Utdelade pris och beviljade stipendier 2015

 

Pris utdelade 5.2.2015

Karl Emil Tollanders pris

Karl Emil Tollanders pris om 40 000 euro och den Tollanderska medaljen tillföll författaren Birgitta Boucht. Memoarboken Förklädd och naken. Självporträtt. Själsfränder. Skrift är skriven av en viktig påverkare inom den finlandssvenska litteraturen. Birgitta Bouchts debut tillsammans med Carita Nyström Denna värld är vår! Handbok i systerskap kom att bli banbrytande för sjuttiotalsfeminismen. Där ingick också Bouchts diktsamling med den uppfordrande titeln ”Tala om vad du vet”. På den vägen är det. Författarskapet omfattar romaner, lyrik, skrivhandbok, hörspel, brevväxlingar, lättläst prosa, barnböcker och antologier. Därtill är inspiratören och debattören Boucht en oförtröttlig kraftkälla i Svenskfinlands offentliga samtal, vilket inte minst den dynamiska memoarboken vittnar om.

Övriga pris utdelade 5.2.2015 

Plaketten Allt vad vi äga samman tillföll professor emeritus Fabian Dahlström, för hans forskning i Finlands och Sveriges gemensamma musikhistoria. De senaste resultaten är den inventering av äldre musikalier i Finland och Sverige som han gjorde för Kungl. Musikaliska Akademiens projekt Levande musikarv 2013–14 och hans storverk över Östersjöområdets stadsmusikanter, som utkom 2013. Dahlström är en av våra ledande Sibelius-forskare. Han har bland annat utgivit en komplett förteckning över Sibelius kompositioner 2003 och Sibelius dagbok 2005 samt korrespondensen mellan Jean Sibelius och Axel Carpelan 2010.

Ett pris om 18 000 euro ur Bokhandlaren Bo Carleskogs minnesfond tillföll författaren Peter Sandström för Transparente blanche. Peter Sandströms sjätte bok är något så ovanligt som en mor-sonroman. En minnesresa in i barndomens Nykarleby och den första förälskelsen blir till ett lakoniskt äreminne över en mor som klarade upp det efter att den krigstraumatiserade maken tagit sitt liv. En ömsint bok med ett lågmält men insisterande själspejlande.

Ett pris om 18 000 euro ur Irma Carrells testamentsfond tillföll författaren Henrika Andersson för En skärva av själen. Berättelsen skär rätt in i femtonåringens värld, med en tonsäkerhet och trovärdighet som imponerar, och med en självklar förankring i såväl fysiska och konkreta detaljer som sammanhang. Det magiska tänkandet är ständigt närvarande, men magin är en farlig lekkamrat för ett utsatt barn. Mästerlig ambivalens – samtidigt livsbejakande och livshotande.

Ett pris om 18 000 euro ur Ingrid, Margit och Henrik Höijers donationsfond II tillföll filosofie doktor Agneta Rahikainen för två verk. Avhandlingen Poeten och hennes apostlar. En biomytografisk analys av Edith Södergranbilden erbjuder en nyanserad, kritisk och fascinerande granskning av hur myterna om Edith Södergran skapats i litteraturhistorieskrivningen. I den medryckande boken Kampen om Edith. Biografi och myt om Edith Södergran visar hon på sin förmåga att levandegöra sina rön för en intresserad allmänhet. Genom omsorgsfulla arkivstudier och rik kontextualisering öppnar Rahikainen för spännande perspektiv på ett viktigt författarskap.

Ett pris på 18 000 euro ur Ragnar, Ester, Rolf och Margareta Bergboms fond tillföll författaren Anders Larsson för trilogin Två män i ett tält. I sina tragiska komedier, skrivna och spelade 1994, 2004 och 2014, fångar han samhällets och mansrollens vingliga förändringar i en absurd, osäker och lätt igenkännbar värld. Priset ges med en förhoppning om fortsättning 2024 och så vidare

Ett pris om 18 000 euro ur Ragnar, Ester, Rolf och Margareta Bergboms fond tillföll Historiska föreningen för dess nu sekellånga insats till förmån för vårt lands svenskspråkiga historievetenskap och historiekultur. Föreningen har sedan 1916 utgivit Historisk Tidskift för Finland och bedriver parallellt med detta en innovativ föredragsverksamhet, som engagerar historiker och historieintresserade av alla åldrar.

