Frågelista: Milispråket i Drakan

Bild ur SLS arkiv. (ÖTA 112, Rafael Olins fotosamling, SLS)

Frågelistan är avslutad 30.11.2016.

En översikt över insamlingens resultat kan läsas i Källan 1/2017

Låter orden mataback, dagatäcke och pisiskrinnare bekanta? Hur är det med mulli, stägä och kniffelknaffel? Och vad betyder egentligen uttrycket fara schaan? Du som tjänstgjort eller varit stamanställd vid Nylands brigad, delta i vår frågelista och berätta om dina erfarenheter av militärslangen i Dragsvik.

De flesta svenskspråkiga värnpliktiga tjänstgör vid Nylands brigad som är Finlands enda svenskspråkiga truppförband. ”Dragsviksspråket” skiljer sig från den övriga militärslangen i landet, eftersom den influeras både av de finlandssvenska dialekterna och den finska militärslangen. Vissa ord och uttryck från militärslangen sprids också utanför brigaden då beväringarna igen blir civila.

Militärslangen, som övrig slang, är i ständig förändring och nya ord och uttryck tas i bruk efter hand, medan andra faller i glömska. Vissa ord verkar ändå följa med generation efter generation. Vi vill därför höra vilka slangord just du använde under din tid vid Nylands brigad och hur du upplevde militärslangen.

Svara på frågorna utgående från tiden då du själv tjänstgjorde vid Nylands brigad. Du kan också berätta mera fritt om dina erfarenheter av militärslangen vid Nylands brigad och använda frågorna som inspiration. Utrymmet för din text är inte begränsat.

 

Så här deltar du i frågelistan

Det finns två alternativ för att svara:

  1. Besvara frågelistan på nätet. Då behöver du inte skicka in en skild samtyckesblankett.
  2. Sänd svaret tillsammans med den ifyllda samtyckesblanketten per post till Svenska litteratursällskapet, Janina Öhman, PB 158, 00171 Helsingfors, eller per e-post till janina.ohman@sls.fi. Obs! Arkivet behöver en undertecknad samtyckesblankett för att ditt svar ska kunna arkiveras i SLS arkiv och göras tillgängligt för forskning. Skriv ut, fyll i och skicka in blanketten tillsammans med dina svar.

Insamlingen pågår till 30.11.2016. Svaren på frågelistan kommer att arkiveras vid SLS arkiv.

 

Kontakt

Om du har frågor kring frågelistan, kontakta arkivarie Janina Öhman, tfn 09 618 774 68, e-post: janina.ohman@sls.fi. Bland alla deltagare utlottas ett antal penning- och bokpriser.