Snappertuna, yngre man

Lyssna på talet:

I: Inspelningsassistent
A: Informant

Sammanhållning i byn

I: men berett liite åm snappärtuuna (.) huu hu e de att boo däär (.) jaa nå du saa ju att du tykkär åmm natuuren

A: jåå (.) tykkär att de e lungt å braa där

I: mm-m

A: man (.) va ska ja no sej de e de e braa rett så braa sammanhållning i (.) den dä byyn endå (.) vi haar jo eff bee kåå1 såm

I: aa

A: karana e mee ii dåå (.) no haar vi jo flikkår å (.) kvinnår såm e mee däär åkså (.) däär treffas ju man varje månda å berettar seenaste nytt

I: ahaa åkej

A: senn bruukar e va footbåll å (.) på vintrana iishåkki såm (.) man mööts en paar gångär i vekkan å (.) spelar liite fotis2 å (.) de e no int de e it jo nåå seriöös footbåll men (.) de e no så här roolit å va mee bara

I: mm

A: skratta åt nåån såm jör bårt se å så häär (.) såm no höör till

I: men alla tjennär varann liksåm så däär att de

A: jåå

I: mm

A: snapärtuuna e jo en sån dä plats så att (.) på såmarn så öökar jo fålke (.) de (.) kåmmär jo såmarjestär fråån hesa3 å (.) vissa kåmmär man jo öväreens meer däär åkså att (.) vissa såmarjestär haar man rett så braa kåntakt mee

I: just jåå

A: på vinttärn e de jo senn de bliir jo liite insnööat här (.) att de e d- dåå e de no mest brankkis4 å (.) iishåkkin såm jellär

I: mm-m

A: snapärtuuna e ju de e ju int veet ja de finns (.) jo varkken nåå botiik ellär bank däär meera

I: nej dåm ha sluuta

A: jåå

I: de e sant de

A: så ja veet it ho de fs- (.) no f- de kåmmär ganska myki baarnfamiljär diit no (.) sko ja sej såm söökär tåmttär å så där

I: mhm

A: men it veet ja ho låkkande snappärtuuna e annårs ti fålk uutifråån it

I: mm-m

A: man tykkär no däär va haar vi vi haar femttån kilåmeetär in ti eekenees sentrom å (.) de e it jo så de tjöör man på en kvarttimma så

I: nåjoo (.) jåå jåå

A: så ja sko noo sej (.) de e jo noo där (.) man märkt de braa näär dåm hä större botiikina kåm hiit ti eeknes så (.) dåå foor jo alla in å handla diit så

I: mm

A: byybotiikin så (.) hadd it de va it löönsamt fö han att haa den meer it

I: nää

1FBK 'Frivilliga brandkåren'
2fotis 'fotboll'
3hesa 'Helsingfors'
4brankis 'Frivilliga brandkårens föreningshus'

översättning:

I: Men berätta lite om Snappertuna. Hur, hur är det att bo där? Ja, nå du sade ju att du tycker om naturen.

A: Jå, tycker att det är lugnt och bra där.

I: Mm.

A: Man, vad ska jag nu säga, det är, det är bra, rätt så bra sammanhållning i den där byn ändå, vi har ju FBK1 som


I: Aa.

A: karlarna är med i då. Nog har vi ju flickor också, kvinnor som är med där också. Där träffas ju man varje måndag och berättar senaste nytt.

I: Aha, okej.

A: Sedan brukar det vara fotboll och på vintrarna ishockey, som man möts ett par gånger i veckan och spelar lite fotis2och. Det är nog inte, det är inte ju någon seriös fotboll men, det är nu så här roligt att vara med bara.

I: Mm.

A: Skratta åt någon som gör bort sig och så här, som nu hör till.

I: Men alla känner varandra liksom så där att det.

A: Jå.

I: Mm.

A: Snappertuna är ju en sådan där plats att på sommaren så ökar ju folket. Det kommer ju sommargäster från Hesa3 och. Vissa kommer man ju överens mer där också att, vissa sommargäster har man rätt så bra kontakt med.

I: Just jå.

A: På vintern är det ju sedan, det blir ju lite insnöat här. Att det är, då är det nog mest brankis4 och ishockeyn som gäller.

I: Mm.

A: Snappertuna är ju, det är ju, inte vet jag, det finns ju varken någon butik eller bank där mera.

I: Nej, de har slutat,

A: Jå.

I: det är sant det.

A: Så jag vet inte hur det fs-. Nog f- det kommer ganska mycket barnfamiljer dit nog, skulle jag säga, som söker tomter och så där.

I: Mhm.

A: Men inte vet jag hur lockande Snappertuna är annars till folk utifrån inte.

I: Mm.

A: Man tycker nog, där vad har vi, vi har femton kilometer in till Ekenäs centrum och det är inte ju så, det kör man på en kvarttimme så

I: Nåjo, jå jå.

A: så jag skulle nog säga, det är ju nog där, man märkte det bra när de här större butikerna kom hit till Ekenäs så. Då for ju alla in och handlade dit så

I: Mm.

A: bybutiken så hade inte, det var inte lönsamt för han att ha den mera inte.

I: Nä.