Ett pris om 14 000 euro ur Eklund-Modeenska fonden med tillhörande medalj tillföll filosofie doktor Kasper Kepsu för avhandlingen Den besvärliga provinsen. Reduktion, skattearrendering och bondeoroligheter i det svenska Ingermanland under slutet av 1600-talet. Med utgångspunkt i ett omfattande källarbete skildrar författaren den komplicerade relationen mellan den svenska kronan, godsarrendatorerna och bönderna i denna gränsregion. Genom en banbrytande analys av det ingermanländska bondemotståndet får avhandlingen en djupdimension som kastar nytt ljus över både den svenska stormakten och den tidigmoderna statsbildningen kring Östersjön.

Ett pris om 12 000 euro ur Astrid och Bertel Appelbergs fond tillföll författaren Tomas Mikael Bäck för diktsamlingen Vinterresa. Under sjukhusfärder genom ett vintrigt stadslandskap blir de mest vardagliga observationer betydelsebärande – duvor slängda mot himlen, antecknande parkeringsvakter. Med virtuos precision tyder Bäck tecknen som stadslandskapet strör omkring sig och förvandlar dem till sprängladdade diktminiatyrer som vittnar om dödens närhet men också om vårens ankomst.

Ett pris om 10 000 euro ur Carl Gustaf Estlanders minnesfond tillföll filosofie licentiat Pia Ingström för boken Känslor äger rum. Liv i hem, stuga och villa. Författaren djuplodar konkreta och abstrakta betydelser av hem, stuga och villa i en välavvägd blandning av fakta och självupplevt. Känslor som väcks av det inre och yttre rummet samsas med det kulturspecifika stuglivets normer och ett besök i Villa Salin hos dess nästan bortglömda donator.

Ett pris om 10 000 euro ur Hedvig Lovisa Falckens testamentsfond tillföll filosofie doktor Jan Hellgren för boken Bo Carpelan. Rummets diktare. I sina analyser belyser Hellgren på ett lyhört och mångfasetterat sätt utvecklingen av ett centralt drag i Bo Carpelans arkitektoniska författarskap och poetik. Hellgren visar inte bara på vidden av Carpelans speciella känsla för plats och rum utan också på vikten av rumsligheten för litteraturen och för våra liv.

Ett pris om 10 000 euro ur Paul Werner Lybecks testamentsfond tillföll författaren Lars Sund för Tre systrar och en berättare. Romanen skildrar tre kvinnoöden i efterkrigstidens Finland. Kvinnornas liv sammanflätas med samhällsbygget runt omkring dem, med en djärv teatersatsning som utmynnar i tragedi och med ett thrilleraktigt slut. Allt orkestreras från en järnvägskorsning av en skenbart beskedlig bomfällare med desto kaxigare bisittare – en kråka och en fornstor skald.

Ett pris om 10 000 euro ur Paul Werner Lybecks testamentsfond tillföll författaren Agneta Enckell för diktsamlingen Inte ett ord (jag är naken). I det flytande tillståndet mellan dröm och vakenhet söker Enckell efter ett språk som inte finns i orden utan snarare i andningen. I mellanrummen och sprickorna hittar hon därtill en förlorad mor, och resultatet är en vindlande vacker, labyrintisk diktsamling som vidgas vid varje läsning.

Ett pris om 10 000 euro ur Ingrid, Margit och Henrik Höijers donationsfond I tillföll filosofie doktor h.c. Mikael Reuter som i boken Så här ska det låta. Om finlandssvenska och språkriktighet sammanställer sin omfattande kunskap om finlandssvenska och språkriktighet i konkreta råd för skribenter från alla slags branscher. Boken fungerar både som ett praktiskt redskap för aktiva och blivande språkknegare och som en bred beskrivning av säregenheter i finlandssvenskt språkbruk. Mikael Reuter har länge personifierat begreppet språkvård för alla.

Ett pris om 10 000 euro ur Ingrid, Margit och Henrik Höijers donationsfond I tillföll filosofie magister Ulf Smedberg för boken Krigsmans tid. Den svenska tidens ständiga knekthåll i Nykarleby socken 1734–1810. Rotesoldaternas värld, villkor och verklighet. Med stor detaljrikedom och betydande känsla för förändringar över tid drar författaren samman 26 år av forskning. Soldatnamnet Krigsman får symbolisera hela den komplicerade symbiosen mellan den svenska krigsmakten och det österbottniska bondesamhället, samtidigt som en avslutande matrikeldel tecknar bilden av 300 enskilda människoöden.

