Nykarleby, yngre kvinna

Lyssna på talet:

I: Inspelningsassistent
A: Informant

Att bli med häst

I: altså h- ha du hadd hest förr elä kåm du liksåm

A: nää ja ha int hadd hest förr uutan

I: va de en baarndoomsdrömm elä

A: nää ja hadd noo (.) he va så leng ja jik i handels1 (.) så hadd så tenkt ja att nää men ja ska ja ska skaff hest saan tå ja sluutar skoolan (.) men tå ja jik i tvååan på handels så va e ja va ja bruuk ganska åfta va spiikär på såndi hestteevlingar å såndi (.) så tå kåm e na (.) na dehäär na tärjäbooar fram å så frååga di att höödå kan int to tjööp våår hest (.) så lemna ja liiti jaa va


I: jaa

A: sådee såm man no bliir å så saa di att jåå men tå vi han e så snell å (.) å vi sko måst säli an fö han hadd tå fått en skado å kona itt nameir gaa på baanona å sådee att (.) å så börja an jo blii liiti sådee att hestar ska jo helst vara i en viss åldär fö ti vaa tåpptraavhestar (.) å så ti trena traavhestar å itt haa man jo rååd ti ha en hest såm bara staar i still fast horo gollo an e (.) så tå saa ja nå men ja kan vel kåma å skåda påå an å så foo ja å skåda påå an å så va ja såld


I: jaa

A: så too ja heim an å itt hadd ja na stallplats ja hadd en hest i en grimmo onjifäär (.) fikk ja böri ring ront å sej jaa jaa ja haar en hest mee me vart ska ja legg an (.) såde (.) så he he jikk ganska snapt


I: men du fik stallplats mesama

A: ja fik stallplats mesama (.) nää ja haar en slekting i pormo såm (.) såm dehää hadd et et stall tå så ja foo (.) ja ringd åt an å frååga att fåå ja kåm tiid mee an i na vikona tills (.) tills ja hittar na staadivarand han baa jåå jåå nä men ja haa noo leedit ja he e noo baa ti kåma (.) så ja visst jo noo he från börjani att noo noo fåår ja jo an naastans (.) men

I: men att du too i prinsiip mee an mesama

A: ja too mee an mesama (.) he (.) he va

I: jyst jåå (.) men ha du hadd an vi stall ååminne sedan dess elä ha du flytt- ha ni flytta åmkring

A: näpp han ha noo flytta ront en heil deil me me han å

I: mm

A: han a stajji i (.) i tiföst stoo an jo i pormo (.) å så (.) har an stajji i kållbyy (.) vi na bekanttas (.) å så i östenssöö å så jäär i nyykaabi (.) både vi norkk å vi stall ååminne (.) he e så man taa jo mee dem tiid man far

I: nå föståss jåå

A: å så fik ja vent ganska leng påå ti fåå stallplats vi stall ååminne fö (.) tää så vekst ja jo sjölv åpp å läärt me ti riid å såde (.) å he ha jo alltjemt vari att ja vill haa an tiid att he e såm heimstalli fö me (.) så dehä (.) så tå ventta man (.) å så haa man dem na aadästans så lengg

I: jåå (.) jåå (.) jåå (.) i vikken åldär ha du börja riid

A: tå ja va (.) femm (.) börja ja men tå ja va sjuu börja ja ta lektjoonär sådie riktit på (.) på riktit men

I: mm (.) jyst jåå


1handels 'handelsläroverk'

översättning:

I: Alltså h- har du haft häst förr eller kom du liksom,

A: Nä, jag har inte haft häst förr utan

I: var det en barndomsdröm, eller?

A: Nä, jag hade nog, det var så länge jag gick i handels1 så hade, så tänkte jag att nä, men jag skall, jag skall skaffa häst sedan då jag slutar skolan. Men då jag gick i tvåan på handels så var det, jag var, jag brukar ganska ofta vara speaker på sådana där hästtävlingar och sådant. Så då kom det några, några det här några Terjärvbor fram och så frågade de att "hördu, kan inte du köpa vår häst?", så lämnade jag lite "ja, vad?"

I: Ja.

A: Så där som man nu blir och så sade de att "ja, men då vi, han är så snäll och, och vi är tvungna att sälja honom" för han hade då fått en skada och kunde inte längre gå på banor och så där att. Och så började han ju bli lite så där att hästar skall ju helst vara i en viss ålder för att vara topptravhästar, och så. De tränade travhästar och inte har man ju råd att ha en häst som bara står stilla fast den är hur gullig som helst, så då sade jag "nå, men jag kan väl komma och se på honom". Och så for jag och tittade på honom och så var jag såld.

I: Ja.

A: Så tog jag hem honom och inte hade jag någon stallplats, jag hade en häst i en grimma ungefär. Fick jag börja ringa runt och säga "ja, ja, jag har en häst med mig, vart ska jag lägga honom?" Så där, så det, det gick ganska snabbt.

I: Men du fick stallplats med det samma?

A: Jag fick stallplats med det samma. Nä, jag har en släkting i Purmo som, som det här hade ett, ett stall då så, jag for, jag ringde åt honom och frågade att får jag komma dit med honom i några veckor tills, tills jag hittar något stadigvarande. Han bara "jå, jå, nä, men jag har nog ledigt jag, det är nog bara att komma". Så jag visste ju nog det från början att nog, nog får jag ju den någonstans, men.

I: Men att du tog i princip med den med det samma?

A: Jag tog med den med det samma, det, det var.

I: Just ja. Men har du haft den vid Stall åminne sedan dess eller har du flytt- har ni flyttat omkring?

A: Näpp. Den har nog flyttat runt en hel del med mig den också.

I: Mm.

A: Den har stått i, i, först stod den ju i Purmo och så har den stått i Kållby hos bekanta och så i östensö och så här i Nykarleby, både vid Nurk och vid Stall åminne. Det är så, man tar ju med dem dit man far.

I: Nå förstås, ja.

A: Och så fick jag vänta ganska länge på att få stallplats vid Stall åminne för, där så växte jag ju själv upp och lärde mig att rida och så där och det har ju alltid varit att jag vill ha den dit, att det är som hemstallet för mig så det här, så då väntar man och så har man dem någon annanstans så länge.

I: Ja, ja, ja. I vilken ålder har du börjat rida?

A: Då jag var fem, började jag men då jag var sju började jag ta lektioner så där riktigt på, på riktigt, men.

I: Mm. Just ja.