Stipendier enligt ämnesområde

I februari kan medel sökas från följande ämnesområden:

Litteraturvetenskap

För vetenskapliga eller populärvetenskapliga arbeten. Forskningen ska beröra det svenska i Finland. Forskningsresultaten kan publiceras på svenska och andra språk. Det finns inga begränsningar beträffande forskarens nationalitet.  

För ett fullbordat arbete i litteraturhistoria, skrivet efter ingående arkivstudier, eller som forskningsunderstöd för förarbetet till ett sådant verk (ingen utdelning 2017).

För ordnandet av större vetenskapliga konferenser och för resor till utlandet med syfte att hålla föredrag vid konferenser eller samla in forskningsmaterial.

Medel beviljas ur Ragnar, Ester, Rolf och Margareta Bergboms fond; Ingrid, Margit och Henrik Höijers donationsfond I; Hjördis och Arvid Standertskjölds minnesfond; Selma, Ingrid och Lars Wasastjernas fond och budgeterade medel.

Samhällsvetenskaper

För samhällsvetenskapliga arbeten om den finlandssvenska befolkningens struktur och samhällsförhållanden samt dess ställning i det finländska samhället. Forskningen ska beröra det svenska i Finland. Forskningsresultaten kan publiceras på svenska och andra språk. Det finns inga begränsningar beträffande forskarens nationalitet.

För publicister för vidare studier eller fortbildning eller för doktorander i mediaforskning och journalistik (ingen utdelning 2017).

Medel beviljas ur Ragnar, Ester, Rolf och Margareta Bergboms fond; Ingrid, Margit och Henrik Höijers donationsfond I; Selma, Ingrid och Lars Wasastjernas fond; Arvid Neovius fond och budgeterade medel.

Svenska språket

För personer och organisationer som forskar i eller dokumenterar något som berör svenskan i Finland. Forskningsresultaten kan publiceras på svenska och andra språk. Det finns inga begränsningar beträffande forskarens nationalitet. 

För språkvetenskapliga konferenser, tidskrifter och resor i anslutning till forskning som gäller svenska språket.

Reseunderstöd till studerande och yngre forskare inom ämnet nordiska språk vilka önskar besöka andra universitet i Norden, företrädesvis Uppsala universitet, om syftet med resan är studier eller forskning. Stipendium kan beviljas sökande med svenska eller finska som modersmål och som är inskriven vid Helsingfors universitet.

Medel beviljas ur Ingrid, Margit och Henrik Höijers donationsfond II; Professor Carl-Erik Thors stipendiefond.

Skeppsbyggnad

För svenskspråkiga studerande i skeppsbyggnad på högskolenivå i Finland för studier eller praktik utomlands.

Medel beviljas ur Lennart Engströms stipendiefond.

Medicin

Resestipendium för framgångsrika, finlandssvenska medicinestuderande och -kandidater för kompletterande studier eller kurser utomlands. Till ansökningshandlingarna ska bifogas kortfattad utredning över studier och praktik samt utlandsvistelsens ändamål.

Medel beviljas ur Carl-Johan von Troils minnesfond.

I september kan medel sökas från följande ämnesområden:

Historia

Stipendier och understöd beviljas för vetenskapliga och populärvetenskapliga arbeten samt dokumentation i historia och kulturhistoria. Dessa kan sökas av personer och organisationer som forskar i eller dokumenterar något som berör det svenska i Finland (inklusive forskning som berör den svenska tidens historia i Finland). Resultaten kan publiceras på svenska och andra språk. Det finns inga begränsningar beträffande forskarens nationalitet, språk eller hemort. 

Understöd beviljas för utgivning av historiska tidskrifter på svenska.

Stipendier och understöd beviljas för ordnandet av vetenskapliga konferenser och för resor till utlandet med syfte att hålla föredrag vid konferenser. Medel beviljas även för att samla in forskningsmaterial i Finland eller utlandet.