Ett pris om 10 000 euro ur Harald och Jenny Neovius fond tillföll författaren Benita Backas-Andersson för När rädslan vilar. Detta är en hudlös och drabbande berättelse om den lilla östnyländskan Milia som med alla sinnen öppna tar sig igenom en våldspräglad och fattig barndom. Författarens solidaritet med barnets ångest, skam och skuldkänsla när hon inte kan hantera den krigsskadade faderns misshandel av modern är enastående och precist gestaltad.

Ett pris om 10 000 euro ur Ina Rosqvists fond tillföll författaren Susanne Ringell för Tärnornas station – en drömbok. Boken tar med sin läsare till drömmens hemlighetsfulla värld, där såväl våra innersta önskningar som våra djupast gömda minnen flyter upp till ytan. Med språklig elegans och friskt mod utforskar Ringell sitt drömlandskap och närmar sig samtidigt tillvarons stora mysterier – om de så gäller valpförlossningar, korvkokning eller luciatåg.

Ett pris om 9 000 euro ur Ragnar, Ester, Rolf och Margareta Bergboms fond tillföll Föreningen Brage i Helsingfors för Laboratorium för Folk & Kultur, en tidskrift framvuxen och autonomt driven i kretsen av dess folklivssektion med en bred kulturanlys av lärt och populärt som rättesnöre. Tidskriften har i 25 år erbjudit nya synvinklar och fördjupat perspektiv på kulturen i vidaste bemärkelse i både nordisk och internationell kontext.

Stipendier utdelade 5.2.2015

Ur Hjördis och Arvid Standertskjölds minnesfond utdelas följande stipendier:
fil.kand. Anna-Stina Hägglund 5 400 euro, pol.mag. o. teol.mag. Ville Niittynen 13 200 euro, PhD Kathy Saranpa 13 200 euro och fil.mag. Keth Strömdahl 5 400 euro.

 

Övriga pris

Statsrådet Mauritz Hallbergs pris 16.5.2015

Statsrådet Mauritz Hallbergs pris på 20 000 euro tillföll filosofie doktor Julia Tidigs för doktorsavhandlingen Att skriva sig över språkgränserna – flerspråkighet i Jac. Ahrenbergs och Elmer Diktonius prosa.

Två intressanta författarskap belyses i kloka analyser och fördomsfria resonemang, uttryckta på en precis och njutbar svenska. Samtidigt bidrar författaren till att bredda och fördjupa förståelsen av det komplexa fenomenet litterär flerspråkighet. Syntesen av litteraturvetenskapens och språkvetenskapens infallsvinklar skapar en givande diskussion om flerspråkighet i litteraturen.

Ahrenberg levde 1847−1914, Diktonius 1896−1961, bägge två under perioder som var kritiska för den kulturella utformningen av Finland. Ahrenbergs författarskap är präglat, förutom av hans viborgska härkomst, av de tidiga språkstriderna samt ras- och nationalitetsteorierna under 1800-talets sista decennier. Diktonius började publicera sig efter inbördeskriget och några år efter att Hugo Bergroth år 1917 publicerat sin inflytelserika handledning till undvikande av provinsialismer i tal och skrift. Julia Tidigs tecknar med utgångspunkt i aktuell litteraturteori en bred och samhälleligt förankrad panoramabild av Ahrenbergs och Diktonius kamp för att till fullo ha frihet att utnyttja sina språkliga resurser i nytt litterärt skapande.

Pro gradu-pris i språkvetenskap tilldelades fil.mag. Maria Kautonen.

Pro gradu-pris i etnologi tilldelades fil.mag. Hanna Strandberg.

