Esbo, yngre kvinna

Lyssna på talet:

I: Inspelningsassistent
A: Informant

Damtidningar och utseendefixering

A: heelt på riktit alla mina kåmppisar e missnöjda me sit uutseende (.) tyyp ja ha int en enda såm tykkää att den see tireklit braa uut å då see vel alla heelt såhä nårmaalbraa uut liiksåm int

I: mm

A: ingen e så hää stryykfuul (.) å de däär (.) ja ha int en enda kåmppis tråts at dåm alla e nårmaalviktiga såm tykkä at den e tilreklit smaal (.) ja har int en enda kåmppis såm såm (.) liksåm int hela tiiden sku vila föbettra nånting heelt sjuukt å dåm haa alla liksåm ja sejjä int at at de hää nu bara e daamtiininganas feel men att vi ha faktist diskuteera de åfta att hu sku de ha vari åm int vi sku ha leest alla friida vekkorevyyn seventiin liite seenare nåå såhää brittiska (.) va dåm nu hette någå babl åå (.) miss någå åå va dåm hette å sånhänaa

I: mm

A: å sen kåsmåpålitan å å så viidare at liksåm (.) at vi leeste dåm hela tiiden å nu måst de ju på någå sett ha pååvärkka åss liiksåm ii föståss i samband me allt annat liiksåm at

I: mm mm

A: at man aldri e nöjd att men på någå sett va e de vi jemmföör åss mee ejentligen liksåm (.) alla sii vi ju heelt nårmaala uut int e de ju liksåm någå (.) at at ja ee ju noo fast övätyygad åmm at de nånnstans pååvärkkar (.) å senn kansje at man eldar upp de i grupp (.) ennu meera at man hela tiiden hållä påå å jemföö varandra at ja så e tjåkk å ja e så dååli (.) å så å så där

I: de e hemst

A: de e hemst alltså de e å nuu ja menar nuu e vi ju sådä eldre å (.) vi kan ju analyseera de å (.) men den där men de värsta e at den dä sjargången endå foortsettär (.) at den liksåm bara (.) bara dedäär (.) at tråts at man liksåm i i i undä de eena en de eena andetaage kan sejja at nämen de e ju löjlit int ska man nu bryy sejj å (.) vi e ju braa såm vi e å sen i nesta andetaag ah men ja boorde noo jomppa ja boorde noo ja boorde int taa dendä fastlassbullen å (.) ja boorde jöö de å de fö at (.) de fins de sittä så djuupt at man int kan rikit slapna aav at man boorde endå liitte föbettra på nåntting


I: mm

A: de sittär så jeekla djuupt å (.) man tykkää ju at man sj- åm de e klaart de bliir liksåm (.) klaart de bliir betre me tiiden åkså däfför för at de sen börja gåå bara neeråt me uutseende å man måst aksepteera de men (.) men de sittär endå så jeekla djuupt de däär at at at nånting sku blii betre åm man sjelv sku liite sjärppa sej nuu (.) å jöra någå liitte me sit uutseende å blii liitte betre

översättning:

A: Helt på riktigt, alla mina kompisar är missnöjda med sitt utseende, typ jag har inte en enda som tycker att den ser tillräckligt bra ut och då ser väl alla helt så här normalbra ut liksom, inte,

I: Mm.

A: ingen är så här strykful. Och det där, jag har inte en enda kompis, trots att de alla är normalviktiga, som tycker att den är tillräckligt smal. Jag har inte en enda kompis som, som liksom inte hela tiden skulle vilja förbättra någonting helt sjukt och de har alla liksom, jag säger inte att, att det här nu bara är damtidningarnas fel, men att vi har faktiskt diskuterat det ofta att hur skulle det har varit om inte vi skulle ha läst alla Frida , Veckorevyn , Seventeen , lite senare några sådana här brittiska vad de nu hette, något Bubble och Miss något och vad de hette och sådana här.

I: Mm.

A: Och sedan Cosmopolitan och, och så vidare att liksom att vi läste dem hela tiden och nu måste de ju på något sätt ha påverkat oss liksom i, förstås i samband med allt annat liksom att

I: Mm, mm.

A: att man aldrig är nöjd, att men på något sätt, vad är det vi jämför oss med egentligen liksom. Alla ser vi ju helt normala ut, inte är det ju liksom något. Att, att jag är ju nog fast övertygad om att det någonstans påverkar och sedan kanske att man eldar upp det i grupp ännu mera, att man hela tiden håller på och jämför varandra att "jag är så tjock" och "jag är så dålig", och så, och så där.

I: Det är hemskt.

A: Det är hemskt, alltså det är. Och nu, jag menar nu är vi ju så där äldre och vi kan ju analysera det och. Men den där, men det värsta är att den där jargongen ändå fortsätter, att den liksom bara, bara det där. Att trots att man liksom i, i, i under det ena, än det ena andetaget kan säga att "nämen det är ju löjligt, inte ska man nu bry sig" och "vi är ju bra som vi är" och sedan i nästa andetag " ah, men jag borde nog jumpa", "jag borde nog, jag borde inte ta den där fastlagsbullen" och jag borde göra det och det för att det finns, det sitter så djupt att man inte kan riktigt slappna av att man borde ändå lite förbättra på någonting.

I: Mm.

A: Det sitter så jäkla djupt och man tycker ju att man sj- om det är klart det blir liksom, klart det blir bättre med tiden också därför för att det sedan börjar gå bara neråt med utseendet och man måste acceptera det men. Men det sitter ändå så jäkla djupt det där att, att, att någonting skulle bli bättre om man själv skulle lite skärpa sig nu och göra något lite med sitt utseende och bli lite bättre.