Stöd av Delegationen för den svenska litteraturens främjande

Delegationen för den svenska litteraturens främjande beviljar statligt stöd för tryckning av svenskspråkig skön- och facklitteratur samt för översättning av finskspråkig skön- och facklitteratur till svenska. Verket ska ges ut i Finland.

Svenska litteratursällskapet i Finland administrerar det statliga stödprogrammet fr.o.m. 1.1.2018. 
Frågor kan sändas till delegationen@sls.fi.

 

ANSÖKAN

Ansökan görs elektroniskt på ansokan.sls.fi.

Det finns två ansökningsperioder per år:

Första ansökningsomgången är 1–30.4

Andra ansökningsomgången är 1–31.10

 
STÖDBESLUT

De beviljade stöden publiceras på SLS webbplats cirka två månader efter ansökningstidens slut. Alla sökande får ett meddelande per e-post när besluten är publicerade.

Inga motiveringar ges för de enskilda stödbesluten.

Verket för vilket stöd söks får inte tryckas eller utges innan beslutet är publicerat. Om stöd beviljas ska i boken anges att boken utgivits med stöd från Delegationen för den svenska litteraturens främjande som administreras av Svenska litteratursällskapet i Finland

 

STÖDMOTTAGARE

Stöd kan sökas av förlag, föreningar och organisationer som ger ut litteratur i Finland. Det går också att söka stöd för böcker utgivna av privatpersoner på eget förlag förutsatt att utlåtanden av två oberoende lektörer fogas till ansökan.

 

STÖD KAN SÖKAS FÖR FÖLJANDE KOSTNADER

Tryckning:

Tryckningskostnaderna för boken som stöd söks för ska bygga på en offert från tryckeri. Förläggaren kan endast ansöka om stöd för faktiska tryckkostnader. Tryckningsstödet får inte användas exempelvis till bildbehandlingskostnader, layoutarvoden, royalties eller postningskostnader för böcker. Tryckeriofferter behöver inte bifogas ansökan. SLS kan dock begära kopior för påseende.

Översättning:

Stöd kan sökas högst för det belopp som avtalats om översättningsarvode med översättaren. Det högsta översättningsstöd som kan beviljas för ett enskilt projekt är 4 000 euro.
 

Översättningsstöd kan endast sökas om

  • avtal har tecknats mellan förlaget och ursprungsverkets rättighetsinnehavare
  • avtal har tecknats mellan förlaget och översättaren

Förlagets avtal med översättaren och rättighetsinnehavaren behöver inte bifogas ansökan. SLS kan dock begära kopior för påseende.

 

GRUNDER FÖR BEVILJANDE AV STÖD

Tryckning:

Syftet med tryckningsstödet är att främja utgivningen av litteratur på svenska i Finland. I bedömningen av ansökningarna beaktas verkets litterära kvalitet, relevans samt utgivarens yrkesskicklighet.

Översättning:

Syftet med programmet för översättningsstöd är att främja översättning och utgivning av finskspråkig litteratur på svenska i Finland. I bedömningen av ansökningarna beaktas verkets litterära kvalitet, relevans samt utgivarens och översättarens yrkesskicklighet.

 

Förutsättning för beviljande av översättningsstöd är att

  • översättaren översätter till sitt eget modersmål
  • översättaren har tillräcklig erfarenhet av översättning

Utgivaren ska betala översättaren i enlighet med översättningsavtalet mellan utgivaren och översättaren. Syftet med översättningsstödet är att ersätta utgivaren en del av översättningskostnaderna.

 

GENRER SOM KAN FÅ STÖD

Skönlitteratur

Stöd kan sökas för prosa, poesi, barn- och ungdomslitteratur, tryckt dramatik och tecknade serier.

Stöd beviljas inte retroaktivt för redan utgivna verk eller för nyutgåvor.
 

Facklitteratur

Stöd ges till allmän facklitteratur samt essäer och memoarer.

Stöd kan sökas för översättningar från finska till svenska som publiceras i tryckta verk och i vetenskapliga tidskrifter utgivna i Finland.

Stöd ges inte till akademiska avhandlingar, referensverk (t.ex. ordböcker), handböcker eller läromedel.

Stöd beviljas inte retroaktivt för redan utgivna verk eller för nyutgåvor.

 

UTBETALNING OCH UPPFÖLJNING AV STÖD
  • Den sökande ska rekvirera stödet i samma ansökningssystem där ansökan inlämnades.
  • En förutsättning för utbetalningen är att utgivaren så snart som möjligt undertecknat och returnerat avtalet som i enlighet med statsunderstödslagens krav skickats från SLS.
  • Stödet utbetalas till det bankkonto som angivits i rekvisitionen efter att utgivaren har sänt in fyra exemplar av boken till SLS.
  • Stödbeslutet gäller i 24 månader efter datumet för dess beviljande.
  • Utgivaren ska leverera fyra exemplar av det färdiga verket till SLS så snart boken är utgiven, dock senast 24 månader efter datumet för stödets beviljande. Om verket inte kommit SLS tillhanda inom den angivna tiden dras stödet tillbaka.
  • Den publicerade boken ska innehålla följande omnämnande:

 

Utgiven med stöd från Delegationen för den svenska litteraturens främjande som administreras av Svenska litteratursällskapet i Finland.

 

Utgivaren förbinder sig att använda stödet till dess avsedda ändamål. Om stödet inte använts i enlighet med anvisningarna krävs det utbetalade stödet tillbaka.

Om projektet avbryts eller förändras på ett avgörande sätt efter inlämnad ansökan ska utgivaren utan dröjsmål underrätta SLS (delegationen@sls.fi).

 

Finlands svenska socialdemokrater
Fil.lic. Rolf Johansson

Finlands Svenska Författareförening
Författare Hannele Mikaela Taivassalo

Finlands Svenska Lärarförbund
Biträdande rektor Pamela Granskog

Finska Läkaresällskapet
Professor emeritus Christer Holmberg

Finska Vetenskaps-Societeten
Professor Jan-Ola Östman

Föreningen Brage
Docent Lars-Folke Landgrén

Geografiska Sällskapet i Finland
Professor John Westerholm

Juridiska Föreningen i Finland
Professor Johan Bärlund

Nordenskiöld-samfundet i Finland
Docent Martin Lodenius

Samfundet Folkhälsan
Pol.mag. Anna Ehrnrooth

Svensk-Österbottniska Samfundet
Redaktör Sofie Furu

Svenska folkskolans vänner
Fil.mag. Stig-Björn Nyberg

Svenska litteratursällskapet i Finland
Professor Clas Zilliacus (ordförande)

Svenska litteratursällskapet i Finland
Professor Fred Karlsson

Tekniska Föreningen i Finland
Generalsekreteraren Henrik Janson