 

Beviljade stipendier och understöd

Bo Backströms fond

Braheskolan i Åbo 5 000 euro, HIFK-friidrott 6 000 euro, Juridiska Föreningen i Finland r.f. 12 500 euro, Svenska Finlands Folkting 12 500 euro och Svenska Klubben i Helsingfors r.f. 44 000 euro

Ragnar, Ester, Rolf och Margareta Bergboms fond

Historia

Historiska föreningen r.f. 16 000 euro för understöd för utgivandet av Historisk Tidskrift för Finland, årgång 101, 1–4/2016

fil.dr Matias Tapio Kaihovirta 31 200 euro för forskning på doktorsnivå Skapandet av den svenska klasskampen i Finland: Språk, klass och nation hos Karl H. Wiik 1901–1946

fil.dr Kasper Kepsu 31 200 euro för forskning på doktorsnivå Det bortglömda samhället – Staden Nyen och dess borgare 1684–1741

fil.mag. Saara-Maija Kontturi 26 400 euro för vetenskaplig avhandling Lääkärikunnan synty: Suomen lääkärit n. 1750–1850

fil.mag. Sture Lindholm 13 200 euro för bok Fånglägret i Ekenäs 1918 – lägret och legenderna

fil.dr Aapo Roselius 31 200 euro för forskning på doktorsnivå Konflikt och samexistens - den karelska inflyttningen till Finlands svenskbygder

fil.mag. Miriam Rönnqvist 26 400 euro för vetenskaplig avhandling The Royal Father and His Disobedient Children. Fear of Peasant Revolts, Political Culture and the Communication of Revolts in Early Modern Sweden

fil.mag. Charlotte Vainio 13 200 euro för vetenskaplig avhandling Law, Love and Order - Marriage and the legal guardian system in Sweden 1350–1450

pol.mag. Janne Peter Väistö 19 800 euro för vetenskaplig avhandling Det andra inhemska i det efterkrigstida Finland - Beslutet om svenska språket som obligatoriskt ämne

Kulturhistoria

Arbetsgrupp för Nordiskt slotts- och herrgårdssymposium 2016 5 000 euro för Nordiskt slotts- och herrgårdssymposium 2016

Den åländska keramikgruppen 10 000 euro för forskning Kontakter och levnadssätt på Åland under senare delen av neolitikum och bronsålder

fil.mag. Maria Ekqvist 17 600 euro för vetenskaplig avhandling Marthas hemslöjdsarkivs tillkomst och Marthaförbundets hemslöjdssyn under tidigt 1900-tal

Föreningen Granskaren r.f. 8 000 euro för bidrag för fortsatt utgivning och digitalisering av Finsk tidskrift samt ett kulturseminarium 2016

Garantiföreningen för Svenska Teatern r.f. 15 000 euro för att forska i och skriva en bok om Svenska Teaterns historia 150 år

fil.mag. Catarina Harjunen 8 800 euro för vetenskaplig avhandling En kulturhistorisk undersökning om hur kvinnlig sexualitet görs i finlandssvenska sägner om erotiska folktroväsen

IASS 2016 organisationen 3 000 euro för International Association of Scandinavian Studies 31:a studiekonferens

Institutet för folklivsforskning vid Åbo Akademi 3 800 euro för redigering och utgivning av Budkavlen - tidskrift för etnologi och folkloristik 2016

fil.mag. Marcus Lepola 8 800 euro för vetenskaplig avhandling ”Such is the way of civilized nations” – Finnish colonial identity and 19th century Alaskan Colonial Ethnographic Collections in Finland

Solitanderska Gården 5 000 euro för forskning och publicering av Solitanderska gårdens 223 år av händelserika byggnadsskeden

fil.dr Mia Åkerfelt 15 600 euro för forskning på doktorsnivå Att bygga finlandssvenskhet. Bostadsföreningen för det svenska Finlands idealhemsritningar 1938–1969

Albert de la Chapelles fond

För inköp av konst till Västra Nylands landskapsmuseum 25 054 euro

Ingrid, Margit och Henrik Höijers donationsfond II

Historia: PhD Jürgen Beyer 4 600 euro, fil.mag. Natan Elgabsi 17 600 euro, Föreningen Granskaren r.f. 8 000 euro, fil.dr Matias Kaihovirta 31 200 euro, fil.dr Kasper Kepsu 31 200 euro, teol.mag. Ville Mantere 26 400 euro, fil.mag. Todd Mosebar 26 400 euro, fil.mag. Niklas Rapo 26 400 euro, fil.mag. Anna Sundelin 8 800 euro, fil.mag. Britt-Marie Villstrand 600 euro, och fil.mag. Oscar Winberg 13 200 euro.

