahamic Faiths.

TD Heidi Jokinen 31 200 euro för forskning på doktorsnivå Restorativ rättvisa - ett feministiskt perspektiv.

Docent André Swanström 38 400 euro för forskning på docent-/professorsnivå Religion och fascism i de finländska SS-männens världsåskådning.

 

Utdelning ekonomi och statistik ur Bröderna Lars och Ernst Krogius forskningsfond

M.A. Mats Ekman 22 000 euro för vetenskaplig avhandling Essays on Social Economics.

Pol.mag. Tuomas Nurminen 3 000 euro för laboratorieexperiment i beteendeekonomi.

M.A. Mats Ekman 26 400 euro för vetenskaplig avhandling Essays on Social Economics.

Pol.mag. Tuomas Nurminen 8 800 euro för vetenskaplig avhandling Essays on Behavioral and Experimental Economics.

 

Utdelning finlandssvenskt kulturarbete ur Birger Pettersons fond

Centret för livslångt lärande vid ÅA/Skärgårdsinstitutet 10 000 euro för utgivning av tidskriften Skärgård under år 2017.

 

Utdelning miljövård och teknologi ur Ingrid, Margit och Henrik Höijers donationsfond II

Fil.mag. Staffan Dahlström 26 400 euro för vetenskaplig avhandling Lösningsprocesserbara organiska p-i-n solceller för produktion i stor skala.

Finlands skräntärnearbetsgrupp 17 940 euro för forskning på docent-/professorsnivå Varför misslyckas våra skärgårdsfåglar med sin reproduktion? Insikter från studium av skräntärnor.

Natur och miljö rf 20 000 euro för materialkostnader till att sprida kunskap och praktiska erfarenheter om hur förnyelsebara energikällor kan utnyttjas.

M.Sc. Soudabeh Saeid 26 400 euro för vetenskaplig avhandling Ny metod för avlägsning av läkemedelsrester ifrån avloppsvatten med hjälp av ozon och katalysatorer.

 

Utdelning svenskans fortbestånd i Finland ur Bo Backströms fond

Fil.mag. Henriikka Autio 13 000 euro för tryckningsbidrag för läromedel i A1-A2 svenska.

Flerspråkig skola – flerspråkig inlärningsmiljö 24 000 euro för ett utbildningsprojekt i två samlokaliserade gymnasier i västra Finland.

Flex-In arbetsgrupp 15 000 euro för digitalt material om Svenskfinland till nätbaserade kurser i svenska.

Sammanslutningen Svenska Klubben i Helsingfors rf och Muntra musikanter MM. r.f. 30 000 euro för takrenovering av Svenska Klubbens och Muntra Musikanters klubbhus.

Svenska Finlands folkting 8 000 euro för Folktingets medverkan på SuomiAreena sommaren 2017.

 

Utdelning tryckningsbidrag ur Christian och Constance Westermarcks fond och Ingrid, Margit och Henrik Höijers donationsfond I

Hellas förlag ABOY 5 900 euro för den andra barnboken om Lilla Musen; Lilla Musen firar jul.

Docent Ben Hellman 3 500 euro för boken Hemma hos Tolstoj: Nordiska möten i liv och dikt.

Docent Anders Johansson 9 00 euro för antologin Södergrans subjekt: Om jaget i Edith Södergrans poesi.

KultAd rf 4 100 euro för projektet Tjolahåpp! För att bredda kontaktytan och främja samförståndet mellan svenska och finska språkgrupperna genom musikpedagogik för småbarnsfamiljer.

Migrationsinstitutet/Centret för Svenskfinland 5 000 euro för redigering och tryckning av historik Tidningen Norden 1896-2014 - Finlandssvensk pressröst i USA i 118 år.

Redaktionen för festskrift 2 000 euro.
 

Hjördis och Arvid Standertskjölds minnesfond

Fil.dr Fredrik Hertzberg 15 600 euro för vetenskaplig biografi över författaren Gunnar Björling.

Pellinge hembygdsförening 4 000 euro för utgivandet av Pellinge-matrikel.

 

Resestipendium för studier i Norden ur Professor Carl-Eric Thors stipendiefond

studerande Karla Lehtiluoto 2 600 euro för utbytesstudier i Stockholm.

Fil.mag. Jenny Stenberg-Sirén 400 euro för konferensen ASLA: Språk och norm i Uppsala.

 

Resestipendium för medicinestuderande och -kandidater ur Carl-Johan von Troils minnesfond

medicine kandidat Laura Olkkonen 1 000 euro för utbytesstudier i Köln.

Med.stud. Emma Vataja 1 450 euro för utlandspraktik på Sri Lanka.

 

Fredrik Pacius minnesfond

Arbetsgruppen Fredrik Pacius editionsgrupp 10 000 euro för arbetet med den kritiska editionen av Kung Carls jagt.

Festival Nordischer Klang, Greifswald, Tyskland 2 225 euro för tyskt uruppförande av Pacius violinkonsert på festivalen 2017.

Sibelius-Akademin  137 235 euro för att arrangera skolkonserter för svenskspråkiga skolelever i Helsingfors och i Vasa 2017.

 

Fonden för Finlands svenska bildkonstnärer och tonsättare

Kompositören Harri Wessman 1 500 euro för tonsättningar av Topelius dikter för sopran och violin.

M.A. Marjo Levlin 3 500 euro för materialkostnader för Dividual-Individual, en femkanals videoinstallation i Kuntsi museum för modern konst 2017.

Bildkonstnär Janika Norrgård Löfqvist 3 000 euro för fortsatt arbete med pågående måleriprojekt och färdigställandet av 4 nya målningar.

M.A. Emma Rönnholm 3 500 euro för materialkostnader för skulpturer för separatutställning.

 

Stiftelsernas postdok-pool

Pol.dr Sarah Lehtinen 36 000 euro för forskning vid Örebro universitet i Sverige.

Ekon.dr Dennis Sundvik 37 000 euro för forskning vid Pennsylvania State University i USA.

 

Övriga understöd ur Ingrid, Margit och Henrik Höijers donationsfond II och Stiftarnas fond

Hanaholmen – kulturcentrum för Sverige och Finland 50 000 euro för konstverket Två länder en framtid, vid Skillnaden i Helsingfors som erinrar om gemenskapen mellan Finland och Sverige.

Hugo Bergroth-sällskapet 7 000 euro för minnesaftonen Vi minns Lars Huldén 21.1.2017 på Svenska Teatern.

Pressarkivföreningen r.f. 39 600 euro för verksamheten 2017.