Stipendier enligt ämnesområde

I FEBRUARI kan medel sökas från följande ämnesområden:

Litteraturvetenskap

För vetenskapliga eller populärvetenskapliga arbeten  i litteraturvetenskap. Forskningen ska beröra det svenska i Finland. Forskningsresultaten kan publiceras på svenska och andra språk. Det finns inga begränsningar beträffande forskarens nationalitet.  

För utgivning av litteraturvetenskapliga tidskrifter på svenska eller tvåspråkiga (svenska och finska).

För ordnandet av större vetenskapliga konferenser och för resor till utlandet med syfte att hålla föredrag vid konferenser eller för att samla in forskningsmaterial.

För anskaffning av materiel och kostnader för externa tjänster.

Medel beviljas ur Ragnar, Ester, Rolf och Margareta Bergboms fond; Ingrid, Margit och Henrik Höijers donationsfond I; Selma, Ingrid och Lars Wasastjernas fond.

 

Litteraturhistoria

För ett fullbordat arbete i litteraturhistoria, skrivet efter ingående arkivstudier, eller för förarbetet till ett sådant verk.

Medel beviljas ur Hjördis och Arvid Standertskjölds minnesfond.

 

Samhällsvetenskaper

För vetenskapliga och även för populärvetenskapliga arbeten  inom samhällsvetenskaper om den finlandssvenska befolkningens struktur och samhällsförhållanden samt dess ställning i det finländska samhället. Forskningen  ska beröra det svenska i Finland. Resultaten kan publiceras på svenska och andra språk. Det finns inga begränsningar beträffande forskarens nationalitet.

För utgivning av samhällsvetenskapliga tidskrifter på svenska eller tvåspråkiga (svenska och finska).

För ordnandet av större vetenskapliga konferenser och för resor till utlandet med syfte att hålla föredrag vid konferenser eller för att samla in forskningsmaterial.

För anskaffning av materiel och kostnader för externa tjänster.

Medel beviljas ur Ragnar, Ester, Rolf och Margareta Bergboms fond; Ingrid, Margit och Henrik Höijers donationsfond I; Selma, Ingrid och Lars Wasastjernas fond.

 

Journalistik

För publicister för vidare studier eller fortbildning eller för doktorander i mediaforskning och journalistik.

Medel beviljas ur Arvid Neovius fond.

 

Svenska språket

För personer och organisationer som forskar i eller dokumenterar något som berör svenskan i Finland. Resultaten kan publiceras på svenska och andra språk. Det finns inga begränsningar beträffande forskarens nationalitet. 

För utgivning av språkvetenskapliga tidskrifter på svenska eller tvåspråkiga (svenska och finska).

För ordnandet av större vetenskapliga konferenser och för resor till utlandet med syfte att hålla föredrag vid konferenser eller för att samla in forskningsmaterial.

För anskaffning av materiel och kostnader för externa tjänster.

Medel beviljas ur Ingrid, Margit och Henrik Höijers donationsfond II.

 

Reseunderstöd inom nordiska språk

För reseunderstöd till studerande och yngre forskare inom ämnet nordiska språk vilka önskar besöka andra universitet i Norden, företrädesvis Uppsala universitet, om syftet med resan är studier eller forskning. Stipendium kan beviljas sökande med svenska eller finska som modersmål och som är inskriven vid Helsingfors universitet.

Medel beviljas ur professor Carl-Eric Thors stipendiefond.

 

Skeppsbyggnad

För svenskspråkiga studerande i skeppsbyggnad på högskolenivå i Finland för studier eller praktik utomlands.

Medel beviljas ur Lennart Engströms stipendiefond.

 

Medicin

För reseunderstöd till framgångsrika, finlandssvenska medicine studerande och -kandidater för kompletterande studier eller kurser utomlands. Till ansökningshandlingarna ska bifogas kortfattad utredning över studier och praktik samt utlandsvistelsens ändamål.

Medel beviljas ur Carl-Johan von Troils minnesfond.

 

I SEPTEMBER kan medel sökas från följande ämnesområden:

Historia

För vetenskapliga och populärvetenskapliga arbeten samt dokumentation i historia och kulturhistoria. Dessa kan sökas av personer och organisationer som forskar i eller dokumenterar något som berör det svenska i Finland (inklusive forskning som berör den svenska tidens historia i Finland). Resultaten kan publiceras på svenska och andra språk. Det finns inga begränsningar beträffande forskarens nationalitet, språk eller hemort. 

För utgivning av historiska tidskrifter på svenska eller tvåspråkiga (svenska och finska).

För ordnandet av större vetenskapliga konferenser och för resor till utlandet med syfte att hålla föredrag vid konferenser eller för att samla in forskningsmaterial.

För anskaffning av materiel och kostnader för externa tjänster.

Medlen beviljas ur Ragnar, Ester, Rolf och Margareta Bergboms fond; Ingrid, Margit och Henrik Höijers donationsfond II; Gösta Schybergsons donationsfond.

 

Genealogi och biografi

För ett fullbordat arbete i släkthistoria, grundad på pålitligt källmaterial, eller som understöd för förarbetet till ett sådant verk.

För en välskriven levnadsteckning över en bemärkt person inom kulturlivet.

