Information till mottagare av postdoktoral befattning

Namnen på dem som beviljats befattningen offentliggörs i och med att SLS fattat beslut om utdelningen. Namnen publiceras också på SLS webbsidor.

För att de medel som SLS beviljat den postdoktorala befattningen ska utbetalas krävs att universitetet bekräftar att det är villigt att ta emot forskaren.

För de postdoktorala befattningar som SLS väljer att finansiera ingås forskningsavtal mellan universitetet, SLS och forskaren. I forskningsavtalet fastställs bland annat forskningens tidsplan och förväntade resultat, forskarens lönekostnader och sociala kostnader samt principer för rekvirering av medel och rapportering.

Befattningen tituleras SLS-forskare.