Miljövård: PhD Amelie Beucher 31 200 euro, docent Patrik Byholm 17 770 euro, fil.mag. Sonja Sjöblom 1 885 euro och fil.dr Lisa Spoof 16 600 euro.

Svenska språket: fil.mag. Maria Fremer 11 200 euro, Föreningen för nordisk filologi r.f. 4 950 euro, fil.mag. Susanna Hakulinen 26 400 euro, Institutionen för språk, Jyväskylä universitet 1 000 euro, fil.dr Sinikka Lahtinen 1 300 euro, fil.dr Tomas Lehecka 1 000 euro, fil.mag. Olga Mezhevich 26 400 euro, fil.mag. Paulina Nyman-Koskinen 1 300 euro, fil.dr Outi Toropainen 1 500 euro, fil.dr Elina Tergujeff 31 200 euro och fil.mag. Carola Åkerlund 1 000 euro.

Teknologi: Vindkraftföreningen r.f. 15 000 euro.

Teologi och kyrkohistoria: teol.mag. Emma Audas 26 400 euro, pol.mag. Nana Blomqvist 26 400 euro, teol.mag. Sara Medberg 13 200 euro och docent Päivi Mehtonen 6 400 euro.

Bröderna Lars och Ernst Krogius forskningsfond

ekon.mag. o. pol.mag. Sonja Grönblom 26 000 euro och för resekostnader för projektgruppens medlemmar inom forskningsprojektet Ownership, Motivation and Social Objectives vid Åbo Akademi 4 000 euro.

Fredrik Pacius minnesfond

projektet Finlands musikarv 12 000 euro, Musiksällskapet vid Helsingfors universitet 20 000 euro, Usedomer Musikfestival, Tyskland, 2 500 euro, Viitasaaren kesäakatemia ry 25 000 euro, Chorus Sanctae Ceciliae 5 000 euro och Föreningen för Helsingfors historiedag r.f. 15 000 euro.

Professor Carl-Eric Thors stipendiefond (resestipendium)

MA Martina Huhtamäki 800 euro.

Carl-Johan von Troils minnesfond (resestipendium)

med.stud. Aurora Keskinen 250 euro, med.kand. Vivian Lindholm 2 500 euro, med.kand. Anna Nissfolk 800 euro och med.kand. Line von Essen 1 500 euro.

Selma, Ingrid och Lars Wasastjernas fond

fil.dr Tatjana Brandt 15 600 euro och pol.mag. Dan Sundblom 19 800 euro.

Stiftelsernas postdok-pool

pol.dr Cristian Norocel 40 000 euro.

ekon.dr Hanna Kurki 25 000 euro för forskning på doktorsnivå Consumer perception of product colour.

Stiftelsernas professorspool

fil.dr Pauline von Bonsdorff 32 000 euro och fil.dr Nina Pilke 32 000 euro.

 

Utdelning ur de vetenskapliga nämnderna

Litteraturvetenskapliga nämnden

PhD Jan Dlask 1 900 euro (resebidrag), fil.dr Anna Möller-Sibelius 15 600 euro, fil.mag. Maria Renman 17 600 euro, fil.mag. Tomi Riitamaa 17 600 euro och fil.mag. Freja Rudels 8 800 euro.

Samhällsvetenskapliga nämnden

pol.mag. Mikael Harjula 22 000 euro, pol.lic. Marina Lindell 11 650 euro och PhD Laszlo Vincze 23 400 euro.

Traditionsvetenskapliga nämnden

Etnologi och folkloristik: 

docent Camilla Asplund Ingemark 20 300 euro för forskning på doktorsnivå Berättande om katastrofer i Österbotten

fil.dr Johanna Björkholm 5 200 euro för forskning på doktorsnivå Immateriellt kulturarv och återaktivering av kulturuttryck

fil.mag. Carolina Renman 17 600 euro för vetenskaplig avhandling Narrativa strukturer i levande rollspel

fil.mag. Marianne Robertsson 8 800 euro för vetenskaplig avhandling Cyklandets kulturhistoria och cyklandet som upplevelse i Åbos stadsrum

fil.mag. Ann-Helen Sund 17 600 euro för vetenskaplig avhandling Gör själv - om tillverkning, värde och kompetens