Medlen beviljas ur Ragnar, Ester, Rolf och Margareta Bergboms fond; Ingrid, Margit och Henrik Höijers donationsfond II; Gösta Schybergsons donationsfond och Hjördis och Arvid Standertskjölds minnesfond

Traditionsvetenskaper (etnologi, folkloristik och kulturhistoria)

Stipendier eller understöd beviljas för vetenskapliga eller populärvetenskapliga arbeten för att främja etnologisk och folkloristisk samt kulturhistorisk forskning främst om finlandssvenskarna och den svenska kulturen i Finland.  Forskningsresultaten kan publiceras på svenska och andra språk. Det finns inga begränsningar beträffande forskarens nationalitet, språk eller hemort. 

Stipendier och understöd beviljas för ordnandet av vetenskapliga konferenser och för resor till utlandet med syfte att hålla föredrag vid konferenser. Medel beviljas även för att samla in forskningsmaterial i Finland eller utlandet.

Medlen beviljas ur Ragnar, Ester, Rolf och Margareta Bergboms fond; Ingrid, Margit och Henrik Höijers donationsfond I; Selma, Ingrid och Lars Wasastjernas fond och budgeterade medel.

Teologi och kyrkohistoria

Stipendier eller understöd för forskning i teologi beviljas forskare eller organisationer som verkar i Finland. Resultaten kan publiceras på svenska och andra språk.

Stipendier eller understöd beviljas personer och organisationer som forskar i eller dokumenterar kyrkohistoria som berör det svenska i Finland. Resultaten kan publiceras på svenska eller andra språk. Det finns inga begränsningar beträffande forskarens nationalitet, språk eller hemort. 

Medlen beviljas ur Ingrid, Margit och Henrik Höijers donationsfond II.

Miljövård och teknologi

Stipendier eller understöd för forskning i miljövård och teknolog, inkluderande forskning kring och utvecklande av vindkraften, beviljas forskare eller organisationer som verkar i Finland. Resultaten kan publiceras på svenska och andra språk.

Medlen beviljas ur Ingrid, Margit och Henrik Höijers donationsfond II.

Ekonomi och statistik

Stipendier beviljas svenskspråkiga medborgare i Finland som idkar vetenskaplig ekonomisk forskning eller statistisk forskning på det ekonomiska området, inklusive befolkningsläran.

Medlen beviljas ur Bröderna Lars och Ernst Krogius forskningsfond.

Svenska språkets fortbestånd

Understöd för att främja det svenska språkets fortbestånd i Finland beviljas institutioner eller projekt som stöder det svenska språket bland tvåspråkiga och som ökar förståelsen för finlandssvenska kultursträvanden i vårt samhälle.

Medlen beviljas ur Bo Backströms fond.

Musikvetenskap

Stipendier eller understöd beviljas personer eller organisationer för:

  • Forskning kring och publicering av verk om Fredrik Pacius
  • Omfattande framförande av Pacius verk och annan verksamhet i Pacius anda

År 2017 är det också möjligt att söka ett understöd om 1 000-20 000 euro för ett experiment- eller utvecklingsarbete inom musikens område som kreativt granskar musik och nationalism. Projektet kan utgå från Pacius roll som ”den finska musikens fader” eller det finska nationsbygget, men temat kan även tolkas friare. Projektet bör genomföras före utgången av 2018.   

Det finns inga begränsningar beträffande sökandens nationalitet, språk eller hemort.

Medlen beviljas ur Fredrik Pacius minnesfond.

Bildkonst och tonsättning

Stipendier eller understöd beviljas för att främja bildkonst, måleri, skulptur, grafik och tonsättningskonst, som i Finland utövas av finländska medborgare med svenskt bildningsspråk.

Medlen beviljas ur Fonden för Finlands Svenska Bildkonstnärer och Tonsättare.

Tryckningsbidrag

Understöd beviljas för utgivning av vetenskapliga, populärvetenskapliga, skönlitterära och biografiska verk skrivna på svenska i tryckt eller digital form.