Kommande utgivning

 
SLS utgivning våren 2017

PDF iconSLS bokutgivning våren 2017

 

Böcker

Språk i prosa och press

Svenskan i Finland – i dag och i går II:1
Red. Marika Tandefelt

Boken handlar om språket i samtida finlandssvensk prosa och press. Under en stor del av 1900-talet har kritiker och läsare reagerat på språket i finlandssvensk skönlitteratur, och ibland har debatten varit hetsig. Det fullständigt korrekta språket i skrift kan inte återge den finländska verkligheten där dialekt, slang, finska och andra språk förekommer sida vid sida med standardspråket. Jakten på finlandismerna i prosan är över, men författarnas medvetna språkarbete fortgår. Mediekonsumtionen har stor betydelse för både språket och identiteten. I volymen ingår kapitel om finlandssvenska medier ur olika synvinklar: Hur finlandssvenskarna väljer de medier de vill följa, hur språkarbetet på redaktionerna går till, hur mediespråkvården är organiserad och hur journalisterna slipar sitt språk. Vilka tidningar har flest finlandismer? Den frågan både ställs och besvaras.

Ca 250 s., inbunden, illustrerad.
Cirkapris 32 €, utkommer i april
ISBN 978-951-583-362-4

 

Språk i skola och samhälle
Svenskan i Finland – i dag och i går II:2

Red. Marika Tandefelt

Boken visar hur texter produceras i skolans värld, hos myndigheterna och i företagsmiljö. I skolan är läraren språkmodell och läromedlen har kommit till i samarbete med en språkexpert. Myndigheterna ska informera medborgarna om rättigheter och skyldigheter som bygger på lagar och förordningar. Det är en utmaning att presentera informationen på ett klart och korrekt allmänspråk. Myndigheternas svenska texter är i regel översättningar och ansvaret för att språkversionerna blir likvärdiga vilar på översättaren. Språkbruket i företagsvärlden styrs av det som är ändamålsenligt ur det enskilda företagets synvinkel. Många företag med verksamhet i Finland och Sverige väljer engelska som koncernspråk, men de anställda växlar mellan svenska, engelska och finska beroende på sammanhanget. Företag med kundkontakter i flerspråkiga länder försöker beakta sina kunders modersmål även om det innebär en extra kostnad, men det kräver att kunden är aktiv.

Ca 250 s., inbunden, illustrerad.
Cirkapris 32 €, utkommer i april
ISBN 978-951-583-363-1

 

Föreställda finlandssvenskheter
Intersektionella perspektiv på det svenska i Finland

Red. Sven-Erik Klinkmann, Blanka Henriksson och Andreas Häger

Åtta författare med bakgrund i folkloristik, sociologi och geografi undersöker hur det svenska i Finland gestaltas i bl.a. tidningsdebatt, webbdiskussioner och läroböcker i historia. En gemensam utgångspunkt för analysen är det intersektionella perspektivet och förståelsen av makt som en konstruktion där identitetsrelaterade kategorier som kön, klass och etnicitet är av central betydelse. Författarna visar hur debatter som till synes handlar om t.ex. spinnfiske, förbud mot snus eller religiositet i Österbotten, utvecklas till argumentation kring språklig och regional identitet. Debatterna kan också avläsas som ett sätt för finlandssvenskarna att hantera sin minoritetsställning. En av hanteringsstrategierna som identifieras gäller finlandssvenska institutioner som i politiska sammanhang profilerar sig som toleranta för att skapa en positiv bild av sig själva och finlandssvenskarna.

Ca 350 s., häftad. Cirkapris 26 €,
utkommer i april
ISBN 978-951-583-364-8

 

Många krokar i långdansen
Finlandssvenska ordspråk och talesätt

Utg. Carola Ekrem

”Var skulle sleven vara om inte i grytan”, ”Bättre rätt och slätt än illa krusat”, ”Tok gjorde som galen bad” och ”Där geten är bunden gnagar den”. Dessa och närmare 5 000 andra finlandssvenska ordspråk och talesätt hittar du i Många krokar i långdansen. Materialet har delats in i ett fyrtiotal olika kategorier som ”Vår herre och djävulen”, ”Snålheten, slöseriet och generositeten”, ”Bättre si än så” och ”Djuren i ordstäven”. Läsaren får också veta hur ett visst ordspråk använts på olika orter i Svenskfinland. Boken bygger på källmaterial ur Svenska litteratursällskapets arkiv, och största delen av talesätten är upptecknade mellan 1880 och 2005. I kommentardelen beskrivs ordspråkens historia ur både finlandssvensk och internationell synvinkel. Utgåvan illustreras med fyndiga teckningar av Bosse Österberg.

Ca 550 s., häftad. Cirkapris 25 €,
utkommer i maj.
ISBN 978-951-583-361-7

 

Låthäften

Sånger för alla
För ackompanjatören

Det populära och slutsålda låthäftet Sånger för alla ges ut i ny upplaga.

ISBN 979-0-706313-04-7

 

Skivor

Sven Runar Wiik och hans spelmanskamrater

LP-skivan (FMI LP 1) som utgavs 1980 utkommer nu på CD i serien Fokmusik från Finlands svenskbygder.