Förvaltningsprinciper

Svenska litteratursällskapet tillämpar god stiftelsepraxis

Svenska litteratursällskapet i Finland (SLS) är medlem i Delegationen för stiftelser och fonder. I sin verksamhet följer SLS det direktiv om god stiftelsepraxis som delegationen godkänt.

Utgående från sällskapets roll som en central aktör med omfattande egen verksamhet och som mötesplats för alla som arbetar inom svenskspråkig humaniora och samhällsvetenskap i Finland och stipulationerna i de donationer sällskapet erhållit, tillämpar sällskapet i sin stipendie- och prisutdelning direktivet enligt följande:

Personliga stipendier beviljas inte medlem i sällskapets vetenskapliga råd, finansråd eller ledningsgrupp eller åt sällskapets personal. Åt sällskapets övriga förtroendevalda och andra närstående kan stipendier utdelas. Dessa kan då givetvis inte delta i behandlingen av saken på något sätt.

Eftersom medel för forskningsprojekt beviljas högskola, universitet eller annan institution och inte enskilda personer, så utgör inte det faktum att medlem i sällskapets vetenskapliga råd eller annan förtroendevald som anställd vid högskola, universitet eller annan institution deltar i forskningsprojektet i fråga hinder för beviljande av medel. Personen i fråga kan givetvis inte delta i behandlingen av saken på något sätt.

Pris utdelas inte åt medlem i sällskapets vetenskapliga råd, finansråd eller ledningsgrupp eller prisnämnder.

Utdelningen ur den till sällskapet hörande Svenska kulturfonden sköts av en helt separat utdelningsorganisation.