Frågelista: Minoritet i minoriteten

SLS frangelista Minoritet i minoriteten

Insamligen avslutades 10.7.2017.

 

* * *

Trots att frågor gällande sexuella minoriteter och könsminoriteters rättigheter har diskuterats mycket i medierna under de senaste åren – inte minst i samband med behandlingen av olika lagförslag – är berättelser om sexuella minoriteters och könsminoriteters liv och vardag samt material i anslutning till dem fortfarande relativt osynliga på arkiv och museer runtom i landet. Det gäller inte minst finlandssvenska hbtiq*-personer, vars berättelser och vardag – till skillnad från de finskspråkiga – ännu inte har samlats in och dokumenterats.

Nu, då Finland fyller 100 år, vill vi åtgärda denna brist. Vi samlar in berättelser och material om hur det har varit att leva som en hbtiq-person i Finland förr och i dag. Vi är speciellt intresserade av att höra om hur det är att leva som minoritet i minoriteten. Du kan berätta om dina egna erfarenheter eller om någon i din närmaste krets, vänner eller familj, som levt som en minoritet i minoriteten. Vi vill också gärna höra om synen på sexuella minoriteter och könsminoriteter i Svenskfinland under olika tider. Genom att delta i insamlingen bidrar du till att bevara ett värdefullt kulturarv och rädda ett viktigt perspektiv på Finlands historia från att gå förlorat, och till att skapa en mer inkluderande historieskrivning.

* HBTIQ = homosexuella, bisexuella, transkönade, interkönade och queera 

 

Genom länken nedan kommer du till vår frågelista. För varje fråga finns det ett antal delfrågor som du kan använda som stöd och inspiration i ditt svar, men du behöver inte svara på alla. Utrymmet för din text är inte begränsat.

Det finns två alternativ för att svara:

1. Besvara frågelistan på nätet. Då behöver du inte skicka in en skild samtyckesblankett. I frågeformuläret ber vi om dina personuppgifter och ditt samtycke till arkivering och användning av frågelistsvaret.

Till frågelistan

2. Sänd svaret tillsammans med den ifyllda samtyckesblanketten per post till Svenska litteratursällskapet, Susanne Österlund-Pötzsch, PB 158, 00171 Helsingfors, eller per e-post till susanne.osterlund-potzsch@sls.fi.

Ladda ner frågelistan här:

FilMinoritet i minoriteten, frågelista (Word)

PDF iconMinoritet i minoriteten, frågelista (pdf)

Obs! Arkivet behöver en undertecknad samtyckesblankett för att ditt svar ska kunna arkiveras i SLS arkiv och göras tillgängligt för forskning.

Samtyckesblankett 

Personuppgifterna består av dels bakgrundsuppgifter och dels kontaktuppgifter. Din text och dina bakgrundsuppgifter blir tillgängliga för forskare och arkivets övriga kunder, i enlighet med arkivets regler som beaktar etik och personskydd. Kontaktuppgifterna är frivilliga att fylla i och de kommer att vara tillgängliga bara för arkivet, inte för dem som använder materialet. Du kan också välja att svara anonymt.

Frågelistan kan besvaras till 10.7.2017.

Läs mer om insamlingen av HBTIQ-historia (dokument)

 

Om det är någonting du undrar över, ta kontakt med

Susanne Österlund-Pötzsch/SLS arkiv (fornamn.efternamn@sls.fi) gällande frågelistan.

Maria Miinalainen/SLS arkiv (fornamn.efternamn@sls.fi) gällande donationer av material.

 

Frågelistsvaren kopplas inte till ditt namn eller kontaktuppgifter. Du får också svara anonymt. Du kan svara på antingen svenska, finska eller engelska.

Insamlingen är ett samarbete mellan Svenska litteratursällskapet och projektet Finland 100 – I regnbågens färger (Seta r.f. och Kultur för alla). Ditt bidrag är värdefullt för att dokumentera vår tids kultur för framtiden. Materialet kommer att arkiveras i Svenska litteratursällskapets arkiv. Frågelistan har skapats av PD/docent Tuula Juvonen, PM Kati Mustola, FD Rita Paqvalén och PM/FM Riikka Taavetti.

 

Se också: