Äldre inspelning från Munsala

Lyssna på talet:

Inspelning från år 1986
Informant: August Nyby (AN), f. 1916 Monäs, Munsala
Intervjuare: Lars Huldén (LH)

Minkodling

LH: Så så att ni va yrkesfiskarar tå na: na: fleira å:rti:onden?

AN: Vi va no: he. Men tå tå byrija vi jo me minkkan. Men he va nåo såm he sku ha ga:i betar me minkkan, enn ti ti ligg på sjö:n.

LH: Ja: a. Va va oå:r börja ni me minkkan jä:r?

AN: Ja: ja kan it riktit minnas oå:tali. Jå: runt trätiseks trätisju: eli trätiåtta träti-...

LH: Jaha. Vadan fikk du ju:rin tå?

AN: Ja: vi tjö:ft vel nåo kanssji å å:v Villjam Sjuö:bärg å å Andärs Huhtameki, ti hadd jåo fösst jä:r i by:jin ti.

LH: Ja ha. Nå de hä:r börja Aksel å to i la:g tå me: he de?


AN: Ja: a. Vi byrja i la:g. Men så va i in ti:d jär tå vi slu:ta me e, si he a vart li:te då:lit tå meddem så vi byrja fisk, men vi soå: nåo att e va betär ti ha: ju:rin så vi byrja på ny:tt.


LH: Ja:a. Nå:r börja ni på ny:tt?

AN: Ja: vi holld åpp na:, kanssji in in tri: å:r me me ju:rin. Men vi så: nåo att e va mö:liare ti ha: minkkan fast e va hoå:rt ti få ma:tin.


LH: Ja: ni fikk vel skaff ma:tin sjölv åt tem tå?

AN: Ja: ja:. Vi tjö:ft jåo hestan tå frå:n Härme ma:r(k)nan å, å slakta å, å la: he de: i tjä:nmjöltjin så it e sku su:n, he he va ju it na fry:seri:.

LH: Ja: just.

AN: å å så salta vi fissjin, så vi blöitt u:r han, hadd an i du:n å två: i i blöiton å så. å kåoka pota:tis å.

LH: Ja:, nå de hä:r fiska ni heila ti:din?

AN: Ja: vi fiska nåo, he va jo kåmbinie:ra me me minkk o ...

LH: Men horoleiss va e på vintärn? Va ... hadd ni na: vintärfisk i gangg å?

AN: Ja: nå vi fiska nu så je:nan me kråokan å na nie:t, fö hu:sbehåov tå bara.

LH: Ja: men för minkkan räkkt it he?

AN: Ja:, ne: vi fikk jåo nåo ... he va betär ti få: ma:tin på ... å:t minkkan på vintärn, jussåm tsjött ... He jikk ju så li:te tå an hadd bara tem di: nå:gra a:velsju:rin. He va ju adä(r)leiss på såmbran tå e e va ... tå de hadd ongan så he vart meir. Int va e vel na:n sto:r ska:la, he va bara smoå:tt, he va jåo ... kona vara in ... kanssji vi hadd in seksti sjutti honor.

LH: Ja ha. Nå de här, men to åpptekkt ganska ti:dit att e att e kuna vara ... att e va in ide: me me dem di: minkkan, {E va he.} att e lö:na se betär.

AN: Vi ... Ne: vi va va ... roå:ka ju nåo i in då:li pärio:d, så vi fikk it såld sjinnin, enn vi fikk na: li:te argenti:nst tsjöttmjöl för dem, tå vi sjikka dem ti s-... ti Helsingfåss.

LH: Jasså. Nå ho ho ... Ti je: å:t ju:rin tå?

AN: Jå:. Jyssåm vi fikk it na penggar enn vi fikk he de: he de: tsjött-... tsjött-...

LH: Va va va: ti:d va he de:nan? Va e undär kri:je elär?

AN: He måsta nåo kanssje va bakett ... kanssje e kona va föri kri:ji. He kona nåo: hend att he va föri kri:ji. He vill jao vara så: sedan an e sjutti oå:r så vill jåo minne fara na: li:ti.

LH: Ja:. Nå de hä:r vart vart tåo sjinnen vejjin? Va e ... fä:last na:r å tsjö:ft åpp dåm eli?

