Information till mottagare av stipendier och understöd

SLS meddelar per e-post till alla som beviljats stipendier och understöd.

OBS! Ifall du har blivit beviljad medel av Svenska kulturfonden, vänligen vänd dig till www.kulturfonden.fi.

Rekvirera stipendiet eller understödet elektroniskt antingen genom att identifiera dig med dina bankkoder eller genom att skriva ut rekvisitionsblanketten, underteckna den och skicka den antingen skannad per e-post (forskning@sls.fi) eller per post till SLS. Rekvirera stipendiet/forskningsmedlen i god tid, gärna minst tre veckor före önskad utbetalningsdag. Stipendierna utbetalas i en eller högst två rater per år.

De doktorander och forskare som i sin ansökan har uppgett att de vill ha arbetsrum vid ett universitet och därmed beviljats en förhöjning på forskarstipendiet kan rekvirera  stipendiet inklusive förhöjningen när forskaren har ingått avtal med universitetet om arbetsrummet och det undertecknade avtalet har skickats till SLS.

Den doktorand som i ansökan inte har lämnat in ett officiellt intyg över antagning till doktorandstudier ska inlämna ett sådant senast två månader efter att beslut om beviljning har fattats. Stipendiet kan inte rekvireras innan intyget har inlämnats. Intyget skannas och skickas per e-post till adressen forskning@sls.fi.

Till rekvisitionen​

Den som beviljats och mottagit stipendium eller understöd av SLS förbinder sig att

a) använda medlen för i ansökan angivet ändamål

b) redogöra för användningen av medlen, se närmare nedan

c) informera om stödet i alla publikationer, på webbsidor, i samband med seminarier och i annat material som publiceras inom projektet, och använda SLS och dess fonders logo, som kan laddas ner från SLS webbplats

d) teckna en pensions- och olycksfallsförsäkring i Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt LPA (om stipendiet är ett arbetsstipendium för minst fyra månader per år).

Du ska elektroniskt lämna in en redogörelse över användningen av stipendiet eller understödet inom 14 månader efter att du lyft bidraget. Den som inte inom utsatt tid har lämnat in redogörelse kan gå miste om framtida stipendier och forskningsmedel.

Till redogörelsen​

Stipendium och understöd är reserverade för mottagaren ett år efter det att den sökande fått positivt besked om stipendium/forskningsmedel. Efter att det första året förflutit kan mottagaren anhålla om ytterligare uppskov för högst ett år.

Användningstiden för stipendierna kan förlängas på grund av militärtjänstgöring, moderskaps/faderskapsledighet eller vårdledighet och långvarig sjukdom eller annat vägande skäl.

En anhållan om förlängning lämnas in till SLS forskningsadministratör.

Stipendiaten ska meddela SLS om hen inte kommer att utnyttja sitt stipendium eller enbart delar av det. SLS besluter om eventuell återbetalning.

Stipendierna är skattefria upp till den av skattemyndigheterna fastställda gränsen. Ifall mottagarens totala stipendiesumma på årsnivå överstiger den maximala skattefria gränsen beskattas stipendiemottagaren för den överstigande delen. Stipendier och understöd ska uppges i inkomstdeklarationen. SLS meddelar därför skattemyndigheterna alla beviljade stipendier och understöd.

Enligt lagen om arbetspensions- och olycksfallsförsäkringsskydd för stipendiater som trädde i kraft 1.1.2009 ska mottagare av stipendier teckna en pensions- och olycksfallsförsäkring i Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt (LPA). Försäkringen är obligatorisk och gäller i Finland boende personer. Premien som ska betalas är cirka 14 % av det beviljade beloppet. SLS meddelar LPA om beviljade stipendier och understöd, medan mottagaren av stipendiet själv tecknar försäkringen.

Namnen på dem som beviljats pris, stipendier och understöd offentliggörs i och med att SLS fattat beslut om utdelningen. Namnen publiceras också på SLS webbsidor

Beviljade stipendier ur Holger Frykenstedts fond publiceras också på Finlands Akademis webbsidor.