25.11.2016 - 15:03

SLS beviljar finansiering för forskningsprojekten Vardagens rum och Den okände von Wright

De vetenskapliga projekten genomförs vid Åbo Akademi och Helsingfors universitet

SLS vetenskapliga råd har beviljat två nya projekt sammanlagt 950 000 euro i forskningsmedel. Det ena projektet, Vardagens rum. Svensk kultur i Finland under 1900-talet, ger etnologiska och folkloristiska perspektiv på den svenska kulturens uttrycksformer i vardagen i både faktiska och föreställda rum. I fokus för det andra projektet, Den okände von Wright, står filosofen Georg Henrik von Wright. Projektet kommer att ge ut ett urval av hans korrespondenser och svårtillgängliga skrifter.

Vardagens rum

Den finlandssvenska folkgruppen är både socialt och regionalt mångskiftande och enligt traditionsvetenskaperna av i dag kan man inte tala om någon enhetlig finlandssvensk kultur. Samtidigt ingår den finlandssvenska befolkningen sedan 1900-talets första decennier i en föreställd gemenskap, som både är föränderlig och heterogen. Det här är två viktiga utgångspunkter i det etnologiska och folkloristiska projektet Vardagens rum. Svensk kultur i Finland under 1900-talet – traditionsvetenskapliga perspektiv. Forskarna kommer att undersöka kulturen främst genom de uttryck den får i vardagen utifrån den traditionsvetenskapliga definitionen av vardagsliv, dvs. rutiner och ritualer över tid och rum, som uttrycks och blir betydelsefulla såväl konkret i materiell kultur som verbalt i muntlig tradition. Ett annat nyckelbegrepp är kommunikation: det är via kommunikation som all kultur delas och förmedlas och det är via kommunikation som de viktiga värderingarna för en kultur vaskas fram.

Projektet kommer att utmynna i ett samlingsverk i tre band med arbetsnamnen Natur, platser och gränser, Kulturens materialisering och Genrer och traditioner. Tillsammans ger de en översikt av den svenska kulturens mångskiftande uttryckformer i Finland.

Projektet beviljades 625 000 euro för åren 2017–2019. Projektledare är t.f. professorn i nordisk etnologi Fredrik Nilsson vid Åbo Akademi. Det är också vid Åbo Akademi som projektet genomförs. Sammanlagt nio forskare kommer att medverka i projektet.

Den okände von Wright

Filosofen Georg Henrik von Wright (1916–2003) hör till Finlands internationellt mest framstående forskare genom tiderna, som under den senare delen av sitt liv också var en betydande samhällsdebattör och -kritiker. Projektet Den okände von Wright vill nu lyfta fram delar av von Wrights gärning som trots det förblivit okänd för både forskningen och den breda allmänheten.  

Det tvärvetenskapliga projektet kombinerar forskning och textkritisk utgivning i fyra tematiska helheter. Utgivning av brevväxlingen mellan von Wright och Eino Kaila 1937–1958 är ett delprojekt – Eino Kaila var von Wrights lärare på 1930-talet. Ett annat delprojekt gäller utgivning av von Wrights skrifter om Ludwig Wittgenstein på svenska, som nu är svårtillgängliga. Forskarna i projektet vill också uppmärksamma von Wrights roll som kulturskribent på 1930- och 40-talen i bland annat Studentbladet, Finsk tidskrift och Nya Argus, där avsikten är att skapa ett mångsidigare och mera täckande intellektuellt porträtt av von Wright. Det fjärde delprojektet fokuserar på hur essäistiken behandlas i brevväxlingen mellan von Wright, Olof Enckell, Göran Schildt, Johannes Salminen och Carl-Gustaf Lilius.

Projektet kommer att resultera i både digitala utgåvor och tryckta böcker. Projektet beviljades 325 000 euro för perioden 2017–2019. Projektledare är universitetslektor Thomas Wallgren, som också är föreståndare för von Wright och Wittgenstein-arkivet vid Helsingfors universitet. Projektet genomförs vid Helsingfors universitet och kommer att engagera fem forskare.

 

För mer information, kontakta

Christer Kuvaja
Forskningschef, Svenska litteratursällskapet i Finland
09 618 771 01 och +358 40 152 2314, christer.kuvaja@sls.fi
www.sls.fi