Kotka, äldre man

Lyssna på talet:

I: Inspelningsassistent
A: Informant

Arbetet på sågen

A: de va ju mykke arbeetare (.) nä di hä breegåårdana (.) de måste ju då (.) tjööras taa- taas emoot för hand från såågen nä de breedåna kåm å dåm sku settas på en såndän vangn (.) såm föörde ti breegåården så sku de aavlastas (.) å lyftas åpp å raadas så att de bleev (.) en sånhän tårk lufttårk då (.) ett halft åår

I: hm-m

A: så att de va ju veldit mykke handarbeete (.) å tungt (.) å nä de hade då tårka å de sku (.) då seljas uutåmlans så kåm ju bååtana å (.) dåå va förankrade dää på redden å (.) så sku de (.) di häär staaplana (.) taas neer (.) leggas på vangn (.) tjööras å taas i en prååm å från prååmen åpp ti bååten (.) ti sjeppe (.) lastas däär (.) så att hää va ju (.) mensjår (.) massår (.) men så jikk den hä tekniska uutveklingen (.) jaa alltså den däär (.) histoorien va ju de att (.) den hä vitsen att däär behöövdes arbetskraft så kåm de från savålaks

I: hm

A: å dåm sku ti ameerika men nää dåm kåm ti kåtka så trodde dåm att dåm va i ameerika

I: hm

A: dåm kallades då kåtka savålaisten amerikka1 men de sjette då (.) sj- sjedde då på sekstitaale (.) så att de hä flåttningen too sluut (.) transpårten endrades dåå till jäärnveeg å biiltranspårt (.) flåttningen sluuta (.) å de bleev ju arbetslöösheet från de (.) men så bleev de då (.) uutvekkling åkkså (.) i de häär såågtekniikken (.) att man joorde då (.) såågtårkar (.) byggnadär såm man då tårka (.) me ånga

I: mhm

A: di hä breedäna

I: jåå

A: då försvann staaplana (.) hu ska ja nu sejja ganska blikstsnabbt (.) men de ble- blev många arbetslöösa åkkså så att (.) kåtka jikk jenåm en veldi såndään (.) stoor förendring (.) tiidigare en många andra oortär

I: hm

A: att (.) men de finns en sååg kvaar (.) såm e på sama plats (.) såm den dä uursprungliga nårska såågen (.) den höör ti stoora enså å den e veldit effektiiv i (.) sååg å (.) de höör ju ti dedää (.) pappärsbruuke att (.) såå- såågfliisen gåår ju ti pappärsbruukets anvenningar å (.) å så finns häär ju då sonila selluloosafabriik (.) att treeföreedlingsindustriin (.) är foortfaarande på plats å (.) eenlit de ja nu förståår så (.) klaarar ekånåmiin å (.) å (.) å liive foortsettär (.) eeve- eeven åm de e veldit svåårt i daagens leege (.) i den bransjen


1savålaisten amerikka, 'savolaxarnas Amerika', finska savolaisten Amerikka.

översättning:

A: Det var ju mycket arbetare, när de här brädgårdarna. Det måste ju då köras, ta- tas emot för hand från sågen när det, brädorna kom och de skulle sättas på en sådan där vagn som förde till brädgården så skulle det avlastas och lyftas upp och radas så att det blev en sådan här tork, lufttork då, ett halvt år.

I: Hm.

A: Så att det var ju väldigt mycket handarbete och tungt. Och när det hade då torkat och det skulle då säljas utomlands så kom ju båtarna och då var förankrade där på redden och så skulle det, de här staplarna tas ner, läggas på vagn, köras och tas i en pråm och från pråmen upp till båten, till skeppet, lastas där. Så att här var ju människor, massor men så gick den här tekniska utvecklingen. Ja, alltså den där historien var ju det att, den här vitsen, att där behövdes arbetskraft så kom det från Savolax.


I: Hm.

A: Och de skulle till Amerika men när de kom till Kotka så trodde de att de var i Amerika.

I: Hm.

A: De kallades då Kotka savolaisten Amerikka1 men det sjätte då, sk- skedde då på 60-talet så att den här flottningen tog slut, transporten ändrades då till järnväg och biltransport, flottningen slutade, och det blev ju arbetslöshet från det. Men så blev det då utveckling också i den här sågtekniken, att man gjorde då sågtorkar, byggnader som man då torkade med ånga.


I: Mhm.

A: De här bräderna.

I: Jå.

A: Då försvann staplarna, hur ska jag nu säga, ganska blixtsnabbt, men det blev många arbetslösa också så att Kotka gick igenom en väldig sådan där stor förändring, tidigare än många andra orter.


I: Hm.

A: Att men det finns en såg kvar, som är på samma plats som den där ursprungliga norska sågen. Den hör till Stora Enso och den är väldigt effektiv såg och det hör ju till det där pappersbruket att så- sågflisen går ju till pappersbrukets användningar och. Och så finns här ju då Sunila cellulosafabrik, att träförädlingsindustrin är fortfarande på plats och, enligt det jag nu förstår så, klarar ekonomin och, och, och livet fortsätter. äve- även om det är väldigt svårt i dagens läge i den branschen.