Om samlingarna i SLS arkiv

Vill du läsa dina förfäders brev? Behöver du ett fotografi på en känd författare? När grundades en förening och vem satt i styrelsen? I Historiska och litteraturhistoriska samlingen finns person- och släktarkiv, gårdsarkiv samt olika typer av samfundsarkiv. Våra äldsta dokument är från 1500-talet men största delen av materialet är handskrifter av kulturhistorisk karaktär från 1800-talet till nutid.

I Traditions- och språksamlingen finns material om traditioner och folkkultur, om Svenskfinlands seder och bruk, matkultur, näringsliv, folkmedicin och folktro, lekar, gåtor, ramsor, visor och mycket mer. Materialet består av handskrifter, fotografier, intervju- och musikinspelningar och filmer. De äldsta samlingarna är från slutet av 1800-talet. 

I samma samling finns också material om språk och namn. Du hittar material om dialekter, talspråk och ortnamn i Svenskfinland. Det finns även material om öknamn och smeknamn, om omtal och tilltal, om skrivet talspråk samt andra språkliga fenomen. Det äldsta materialet är från slutet av 1800-talet och det yngsta materialet är insamlat i nutid.

I Traditions- och lokalhistoriska samlingen i Österbotten hittar du  traditionsuppteckningar, intervjuer och fotografisamlingar men också privatarkiv och österbottniska föreningars arkiv. Samlingen  beskriver svenskösterbottnisk folktradition och livet och verksamheten på landsbygden och i stadsmiljö. Materialet omspänner tiden från 1800-talets slut till nutid.

I Vasa finns också Samlingen för folklig musik- och dansutövning, där du hittar inspelningar, filmer, fotografier, handskrivna och tryckta notsamlingar, handskrivna vishäften, anteckningar, affischer och tidningsurklipp. Materialet har samlats in och dokumenterats av Finlands svenska folkmusikinstitut, som är en centralinstitution med fokus på den folkliga musik- och dansutövningen i Svenskfinland. Folkmusikinstitutet har också ett fonotek och ger ut böcker, låthäften och skivor.

Till SLS hör också ett bibliotek. Bibliotekets samlingar omfattar flera historiskt värdefulla kollektioner med både äldre och nyare litteratur. I biblioteket i Helsingfors hittar du litteratur kring bokhistoria, etnologi, folkloristik, litteratur- och språkvetenskap samt person- och kulturhistoria. Av de skönlitterära författarna är särskilt Johan Ludvig Runeberg, Zacharias Topelius och de finlandssvenska modernisterna centrala för oss. I Vasa finns ett referensbibliotek med betoning på lokalhistoria, etnologi, folkloristik och folkmusik.