AN: Ja: nåo fä:last e jåo na:. He va nåo gälit, tå ti fä:last så de:. Ti ga: jåo va såm helst. He va nåo betär tå sedan torkkis tå hadd börja tsjyö:p åpp. Han visst jåo na li:ti tå. {Jå:o} Så he ha jå nåo vari bra: att honde firmon (h)a findist.

LH: Jo:. Ha: di sjikka u:t na: literatu:r, na na: ti:dskriftär eli na: handleidning för minkfarmara såm do a hadd nytta å:?

AN: Ja:, nåo a vi jåo hadd hedi honde ti:dninjen alltiai å nåo va he mytsji ti lesa tä:r. {Jåo} Fast nåo e he dä hä prakti:ken, nåov e he he best he.

översättning:

-Så att ni var yrkesfiskare då något flera årtionden?

- Vi var nog det. Men då började vi ju med minkarna. Men det var nog som det skulle ha gått bättre med minkar än att ligga på sjön.

- Ja. Vilket år började ni med minkar här?

-Ja jag kan inte riktigt minnas årtalet. Jo runt trettiosex, trettiosju eller trettioåtta ...

- Jaha. Varifrån fick du djuren då?

- Ja vi köpte väl nog kanske av Villiam Sjöberg och Anders Huhtamäki, de hade ju först här i byn de.

- Jaha. Nå det här började Axel och du tillsammans då med det där?

- Ja. Vi började tillsammans. Men så var det en tid här när vi slutade med det, se det har vart litet dåligt då med dem så vi började fiska, men vi såg nog att det var bättre att ha djuren så vi började på nytt.

- Ja. När började ni på nytt?

- Ja vi höll upp något, kanske en tre år med djuren. Men vi såg nog att det var mogligare [:bekvämare] att ha minkar fast det var hårt att få mat.

- Ja ni fick väl skaffa mat själv åt dem då?

- Ja ja. Vi köpte ju hästar då från Härmä marknad, och slaktade, och lade det där i kärnmjölk så inte det skulle surna, det fanns ju inte något fryseri.

- Ja just.

- Och så saltade vi fisk, så vi blötte ur den, hade den ett dygn och två i blöt och så. Och kokade potatis också.

- Ja nå det här fiskade ni hela tiden?

- Ja vi fiskade nog, det var ju kombinerat med mink och ...

- Men huruledes [:hur] var det på vintern? Vad ... hade ni något vinterfiske i gång också?

- Ja nå vi fiskade nu så här med krokar och några nät, för husbehov då bara.

- Ja men för minkarna, räckte inte det?

- Ja, nej vi fick ju nog ... det var bättre att få mat på ... åt minkarna på vintern, justsom kött. Det gick ju så lite då man hade bara de där några avelsdjuren. Det var ju aderledes [:annorlunda] på somrarna då det var ... då de hade ungar så det vart mera. Inte var det väl [i] någon stor skala, det var bara smått, det var ju ... kunde vara en ... kanske vi hade en sextio, sjuttio honor.

- Jaha. Nå det här, men du upptäckte ganska tidigt att det kunde vara ... att det var en idé med de där minkarna, {Det var det.} att det lönade sig bättre.

- Vi ... Nej, vi var ... råkade ju nog i en dålig period, så vi fick inte sålda skinnen, än vi fick något lite argentinskt köttmjöl för dem, då vi skickade dem till Helsingfors.

- Jaså. Nå hur ... Att ge åt djuren då?

- Ja. Just som vi fick inte några pengar än vi fick det där.


- Vilken tid var det där? Var det under kriget eller?

- Det måste nog kanske vara efter ... kanske det kunde vara före kriget. Det kan nog hända att det var före kriget. Det vill ju vara så sedan man är sjuttio år så vill ju minnet fara något lite.

- Ja. Nå det här vart tog skinnen vägen? Var det ... färdades någon och köpte upp dem eller?

-Ja. Nog färdades det ju något. Det var nog galet då de färdades så där. De gav ju vad som helst. Det var nog bättre sedan Turkkis då hade börjat köpa upp. Man visste ju något lite då. Så det har ju nog varit bra att den där firman har funnits.

- Jo. Har de skickat ut någon litteratur, några tidskrifter eller någon handledning för minkfarmare som du har haft nytta av?

- Ja, nog har vi ju haft det där, den där tidningen alltid och nog var det mycket att läsa där. Fast nog är det den här praktiken, nog är det, det bästa det.