Stipendium från Holger Frykenstedts stipendiefond

Anvisningar för ansökan

Stipendier kan sökas av studerande vid universitet eller högskola i Finland som har haft förtjänstfulla framgångar i sina studier och skriver en magistersavhandling som behandlar kulturen i Finland eller svenskt 1700-tal eller svensk romantik.

Ansökan görs i Svenska litteratursällskapets elektroniska ansökningssystem i februari månad. Ansökan görs på svenska eller finska. Beloppet som kan sökas är 2 000 euro.

I ansökningsformuläret ifylls alla uppgifter, med beaktande av följande: Fyll i endast huvudämnesområde. Den sökta summan 2 000 euro fylls i under ”forskningsarbete”. Handledarens namn anges som referens. Under ”forskningsplan” ska magistersavhandlingen presenteras kort (högst 2 000 tecken).

Intyg över studieframgången och att avhandlingsämnet är godkänt ska bifogas ansökan.

För närmare information kontakta forskningssekreterare Kajsa Rytikoski (kajsa.rytikoski@sls.fi, tfn 09 618 77 119 eller 044 332 28 81).

 

Information till den som beviljats stipendium

Namnen på dem som beviljats stipendier offentliggörs i och med att sällskapet fattat beslut om utdelningen. Namnen publiceras också på sällskapets webbsidor.

SLS meddelar per post om beviljade stipendier. Rekvirera stipendiet genom att kontakta forskningssekreterare Kajsa Rytikoski per e-post eller telefon.

En redovisning över använd stipendium behöver inte göras, men den färdiga magistersavhandlingen inlämnas i elektronisk form till SLS, som lägger ut den på nätet.