Information till mottagare av stipendium ur Holger Frykenstedts fond

Namnen på dem som beviljats stipendier offentliggörs i och med att SLS och Finlands Akademi fattat beslut om utdelningen. Namnen publiceras också på SLS och Finlands Akademis webbplatser.

SLS meddelar per e-post om beviljade stipendier.

En redovisning över använt stipendium behöver inte göras, men den färdiga magisteravhandlingen inlämnas i elektronisk form till SLS, som lägger ut den på nätet.