Foto: SLS/Janne Rentola
27.2.2017

Medel för projekt

Svenska litteratursällskapet i Finland utlyser medel att söka för forskningsprojekt samt för insamlings, utgivnings- och översiktsprojekt. Medel kan sökas för 1–4 åriga projekt och summan ska uppgå till minst 100 000 euro och kan vara högst 600 000 euro. Projekten startar 2018. Projekten skall anknyta till det svenska i Finland och vara relaterade till sällskapets intresseområden: historia, litteraturvetenskap, samhällsvetenskaper, svenska språket och traditionsvetenskaper. Projektets relevans för det svenska i Finland beskrivs kort.

 

Forskningsprojekt

Projekten kan vara inomdisciplinära eller mångvetenskapliga och de ska basera sig på renodlad vetenskaplig forskning med syftet att skapa ny kunskap.

Det är önskvärt att det i projektet finns forskare på alla nivåer. En och samma forskare får delta endast i två ansökningar.  Enpersonsprojekt är tillåtna, men då ska den sökande vara postdok och högst fyra år ha förflutit sedan disputationen. Doktorander kan dock inlämna ansökan för postdokforskning om avhandlingen har förhandsgranskats och blivit godkänd av granskarna. Utlåtandena bifogas ansökan.

Projekten kan variera till storlek och längd. Ett universitet eller en högskola blir i regel arbetsgivare för forskarna inom projekten. Projektledaren ska vara knuten till ett universitet i Finland. En och samma person kan vara projektledare för endast ett projekt. Forskarna i projektet lyfter lön eller arvode.

Bedömningen av projekten sker genom en tvåstegsprocess. En kortare projektbeskrivning inlämnas först, varefter sker en första utgallring. De projekt som går vidare inlämnar en utförlig projektplan. Projektbeskrivningen skall vara författad på svenska. Den utförliga projektplanen skall skrivas på svenska eller i undantagsfall på engelska. De utförliga projektplanerna evalueras av utomstående och oberoende utvärderare.

OBS! Klicka här om du ansöker om medel för forskningsprojekt

 

Insamlings-, utgivnings- och översiktsprojekt (IUÖ-projekt)

Insamlingsprojekten är arkivrelaterade och gäller större insamlingar och/eller digitalisering av material till arkiv.

Utgivningsprojekten är t.ex. textkritiska utgåvor eller projekt som resulterar i bl.a. ordböcker och handböcker.

I översiktsprojekten görs en djupgående analys och sammanfattning av forskning som berör det svenska i Finland. Dessa projekt kan även delvis inbegripa ny forskning. Slutresultatet är ofta ett översiktsverk.

Projekten kan variera till storlek och längd. Projektledaren ska vara bosatt i Finland.  Forskarna i projektet lyfter lön eller arvode. Arbetsgivare är SLS eller någon annan organisation eller institution.

Bedömningen av projekten sker genom en enstegsprocess. En första utgallring görs av SLS forskningsnämnd som beslutar om vilka projekt som går vidare till utomstående och oberoende sakkunniga.

OBS! Klicka här om du ansöker om medel för IUÖ-projekt

 

Ansökan

Ansökan inlämnas endast elektroniskt i SLS webbtjänst för ansökningar som är öppen 1.3–31.3.2017. För forskningsprojekten får projektbeskrivningen omfatta högst 6 000 nedslag och för IUÖ-projekten får projektplanen omfatta högst 20 000 nedslag. Endast projektledarens CV bifogas och därtill bifogas en kort presentation av övriga forskare i projektet. En grov uppskattning av budgeten görs för forskningsprojekt och en noggrann budget bifogas för IUÖ-projekt. Overheaden räknas till 20 procent på löne- och lönbikostnader.

Läs anvisningar för ansökan om projektmedel under ”Understöd och pris” noggrant.

För närmare information kontakta forskningschef Christer Kuvaja per e-post: christer.kuvaja@sls.fi eller telefon 09 618 771 01, mobil +358 40 152 23 14. Forskningschef Kuvaja kontaktas alltid innan ansökan för IUÖ-projekt lämnas in.