Medel beviljas ur Hjördis och Arvid Standertskjölds minnesfond 

 

Etnologi och folkloristik

För vetenskapliga eller populärvetenskapliga arbeten i etnologi och folkloristisk främst om finlandssvenskarna och den svenska kulturen i Finland.  Forskningsresultaten kan publiceras på svenska och andra språk. Det finns inga begränsningar beträffande forskarens nationalitet, språk eller hemort. 

För utgivning av tidskrifter i etnologi och folkloristik på svenska eller tvåspråkiga (svenska och finska).

För ordnandet av större vetenskapliga konferenser och för resor till utlandet med syfte att hålla föredrag vid konferenser eller för att samla in forskningsmaterial.

För anskaffning av materiel och kostnader för externa tjänster.

Medlen beviljas ur Ragnar, Ester, Rolf och Margareta Bergboms fond; Ingrid, Margit och Henrik Höijers donationsfond I; Selma, Ingrid och Lars Wasastjernas fond.

 

Kulturhistoria

För vetenskapliga eller populärvetenskapliga arbeten i kulturhistoria främst om finlandssvenskarna och den svenska kulturen i Finland. Forskningsresultaten kan publiceras på svenska och andra språk. Det finns inga begränsningar beträffande forskarens nationalitet, språk eller hemort. 

För utgivning av tidskrifter i kulturhistoria på svenska eller tvåspråkiga (svenska och finska).

För ordnandet av större vetenskapliga konferenser och för resor till utlandet med syfte att hålla föredrag vid konferenser eller för att samla in forskningsmaterial.

För anskaffning av materiel och kostnader för externa tjänster.

Ragnar, Ester, Rolf och Margareta Bergboms fond

 

Teologi

För forskning i teologi till forskare eller organisationer som verkar i Finland. Resultaten kan publiceras på svenska och andra språk.

För resor till utlandet med syfte att hålla föredrag vid konferenser eller för att samla in forskningsmaterial.

Medlen beviljas ur Ingrid, Margit och Henrik Höijers donationsfond II.

 

Kyrkohistoria

För personer och organisationer som forskar i eller dokumenterar kyrkohistoria som berör det svenska i Finland. Resultaten kan publiceras på svenska eller andra språk. Det finns inga begränsningar beträffande forskarens nationalitet, språk eller hemort. 

För resor till utlandet med syfte att hålla föredrag vid konferenser eller för att samla in forskningsmaterial.

Medlen beviljas ur Ingrid, Margit och Henrik Höijers donationsfond II.

 

Miljövård och teknologi

För forskning och publikationer i miljövård och teknologi, inkluderande forskning kring och utvecklande av vindkraften till forskare eller organisationer som verkar i Finland. Resultaten kan publiceras på svenska och andra språk.

För resor till utlandet med syfte att hålla föredrag vid konferenser eller för att samla in forskningsmaterial.

Medlen beviljas ur Ingrid, Margit och Henrik Höijers donationsfond II.

 

Ekonomi och statistik

För svenskspråkiga medborgare i Finland som idkar vetenskaplig ekonomisk forskning eller statistisk forskning på det ekonomiska området, inklusive befolkningsläran.

Medlen beviljas ur Bröderna Lars och Ernst Krogius forskningsfond.

 

Svenska språkets fortbestånd

För att främja det svenska språkets fortbestånd i Finland till institutioner eller projekt som stöder det svenska språket bland tvåspråkiga och som ökar förståelsen för finlandssvenska strävanden i vårt samhälle.

Medlen beviljas ur Bo Backströms fond.

 

Musik och musikvetenskap

För forskning kring och publicering av verk om Fredrik Pacius och omfattande framföranden av Pacius verk och annan verksamhet i Pacius anda till personer eller organisationer. 

År 2018 önskas i synnerhet ansökningar för understöd (om 1 000–20 000euro) för projekt inom musikens område på temat ”musik och migration.

Det finns inga begränsningar beträffande sökandens nationalitet, språk eller hemort.

Medlen beviljas ur Fredrik Pacius minnesfond.

 

Tonsättning

För att främja  tonsättningskonst som i Finland utövas av finländska medborgare med svenskt bildningsspråk.

Medlen beviljas ur Fonden för Finlands Svenska Bildkonstnärer och Tonsättare.

 

Bildkonst

För att främja bildkonst, måleri, skulptur och grafik som i Finland utövas av finländska medborgare med svenskt bildningsspråk.

Medlen beviljas ur Fonden för Finlands Svenska Bildkonstnärer och Tonsättare.

 

Rättshistoria

För rättshistorisk forskning på svenska rörande den svensk-finska rätten eller någon av dess delområden, inklusive romersk rätt, ur ett historisk perspektiv med beaktande av den juridiska vetenskapens särskilda aspekter.

Medel beviljas ur Sten och Ebba Wasastjernas fond för rättshistorisk forskning.

 

Tryckningsbidrag

För utgivning av vetenskapliga och populärvetenskapliga verk skrivna på svenska,

För skönlitterära och biografiska verk skrivna på svenska färdiga att ges ut i tryckt eller digital form.

Medlen beviljas ur Christian och Constance Westermarcks fond och Ingrid, Margit och Henrik Höijers donationsfond I.

 

För närmare information, kontakta

forskningsadministratör Kajsa Rytikoski (09 618 771 19, kajsa.rytikoski@sls.fi).