Historiska och litteraturhistoriska studier, anvisningar till skribenter

 

I Historiska och litteraturhistoriska studier (HLS) publiceras vetenskapliga artiklar och essäer i historia och litteraturvetenskap med anknytning till det svenska i Finland. Artiklarna granskas av två utomstående sakkunniga, medan essäerna och översikterna bearbetas inom redaktionen. Bidrag kan inlämnas på svenska, finska eller engelska (i de senare fallen översätts antagna texter till svenska).

 

Tidtabell för HLS 93 (2018):
 • korta, fritt formulerade förslag på artiklar, essäer och översikter senast den 15 september 2017
 • sista inlämningsdag för de färdiga vetenskapliga artiklarna den 31 oktober och för essäerna/översikterna den 30 november 2017.

Texterna kan skickas in per e-post som bifogade filer till redaktörerna Maren Jonasson (maren.jonasson@abo.fi) och Anna Biström (anna.bistrom@helsinki.fi).

 

Allmänna instruktioner

Texterna kan vara maximalt 60 000 tecken (inklusive mellanslag). Använd typsnittet Times new roman eller motsvarande, 12 pt och radavstånd 1,5.

Artiklar och essäer i HLS förses med fotnoter; alla uppgifter om källor och litteratur anges i noterna (se nedan). HLS har inte separata käll- och litteraturförteckningar.

Blockcitat markeras tydligt i texten, uteslutningar i citat markeras med […]. Om ett citat avslutas med uteslutning […] skrivs skiljetecknet efter uteslutningen ut.

Förkortningar undviks i löpande text, men kan vid behov användas i noterna.

Datum skrivs ut, den 5 november 2002, i löpande text men anges i not enligt mönstret 5/11 2002.

 

Noter
 • Noterna numreras löpande med arabiska siffror.
 • Noterna avslutas med en punkt.
 • Verktitlar (hela verk) och namn på tidskrifter kursiveras, titlar på artiklar, kapitel o.d. (delar av verk) placeras inom citattecken.
 • Boktitlar anges efter titelbladet, artikelrubriker efter artikelns inledningssida.
 • I den första hänvisningen till ett arbete ges författarens förnamn och efternamn, fullständig titel, förlagsort, förlag, tryckår och sidhänvisning. För tidskriftsartiklar anges volymnummer, år och nummer inom årgången (eller månad/årstid) och sidhänvisning. Vid följande hänvisning ges författarens efternamn, kortform av titeln/rubriken (undertiteln/-rubriken utelämnas och längre huvudtitlar/-rubriker förkortas) och sidhänvisning.
 • Vid hänvisning till samma arbete/källa som i direkt föregående not används Ibid. och sidhänvisning. Vid hänvisning till två på varandra följande sidor anges s. xx f. Vid hänvisning till flera (tre–fem) på varandra följande sidor anges i första hand sidintervallet (t.ex. s. 8–11); då det är motiverat kan också s. xx ff. användas.
 • När boken är en del i ett flerbandsverk anges huvudtiteln åtföljd av volymnummer före delens titel, t.ex. Georg August Wallin, Skrifter 1. Studietiden och resan till Alexandria. Vid upprepad hänvisning till samma verk utelämnas delens titel.
 • Hänvisningar till välkända uppslagsverk ges med titel, upplaga och uppslagsord, t.ex.: Nordisk familjebok, 2 uppl., ”Helsingfors”.
 • Otryckta källor anges från liten enhet till stor: först den enskilda källan, därefter signum, samlingens namn och arkivenhet, sist arkivets namn.
 • När flera litteratur- eller källhänvisningar anges i en och samma not separeras de med semikolon.

Exempel:

1 [Första hänv.] Erik Lönnroth, Den stora rollen. Kung Gustaf III spelad av honom själv, Stockholm: Norstedts 1986, s. xx.

2 [Första hänv.] Elisabeth Mansén, ”Vänskap och kärlek inom kurortskulturen”, Valborg Lindgärde & Elisabeth Mansén (red.), Ljuva möten och ömma samtal. Om kärlek och vänskap på 1700-talet, Stockholm: Atlantis 1999, s. xx–xx.

3 Lönnroth, Den stora rollen, s. xx.

4 [Första hänv.] Katherine S.H. Wyndham, ”Crown Land and Royal Patronage in Mid-Sixteenth Century England”, Journal of British Studies 19, 1980:2, s. xx.

5 Mansén, ”Vänskap och kärlek inom kurortskulturen”, s. xx.

6 Carl Gustaf Tessin till Fredrik Sparre, 14/11 1752, Fredrik Sparres samling, vol. 10, Ericsbergsarkivet, Riksarkivet (SRA), Stockholm.

8 Wyndham, ”Crown Land and Royal Patronage”, s. xx f.