Julia Dahlberg. Foto Nina Edgren-Henrichson
22.2.2018

Julia Dahlberg disputerar 3.3

Forskaren Julia Dahlberg disputerar den 3 mars med en avhandling om konstnären, författaren och kvinnosakskämpen Helena Westermarck (1857–1938). Julia Dahlberg har medverkat i projektgruppen för det SLS-finansierade forskningsprojektet Kretsen kring Edvard Westermarck och det tidiga 1900-talets idélandskap (2014–2017).

Disputationen äger rum lördagen den 3 mars kl. 10.00 i Helsingfors universitets huvudbyggnad, auditorium XII. Avhandlingen heter Konstnär, kvinna, medborgare. Helena Westermarck och den finska bildningskulturen i det moderna genombrottets tid 1880–1910 och publiceras som nr 204 i Finska Vetenskaps-Societetens serie Bidrag till kännedom av Finlands natur och folk. Avhandlingens abstrakt finns tillgängligt på svenska och engelska.

Sammandrag:

Helena Westermarck (1857–1938) skapade sig en mångsidig bana som bildkonstnär, författare, kvinnosakskämpe, medborgaraktivist och redaktör. Trots detta uppfattade hon i första hand sig själv som konstnär. I sina texter dryftade Westermarck ofta frågor som gällde konstens betydelse och konstnärens roll i samhället. I sin avhandling undersöker Julia Dahlberg vilka personliga egenskaper, praktiska färdigheter och moraliska kvaliteter som Westermarck förknippade med en konstnär och hur Westermarck gick till väga för att iscensätta sig själv som konstnär inför en omgivning som inte var van vid att se kvinnor i den här rollen.

Avhandlingen visar att Helena Westermarcks syn på konsten och konstnärens samhällsroll balanserade mellan den finska bildningskulturens idealistiskt och nationellt färgade förväntningar på den bildade elitens samhällsansvar samt en nyare syn på konstnärer, författare och andra offentliga personer som ett intellektuellt avantgarde med uppgift att gå i spetsen för samhällelig förändring. Påverkad av tidens liberala och kulturradikala idéströmningar samt det moderna genombrottets konstnärsideal iscensatte Westermarck därför genom sin personliga tolkning av en konstnärspersona inte bara sig själv som konstnär utan även som en offentlig intellektuell.